Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

«Ідентичність. За завісою неозначеності» — спільний мистецький проект північнобалтійських країн та України відкриється для публіки 19 березня 2016 року в Національному художньому музеї України, повідомляє i-pro.kiev.ua.
Він обіцяє стати однією з найбільш видовищних демонстрацій мистецтва північно-східної частини Європи за останнє десятиліття. Виставку організовано Латвійським центром сучасного мистецтва (Рига) спільно з Національним художнім музеєм України, а ідея її створення належить посольствам північнобалтійських країн в Україні.

Published in Культура

Джа­ма­ла з піс­нею «1944» пред­ста­вить Ук­раї­ну на кон­кур­сі «Єв­ро­ба­чен­ня-2016». Во­на на­бра­ла най­біль­ше ба­лів за ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ван­ня гля­да­чів, по­ві­дом­ляє unn.ua.

Результати українського фіналу: Джамала — 6 балів від глядачів і 5 — від журі, The Hardkiss — 5 балів від аудиторії і 6 — від журі, SunSay — по 4 бали відповідно, «НЕАНГЕЛИ» — 2 бали від глядачів і 3 — від журі, Pur:Pur — 3 бали від аудиторії і 2 — від суддів, Brunettes Shoot Blondes — по 1 балу відповідно.

Published in Культура
П'ятниця, 26 Лютий 2016 11:06

Неосяжність таланту

Ретроспективна виставка «Марія Приймаченко. Неосяжне» у «Мистецькому Арсеналі» об’єднала понад 300 творів самобутньої художниці з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. На виставці експонуються роботи різних періодів, що дає можливість простежити зміни у техніці та манері мисткині. Творчість художниці є мистецьким феноменом, який поєднав у собі традиції народного малярства та її неосяжний талант.
Марія Приймаченко, яка народилась у 1909 році у селі Болотня, що на Київщині, з шести років відчула потяг до краси і почала розмальовувати хати дивовижними квітами.

Published in Культура
П'ятниця, 26 Лютий 2016 11:02

Втрата ідеалу чи ідолів?

Ки­їв­ський ака­де­міч­ний те­атр дра­ми та ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дніп­ра — один із не­ба­га­тьох сто­лич­них те­ат­рів, який дає мож­ли­вість твор­чо се­бе ре­алі­зу­ва­ти мо­ло­дим ук­ра­їн­ським ре­жи­се­рам.
Остан­ньою на сьо­го­дні та­кою ро­бо­тою ста­ла ви­ста­ва «20 ро­ків без по­віт­ря», по­ста­но­вку якої здійс­нив Дмит­ро Ве­сель­ський за п’єсою Ан­ни Яб­лон­ської «Язич­ни­ки».

Режисери почали активно звертатися до творчості одеського драматурга Анни Яблонської після її трагічної загибелі під час терористичного акту в аеропорту «Домодєдово» 24 січня 2011 року. За своє коротке життя (29 років) Анна встигла створити більше двох десятків п’єс та кілька кіносценаріїв, була лауреатом багатьох конкурсів драматургів. А вистави за її творами з успіхом ідуть у театрах України, Німеччини, Литви, Латвії, Естонії та Польщі.

Published in Культура
П'ятниця, 26 Лютий 2016 10:50

За чий рахунок «банкет»?

Ук­ра­їн­ським на­уко­во-до­слід­ним ін­сти­ту­том еко­ло­гіч­них проб­лем роз­роб­ле­но Ком­плекс­ну при­ро­до­охо­рон­ну про­гра­му для Хар­ків­ської об­лас­ті до 2020 ро­ку. Про­тя­гом ви­ще за­зна­че­но­го пе­ріо­ду від­по­від­но до про­гра­ми пла­нує­ть­ся здійс­ни­ти за­га­лом по­над 900 при­ро­до­охо­рон­них за­хо­дів на су­му біль­ше 1 млрд грн.

Більше всього уваги (понад 400 заходів) приділяється охороні і раціональному використанню водних ресурсів. Ця проблема пов’язана не тільки з відсутністю очисних споруд у багатьох населених пунктах Харківщини, але й з великими втратами води під час її транспортування.

Published in Екологія

Як в умо­вах зрос­тан­ня та­ри­фів на жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги ско­ро­ти­ти ви­пла­ти на них та вод­но­час до­мо­гти­ся сут­тє­вої еко­но­мії енер­го­ре­сур­сів, які до­те­пер у над­мір­ній кіль­ко­сті спо­жи­ває віт­чиз­ня­ний жит­ло­вий сек­тор? Фа­хів­ці від­по­ві­да­ють: про­вес­ти йо­го до­ко­рін­не ре­фор­му­ван­ня. На цьо­му во­ни на­го­ло­си­ли під час ки­їв­сько­го ме­діа­дня, який не­що­дав­но від­був­ся за під­трим­ки про­ек­ту Гру­пи Сві­то­во­го бан­ку «Енер­го­ефек­тив­ність у жит­ло­во­му сек­то­рі Ук­раї­ни».

Пер­спек­ти­ви жит­ло­вої ре­фор­ми
Останнім часом питання реформування житлового сектора в Україні набуває особливої актуальності. З одного боку, воно не просто назріло — вже перевершило тривалі очікування.

Published in Проблема
П'ятниця, 26 Лютий 2016 10:36

Економіка: резерви зростання

Сві­то­ва еко­но­мі­ка під­по­ряд­ко­ва­на за­ко­нам цик­ліч­но­сті, на­га­ду­ють уче­ні, з їх­ні­ми па­дін­ня­ми і під­не­сен­ня­ми. Над­то бо­лю­чи­ми для сві­то­вої еко­но­мі­ки бу­ли цик­ли, спри­чи­не­ні Ве­ли­кою де­пре­сією, яка роз­по­ча­ла­ся у 1929 ро­ці у США, па­лив­ною кри­зою 1970-х ро­ків, фі­нан­со­вою кри­зою 2007–2009 ро­ків. На­слід­ків остан­ньої кра­їни сві­ту ще не по­до­ла­ли і не ви­йшли на по­зи­тив­не зрос­тан­ня.

Економіка зростає лише тоді, коли змінюється. Приміром, у 1830-х стало активно розвиватися будівництво залізниць, у 1880-х почався бум промислового виробництва, у 1930-х — хімічного, у 1970-х — автомобілебудівного, на початку 2000-х світ почали підкорювати інформаційні технології.

Published in Економіка
П'ятниця, 26 Лютий 2016 10:31

Право на довіру

На Пол­тав­щи­ні ви­рі­ши­ли ро­зі­бра­ти­ся з ор­га­ні­за­ці­ями, на­прям ді­яль­но­сті яких по­єд­нує праг­нен­ня опі­ки над учас­ни­ка­ми АТО. Точ­ні­ше, впо­ряд­ку­ва­ти ро­бо­ту низ­ки гро­мад­ських ут­во­рень у ре­гіо­ні, чиї ко­ор­ди­на­то­ри про­го­ло­шу­ють сво­їм го­лов­ним зав­дан­ням тур­бо­ту про со­ці­аль­ний за­хист учас­ни­ків бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі, ве­те­ра­нів АТО, сі­мей за­гиб­лих у бо­йо­вих ді­ях із се­па­ра­тис­та­ми та ро­сій­ськи­ми най­ман­ця­ми, во­лон­те­рів то­що...

Приказка про багацько няньок і безпупе дитя
Нині до вирішення питань соціального захисту учасників АТО в Україні долучилися чимало громадських організацій та об’єднань.

П'ятниця, 26 Лютий 2016 10:29

Ланцюгова ядерна реакція в Азії

Майже місяць минув від часу чергового випробування ядерної зброї у Корейській Народно-Демократичній Республіці та запуску супутника. Перші емоційні реакції сусідніх держав змінюються спробами раціонального осмислення наслідків цих процесів. Зокрема, парламент Республіки Корея обговорює питання про створення власної атомної бомби, адже без’ядерний статус Корейського півострова втратив сенс після проведення випробувань ядерної зброї Корейською Народно-Демократичною Республікою.

Ні­мець­ка роз­від­ка і контр­роз­від­ка за до­ру­чен­ням уря­ду бу­дуть ви­вча­ти, чи Ро­сія впли­ває на гро­мад­ську дум­ку ме­то­да­ми спе­ці­аль­них служб, — по­ві­до­ми­ла га­зе­та «Зюд­дой­че Цай­тунг» (ЗЦ). 
Вис­нов­ків ні­мець­ких служб, як по­ві­дом­ляє ЗЦ, че­кає канц­лер Ан­ге­ла Мер­кель, а дій за­кор­дон­ної роз­від­ки БНД і ци­віль­ної контр­роз­від­ки — Бю­ро за­хис­ту Кон­сти­ту­ції має ко­ор­ди­ну­ва­ти від­по­ві­даль­ний за спе­ці­аль­ні служ­би дер­жав­ний сек­ре­тар у сек­ре­та­рі­аті канц­ле­ра Кла­ус-Ді­тер Фрі­че.

Експерти з питань Росії переконані, що кампанії російських медіа не є поодинокими випадками, а «елементом систематичної дестабілізації Німеччини, яка досі була стабільним каменем у фундаменті західної спільноти».

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».