Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Квiтень 2015 19:52

Ризик ефекту доміно

Не­без­печ­ні тен­ден­ції на Близь­ко­му Схо­ді, ри­зи­ки по­ру­шен­ня Мін­ських до­мо­вле­нос­тей на Дон­ба­сі, не­за­вер­ше­ність пе­ре­го­во­рів що­до ство­рен­ня Єв­ро­ат­лан­тич­ної зо­ни віль­ної тор­гів­лі між США та Єв­ро­со­юзом про­во­ку­ють знер­во­ва­ний стан єв­ро­пей­ської еко­но­мі­ки.

Біржові спекуляції з цінами на енергетичні ресурси, провокування Росією європейського розколу щодо продовження або перегляду економічних санкцій, непрогнозований стан із результатом виборів у Великій Британії, де консерватори обіцяють референдум щодо виходу з Євросоюзу, розбіжності із США щодо пріоритетності врегулювання конфліктів, які набирають обертів на зовнішніх кордонах Євросоюзу, створюють політичні ризики для зони євро. Безпосереднім ризиком для неї залишається ситуація навколо грецьких боргів.
Уряд Греції надіслав Європейській комісії скоректований список реформ, який має переконати кредиторів у можливості надання країні наступної порції кредитів. Усупереч передвиборчим обіцянкам правляча партія «Сіріза» пропонує підвищити податок на додану вартість, приватизувати ще більше державної власності, домогтися збору податків із тих, хто роками ухилявся від їх сплати.

Прем’­єр-мі­ністр Ро­сії Дмит­ро Мед­ве­дєв дня­ми від­ві­дав Та­їланд і В’єт­нам. Це тур­не ста­ло по­ка­зо­вим із точ­ки зо­ру спроб Ро­сії роз­ши­ри­ти свої тор­го­вель­но-еко­но­міч­ні від­но­си­ни з азій­ськи­ми дер­жа­ва­ми, які не до­три­мую­ть­ся єв­ро­ат­лан­тич­них санк­цій про­ти Крем­ля. Не менш ці­ка­во ін­тен­си­фі­ка­ція цих від­но­син ви­гля­дає у кон­тек­сті кон­ку­рен­ції Ро­сії з Ки­та­єм за вплив на дер­жа­ви Пів­ден­но-Схід­ної Азії.

Звичайно, статистика торгівлі Росії з цими державами помітно поступається не лише китайським, а й американським показникам. Утім, сам факт налагодження такої співпраці має як економічне, так і передусім політичне підґрунтя.
Відносини з Таїландом до розпаду СРСР фактично перебували у замороженому стані. Лише у 1990-х роках Таїланд перетворився на зону відпочинку для «нових росіян». Поряд із цим налагоджувалися й торговельно-економічні російсько-тайські відносини.
Правда, власті Таїланду підійшли до цього питання суто прагматично. Завдяки цьому у 2012 році Україна виграла у Росії тендер на постачання танків для тайської армії. Тепер Росія намагається посилити свої позиції у розширенні співпраці з Таїландом.

Вес­на є тра­ди­цій­ним ча­сом за­гос­трен­ня внут­ріш­ньо­по­лі­тич­них су­пе­ре­чок в Япо­нії з при­во­ду умов при­сут­но­сті на япон­ських ос­тро­вах аме­ри­кан­ських вій­сь­ко­вих баз. На цьо­му тлі по­си­лює­ть­ся не­по­ро­зу­мін­ня між влас­тя­ми ос­тро­ва Окі­на­ва та цен­траль­ни­ми влас­тя­ми Япо­нії що­до пе­ре­не­сен­ня аме­ри­кан­ської авіа­цій­ної ба­зи на ін­шу те­ри­то­рію зга­да­но­го ос­тро­ва.

Взагалі від літа 1945 року до осені 1972 року Окінава була під прямим управлінням американської військової адміністрації. У роки американської війни у В’єтнамі значення баз на Окінаві стало неймовірно важливим. Але навіть після завершення холодної війни ці американські бази продовжують відігравати роль передового рубежу захисту не тільки Японії, а й США. Адже Окінава є дійсно американським «нетонучим авіаносцем», який стримує військові амбіції Росії, Китаю та Північної Кореї, разом узятих.
Утім, ці військово-стратегічні міркування не викликають заперечень у токійських політиків, але відіграють роль серйозного дратівливого фактора для окінавських політиків. Останні невдоволені передусім американським бажанням, аби утримання баз фінансувалось також з японського державного бюджету, позаяк вони захищають передусім Японію.

П'ятниця, 17 Квiтень 2015 19:33

Життя після війни

Ни­ні є ба­га­то спе­ці­аль­ної лі­те­ра­ту­ри, в якій пси­хо­ло­ги ана­лі­зу­ють проб­ле­му адап­та­ції до мир­но­го жит­тя тих, хто чи­ма­ло ча­су про­вів на вій­ні. У пер­шу чер­гу вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, кот­рі без­змін­но про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців, а то й ро­ків пе­ре­бу­ва­ли в са­мі­сінь­ко­му пек­лі бо­йо­вих дій. А ко­ли ли­хо за­ли­ши­ло­ся по­за­ду, по­вер­ну­ли­ся до звич­но­го мир­но­го жит­тя. Чи справ­ді звич­но­го для ко­лиш­ніх во­яків?

Ноу-хау для демобілізованих – соціальний паспорт
За час життя в умовах постійної небезпеки, яка щохвилини чатує на військовослужбовців, безсоння, хронічної втоми, відсутності нормальних побутових умов і нерегулярного нашвидкуруч харчування, тривалої розлуки з рідними тощо людина, стверджують психологи, внутрішньо змінюється. Губить навички поведінки в цивільному житті, відвикає від звичних мирним людям благ цивілізації і почувається ніяково за будь-якої нестандартної ситуації.

Published in Суспільство
П'ятниця, 17 Квiтень 2015 19:28

«Суспільному телебаченню – ТАК!»

7 квітня в приміщенні київського «Мистецького Арсеналу» відбулася презентація національного суспільного мовлення. Серед великої кількості осіб, присутніх на цій, без перебільшення, довгоочікуваній та історичній події, можна було побачити Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, голову Офісу Ради Європи в Україні Владіміра Рістовскі, виконувача обов’язків голови Представництва ЄС в Україні Томаса Фреллесена та директора Програми технічної допомоги Посольства Канади Стівена Поттера. Телетрансляцію заходу у прямому ефірі забезпечив «Перший Національний».
Перша спроба створення суспільного телебачення в Україні відбулася в далекому 1997 р. Тоді парламент ухвалив закон, але не було президента, який би його затвердив.
«Суспільному телебаченню — так!» — заявив Петро Порошенко, підписавши зміни до закону про суспільне мовлення. — Цей проект — дитя, яке народжене від двох майданів — помаранчевого та гідності. Цього закону Україна чекала 23 роки, тому зараз я готовий на все заради збереження свободи слова та забезпечення комфортних умов для якісної роботи ЗМІ».

Published in Суспільство
П'ятниця, 17 Квiтень 2015 19:13

Завтра була АТО...

РІК ТОМУ В УКРАЇНІ ОФІЦІЙНО РОЗПОЧАЛАСЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ, КОТРА ТРИВАЄ Й ДОСІ

Цьо­го тиж­ня ви­пов­нив­ся рів­но рік, як в Ук­раї­ні офі­цій­но три­ває ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція. Са­ме 14 квіт­ня 2014-го то­діш­ній го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди та ви­ко­ну­ючий обо­в’яз­ки Пре­зи­ден­та Олек­сандр Тур­чи­нов під­пи­сав від­по­від­ний указ. То­ді ба­га­то ко­му зда­ва­ло­ся, що для при­ду­шен­ня се­па­ра­тис­тів на схо­ді на­шої дер­жа­ви цьо­го кро­ку ціл­ком до­стат­ньо. І бук­валь­но за лі­че­ні тиж­ні, мак­си­мум за кіль­ка мі­ся­ців, на Дон­ба­сі бу­де на­ве­де­но бо­дай ся­кий-та­кий лад.

На жаль, сталося не так, як гадалося. Втім, попри всі нюанси, котрі ми й досі спостерігаємо на сході, нинішня річниця є достатнім приводом для того, щоб проаналізувати українські здобутки і втрати. Зрештою, мабуть, мало хто у світі має досвід настільки довгої та затяжної антитерористичної операції, котру вище державне керівництво вперто не бажає іменувати повноцінною війною...

Published in Суспільство
П'ятниця, 10 Квiтень 2015 21:23

Каїса обрала королеву з України

Щонайменше півроку у царстві шахової богині Каїси першою буде українська королева — 22-річна Марія Музичук. На фініші марафону, яким нині є чемпіонат світу з шахів, гросмейстер зі Стрия на Львівщині переграла росіянку Наталію Погоніну.
Нинішня схема розіграшу світової першості з класичних шахів серед жінок подібна до змагання у плей-оф футбольної Ліги чемпіонів — тут, щоправда, це називають «нокаут-системою», на старт вийшли 64 претендентки. Короткі матчі завершуються вибуванням із турніру однієї з учасниць.
Марія Музичук розпочала участь у турнірі в російському місті Сочі 17 березня, а вирішальні ходи у фіналі зробила 5 квітня. На шляху до фінального поєдинку, що складався з чотирьох партій, українка подолала Юанлінь Юань із Канади, Моніку Сочко з Польщі, екс-чемпіонку світу Антуанету Стефанову з Болгарії.
На чверть- і півфінальній стадіях Марія мала суперниць з Індії — Хамлі Конеру та Харіку Дронаваллі, яких також переграла.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 21:20

Агресивні гості та сотня Назаренка

У се­ми мат­чах ві­сім­над­ця­то­го ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі гос­ті ви­яви­ли­ся не­по­ступ­ли­ви­ми і здо­бу­ли п’ять пе­ре­мог. До то­го ж у ту­рі не за­фік­со­ва­но жод­ної ні­чиєї. Крім то­го, два зна­ко­вих грав­ці про­від­них клу­бів Ук­раї­ни запи­са­ли на свій ра­ху­нок чер­го­ві до­сяг­нен­ня. Так, пів­за­хис­ник хар­ків­сько­го «Ме­та­лі­ста» й у не­дав­ньо­му ми­ну­ло­му збір­ної Ук­раї­ни Сер­гій На­за­рен­ко за­бив 100-й гол у кар’­єрі.

Досягнувши такої знаменної позначки, Назаренко увійшов до «клубу Тімерлана Гусейнова», де представлена група футболістів, які забили за свій професійний вік сто та більше м’ячів у чемпіонатах України, національному Кубку, єврокубках та у матчах за збірну України. Варто зазначити, що Сергій став одинадцятим футболістом у цьому списку. А динамівець Євген Хачеріді зіграв сотий матч у чемпіонаті України.

Published in Футбол

В Іспанії створено апарат WHY CRY 2G, що здатний уловлювати плач немовляти, аналізувати його і перекладати людською мовою. Пристрій має стати справжнім порятунком для недосвідчених мам і тат, які не завжди можуть зрозуміти причину дитячого крику.
Створенню WHY CRY 2G передували довгі роки вивчення та аналізу дитячого плачу. Після досліджень різновиди крику маленьких дітей удалося класифікувати і розділити на кілька груп. Малюк може плакати від спраги й голоду, через болі у животі, поганий настрій або тому, що прийшов час спати.
Пристрій враховує гучність і тембр плачу, видаючи на екрані переклад почутого. Крім того, апарат оснащено контролером температури і вологості у приміщенні.

Жит­тя кож­но­го су­час­но­го укра­їн­ця ха­рак­те­ри­зує не тіль­ки рва­ний ритм і не­впин­ні по­шу­ки за­со­бів до іс­ну­ван­ня, але й хро­ніч­на вто­ма, під­ви­ще­на дра­тів­ли­вість, чис­лен­ні проб­ле­ми зі шкі­рою, во­лос­сям та здо­ров’­ям у ці­ло­му. Що при­хо­вує­ть­ся за цим? По­га­на еко­ло­гіч­на об­ста­нов­ка? Не­ува­га до по­треб влас­но­го ор­га­ніз­му чи бід­ний ра­ці­он хар­чу­ван­ня?
Усі ці фак­то­ри ма­ють зна­чен­ня для збе­ре­жен­ня здо­ров’я се­ред­ньо­ста­тис­тич­но­го укра­їн­ця. І вкрай важ­ли­во своє­час­но ви­яви­ти не­ста­чу пев­них ві­та­мі­нів і мі­не­ра­лів, зба­лан­су­ва­ти їх над­хо­джен­ня до ор­га­ніз­му та за­без­пе­чи­ти якіс­ну за­сво­юва­ність, щоб зго­дом від­чу­ва­ти се­бе ак­тив­ним і здо­ро­вим. Як цьо­го до­сяг­ти? Про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Та­ра­сом Кме­тем.

— Отже, яких вітамінів нам бракує?
— Багато людей недооцінюють усе значення вітамінного балансу. Насправді ж недостатність навіть одного вітаміну може кардинально вплинути на зовнішність і самопочуття. Досить поспостерігати за самим собою, щоб з’ясувати, яких вітамінів не вистачає саме вам.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».