Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 19:03

Ринок праці

Чисельність зареєстрованих безробітних наприкінці лютого 2015 р. становила 523,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю одержували 80,6% осіб, які мали статус безробітного.
Із загального числа безробітних більш як половину становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в країні порівняно із січнем 2015 р. не змінився і наприкінці лютого п. р. становив 2,0% населення працездатного віку. У сільській та в міській місцевості цей показник становив відповідно 2,8 і 1,6% населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, в лютому 2015 р. порівняно із січнем зросла на 2,3 тис., або на 5,7%, і наприкінці місяця становила 43,4 тис.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:58

Коштів на субсидії вистачить

На суб­си­дії для опла­ти жит­ло­во-кому­наль­них по­слуг з дер­жав­но­го бю­дже­ту для на­се­лен­ня ви­ді­ле­но 24,5 млрд грн. Про це по­ві­до­мив Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Ар­се­ній Яце­нюк в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «1+1», пе­ре­дає Укр­ін­форм.

«Зараз у нас отримують субсидії в середньому 1,2 млн сімей. Ми очікуємо, що після підвищення тарифів це число зросте до 3 млн сімей», — сказав А. Яценюк і зауважив, що коштів, виділених на субсидії з держбюджету, вистачить «навіть на 15 мільйонів громадян».
«Якщо ми побачимо, що не вистачає, ми обов’язково знайдемо ресурси в державному бюджеті»,— зазначив А. Яценюк.
Він наголосив, що рік тому в казначействі було всього 108 тис. грн, а сьогодні на казначейському рахунку — 32 млрд грн.: «Це найбільша сума з 2005 р. Ми накопичили ці гроші за рахунок зміни податкової системи і боротьби з корупцією. Основне завдання цих коштів — в першу чергу — фінансування армії, ЗСУ, зарплат і пенсій. Друге — фінансування субсидій для громадян України».

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:56

Чехія вагається...

Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми три мі­ніс­тер­ства чесь­ко­го уря­ду під­го­ту­ва­ли до­ку­мен­ти, які по-різ­но­му ви­зна­ча­ють чесь­ку по­лі­ти­ку що­до Мос­кви. Мі­ніс­тер­ства за­кор­дон­них справ і обо­ро­ни вва­жа­ють Ро­сію краї­ною, яка де­ста­бі­лі­зує єв­ро­пей­ську ар­хі­тек­ту­ру без­пе­ки і ре­ві­зує між­на­род­ний по­ря­док, а ось мі­ністр про­мис­ло­во­сті і тор­гів­лі вва­жає Ро­сію клю­чо­вим парт­не­ром Че­хії з-по­за Єв­ро­со­юзу, з яким на­ле­жить зміц­ню­ва­ти спів­пра­цю.

Урядові розбіжності у ставленні до Росії віддзеркалюються у діяльності уряду лівого прем’єра Богуслава Соботкі, який, з одного боку, схвально ставиться до участі президента Мілоша Земана у московських урочистостях із нагоди 70-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, а з іншого — блокує засідання чесько-російської міжурядової економічної комісії.
Відсутність однозначної позиції чеського уряду щодо Росії у поєднанні із сильним впливом російської пропаганди формує ситуацію, коли більше половини чехів не має однозначної оцінки подій в Україні. Але проїзд американського конвою з балтійських держав через Польщу, Чехію у Німеччину на переломі березня-квітня чітко показав, що більшість чехів залишаються вірними євроатлантичній орієнтації.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:45

Казахстан на повороті

Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми у Ка­зах­ста­ні по­си­лює­ть­ся від­чут­тя су­спіль­но-еко­но­міч­ної кри­зи. Зрос­та­юче на­пру­жен­ня ста­ло на­слід­ком об’єк­тив­них проб­лем, пе­ре­важ­но еко­но­міч­но­го ха­рак­те­ру, і враз­ли­во­сті вла­ди до проб­лем внут­ріш­ньої ста­біль­но­сті. Са­ме масш­таб стур­бо­ва­но­сті вла­ди що­до ре­ак­ції су­спіль­ства біль­ше, ніж по­гір­шен­ня су­спіль­но-еко­но­міч­ної си­ту­ації, свід­чить про сер­йоз­ність і масш­таб проб­лем, що ви­ник­ли пе­ред нею.

Все чіткіше вимальовуються виклики стратегічного характеру, зокрема обмеження поля маневру у внутрішній і закордонній політиці внаслідок зростання російського чинника у політиці Казахстану — з одного боку, а з іншого — необхідність утримання внутрішньої стабільності. Реакцією влади на зростаючі проблеми стали дострокові вибори президента. Вони не розв’яжуть проблем, які постали перед Казахстаном, але дозволять виграти час у ситуації погіршення економічних умов.
Найбільш відчутною проблемою стало погіршення економічної ситуації в результаті зниження ціни нафти (її експорт генерує приблизно 2/3 доходів Казахстану), невирішених проблем банківського сектора після кризи 2008–2009 років (частка несплачених кредитів у банківській системі становить 23,5% на кінець 2014 року) та втрати конкурентоспроможності іншими, крім енергетичного, секторами.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:29

Дипломатичні війни навколо Ірану

Дип­ло­ма­тич­ною сен­са­цією ста­ло до­сяг­нен­ня до­мо­вле­но­сті що­до іран­ської ядер­ної про­гра­ми. Пе­ре­го­во­ри без­пе­ре­рвно три­ва­ли ві­сім днів. Най­більш гос­трі де­ба­ти від­бу­ва­ли­ся між аме­ри­кан­ською та іран­ською де­ле­га­ці­ями що­до ал­го­рит­му ска­су­ван­ня санк­цій.

Тегеран наполягав на їхньому негайному і повному скасуванні. Сполучені Штати Америки намагалися висунути передумови, які стосувалися запровадження надійного контролю за виконанням Іраном умов зупинення ядерної програми. В прямій залежності від цього американці хотіли скасовувати або продовжувати дію санкцій.
У підсумку за втручання російського і китайського міністрів закордонних справ Іран погодився, щоб санкції скасовувалися за фактом виконання Іраном своєї частини домовленості. Старт скасуванню режиму санкцій має дати вивезення першої партії збагаченого урану з Ірану до Росії.
Зрештою, за результатом надзвичайно складних та інтенсивних переговорів міністри закордонних справ Ірану, Росії, Китаю, Європейського Союзу, Франції, Німеччини та державний секретар США оголосили про готовність продовжити роботу заради досягнення остаточної домовленості до 30 червня поточного року. Поки що визначено лише основні її положення.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:24

Ємен в очікуванні великої війни

Єменські шиїти другий тиждень потерпають від атак військово-повітряних сил країн Перської затоки на чолі із Саудівською Аравією. Удари наносяться по позиціях шиїтів, які внаслідок цього призупинили наступ на другу столицю Ємену — місто Сана. Аби зрозуміти специфіку єменського конфлікту, варто нагадати про окремі епізоди новітньої історії цієї країни.
До завершення Першої світової війни Ємен був частиною Османської імперії. Після її розпаду більша частина сучасної території Ємену стала британською колонією. Англійці найбільше були зацікавлені у контролі за портом Аден, який є ключем до транзитного маршруту нафти з Перської затоки. Внаслідок розпаду Британської імперії єменські племена отримали незалежність, але відразу країна за кланово-племінною та конфесійною ознаками поділилася на дві частини.
На Півночі Ємену зі столицею у місті Сана було створено спочатку монархію, а потім Єменську демократичну республіку. Натомість на Півдні Ємену зі столицею у місті Аден на початку 1970-х років розпочався соціалістичний експеримент, наслідком якого стало проголошення Народно-демократичної республіки Ємен, яка стала сателітом СРСР. Утім, присутність на Півдні Ємену не дуже допомогла СРСР у справі тиску на Саудівську Аравію, яка, радикально збільшивши обсяги видобутку нафти, посприяла кризовим тенденціям у радянській економіці.

На­при­кін­ці по­точ­но­го тиж­ня у Па­на­мі роз­по­чав­ся са­міт глав дер­жав Пів­ніч­ної і Пів­ден­ної Аме­ри­ки. Між­аме­ри­кан­ські са­мі­ти про­во­дять­ся з 1992 ро­ку — то­ді у Фло­ри­ді бу­ло прий­ня­то ам­бі­цій­не зав­дан­ня ство­ри­ти зо­ну віль­ної тор­гів­лі, яка має об’­єд­на­ти обид­ві Аме­ри­ки. Утім, ре­алі­зу­ва­ти цю мрію не вда­ло­ся, не в остан­ню чер­гу то­му, що у Пів­ніч­ній Аме­ри­ці бу­ло ство­ре­но Пів­ніч­но­аме­ри­кан­ську зо­ну віль­ної тор­гів­лі (НАФ­ТА) у скла­ді США, Ка­на­ди й Мек­си­ки.

Натомість у Південній Америці Бразилія, Аргентина, Уругвай і Чилі створили Південноамериканську зону вільної торгівлі (МЕРКОСУР). Тож у середині 1990-х років між цими інтеграційними об’єднаннями намітилися серйозні протиріччя. Зокрема, проти торговельного диктату США виступили Бразилія й Аргентина. До того ж аргентинський дефолт 1999 року спровокував ліву політичну хвилю у більшості країн Латинської Америки.

Ко­ли зи­ма по­сту­па­єть­ся вес­ні і зем­ля про­бу­джує­ть­ся від три­ва­ло­го сну, при­хо­дять до нас ве­ли­ко­дні свя­та. Цьо­го ро­ку Пас­ху свят­ку­ють ра­но. Ко­ли ще не встиг­ли як слід від­дзве­ні­ти зи­мо­ві струм­ки, а вно­чі лег­кий мо­ро­зець де­ін­де сти­скує у сво­їх хо­лод­них обі­ймах во­до­йми. Але про­хо­лод­ні ран­ки та дни­ни з до­ща­ми та мок­рим сні­гом не псу­ють пе­ре­дсвят­ко­во­го на­строю. Вес­на хай і по­віль­но, але впев­не­но всту­пає у свої пра­ва. А лю­ди го­тую­ть­ся до пас­халь­них свят.

Останнім часом стало доброю традицією напередодні Великодня в українських містах і селах влаштовувати свята писанки. Напевне, це одне з найулюбленіших народних свят, якого хоча і немає в календарі, але його однаково роблять і дорослі, і малеча. І невипадково. Адже кожна писанка, якій радіють очі на такому святі, начебто віддзеркалює назовні внутрішній світ тих, хто з добрими думками і щирою душею розписував пасхальні яєчка. Українська писанка — свідок багатьох тисячоліть нашої культури, й нині, у вік надсучасних технологій і космічних досягнень людства, вона залишається невід’ємною складовою підготовки до світлого Воскресіння Христового.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:05

Пасха наша – Христос!

Но­во­за­віт­на хрис­ти­ян­ська Пас­ха є про­об­ра­зом Пас­хи ста­ро­за­віт­ної. По­діб­но до то­го, як у ста­ро­за­віт­ні ча­си був по­сла­ний Бо­гом Мой­сей, щоб ви­вес­ти на­род Із­ра­їля з єги­пет­сько­го раб­ства, у ви­зна­че­ний час Гос­подь по­слав Си­на Сво­го Од­но­ро­дже­но­го, щоб ви­вес­ти люд­ство з раб­ства грі­ха.
«Бог по­слав Сво­го Си­на на світ не щоб Він світ за­су­див, але щоб че­рез Ньо­го світ спас­ся. Хто ві­рує в Ньо­го — не бу­де за­су­дже­ний; хто ж не ві­рує — той уже за­су­дже­ний, що не по­ві­рив в Ім’я Од­но­ро­дже­но­го Си­на Бо­жо­го», — на­пи­са­но в Єван­ге­лії.

Грецьке слово «Христос» (єврейське — «Месія» або «Мешіах») означає — «помазаник Божий» — Той, Хто помазаний благодаттю Святого Духу звершити місію спасіння.
У старозавітні часи під час виходу євреїв з єгипетського рабства виразом віри було помазання вхідних дверей будинків правовірних кров’ю жертовного ягняти, яка захищала їх від ангела-губителя, який прийшов винищити все первородне в Єгипті. Слово «Пасха» (єврейською — «Песах») означає «перехід, проходити повз».

7 квіт­ня Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни ухва­ли­ла За­кон про вне­сен­ня змін до стат­ті 26 За­ко­ну «Про вій­сь­ко­вий обо­в’язок і вій­сь­ко­ву служ­бу» що­до звіль­нен­ня з вій­сь­ко­вої служ­би гро­ма­дян, які є сту­ден­та­ми, ас­пі­ран­та­ми або док­то­ра­нта­ми ден­ної фор­ми на­вчан­ня.

За це рішення проголосували 244 нардепи.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».