Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

По­лі­тич­ні елі­ти і су­спіль­ства кра­їн — чле­нів Єв­ро­со­юзу про­дов­жу­ють жва­ве об­го­во­рен­ня проб­лем, обу­мов­ле­них на­пли­вом бі­жен­ців. У цьо­му сен­сі де­да­лі час­ті­ше спос­те­рі­гає­ть­ся, з од­но­го бо­ку, роз­губ­ле­ність, а з ін­шо­го — ра­ди­ка­лі­за­ція ан­ти­еміг­рант­ських на­стро­їв. Це ви­кли­кає стур­бо­ва­ність влад­них струк­тур Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу.

Офіційні особи першого рангу, а саме президент Європейської Ради Дональд Туск, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликають партнерів по Європейському Союзу більш відповідально ставитися до спільних інтересів.
Зокрема, йдеться про виклики, які постали перед нормативним простором безвізового Шенгенського режиму.

П'ятниця, 05 Лютий 2016 11:07

Життя, віддане газеті

Цими днями ми назавжди попрощалися з Олек­сан­дром Гри­го­ро­ви­чем По­бі­га­єм — колегою, другом, наставником, головним редактором газети «Демократична Україна» протягом останнього десятиліття двадцятого століття. Першим в історії керівником нашої газети не призначеним згори, а демократично обраним журналістським колективом.
Навряд чи потрібно нагадувати, наскільки складними були ті часи. Газета одного дня втратила весь матеріальноорганізаційний ресурс, необхідний для виходу чергового номера. На той час Олександр Побігай не був новачком ні в журналістиці, ні в редакції. Він починав у нас кореспондентом, потім завідував відділом економіки. Але цього було недостатньо, щоб забезпечити безперебійний вихід газети, життєдіяльність немалого числом колективу.

Published in Суспільство
П'ятниця, 05 Лютий 2016 10:47

Бліцкриг на Європу?

ДЛЯ ЧОГО ШОЙГУ ЗНАДОБИЛИСЯ ТРИ НОВІ ДИВІЗІЇ НА НАШОМУ КОРДОНІ

Це ли­ше по­ча­ток но­вої ре­ор­га­ні­за­ції ЗС РФ для під­го­тов­ки до ве­ли­кої вій­ни із За­хо­дом (НА­ТО).
Од­ним із най­важ­ли­ві­ших зав­дань мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції у 2016 ро­ці є фор­му­ван­ня на За­хід­но­му стра­те­гіч­но­му на­прям­ку трьох ди­ві­зій, по­ві­до­мив 12 січ­ня мі­ністр обо­ро­ни РФ Сер­гій Шой­гу на пер­шій у цьо­му ро­ці се­лек­тор­ній на­ра­ді ке­рів­ниц­тва вій­сь­ко­во­го ві­дом­ства. «Не­об­хід­но не ли­ше сфор­му­ва­ти ці ди­ві­зії, а й, без­умов­но, об­лаш­ту­ва­ти їх у міс­цях по­стій­ної дис­ло­ка­ції з бу­дів­ниц­твом і ство­рен­ням від­по­від­них по­лі­го­нів, місць збе­рі­ган­ня тех­ні­ки і, без­умов­но, про­жи­ван­ня осо­бо­во­го скла­ду», — за­явив мі­ністр обо­ро­ни. Яких-не­будь ін­ших де­та­лей від­нос­но но­вих з’єд­нань, у то­му чис­лі сто­сов­но при­чин їх ство­рен­ня, С. Шой­гу не по­ві­до­мив.

Published in Суспільство

Ук­ра­їн­ську влад­ну вер­хів­ку зно­ву ли­хо­ма­нить. Піс­ля то­го, як на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку, а точ­ні­ше — 11 груд­ня, Ка­бі­нет Мі­ніс­трів вус­та­ми сво­го очіль­ни­ка Ар­се­нія Яце­ню­ка сяк-так по­ін­фор­му­вав Вер­хов­ну Ра­ду та гро­мад­ськість про свою ро­бо­ту, роз­мо­ви про пе­ре­фор­ма­ту­ван­ня уря­ду при­пи­ни­ли­ся, хі­ба що в но­во­річ­ну ніч, та й то — не на­дов­го. Ни­ніш­нє по­лі­тич­не за­гос­трен­ня на­віть озна­ме­ну­ва­ло­ся по­явою низ­ки но­вих тер­мі­нів. При­най­мні, до вже звич­них «ко­алі­ці­ада» та «прем’­єрі­ада» до­дав­ся та­кий нео­ло­гізм, як «не­до­мі­ніс­тро­пад».
По­при те, що осо­бли­вою ми­лоз­вуч­ніс­тю цей сленг не від­різ­няє­ть­ся, по­яс­ни­ти йо­го по­яву не­важ­ко. Са­ме ни­ніш­ній склад Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів озна­ме­ну­вав­ся пал­ким ба­жан­ням ці­лої низ­ки уря­до­вих очіль­ни­ків за­яви­ти про влас­ну від­став­ку.

Published in Суспільство
Сторiнка 10 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».