Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Квiтень 2015 22:26

«Тут нас поставили на ноги...»

Во­ло­ди­мир — де­сант­ник-доб­ро­во­лець: на­вес­ні ми­ну­ло­го ро­ку прий­шов до вій­сь­ко­во­го ко­мі­са­рі­ату і по­про­сив­ся до вій­ська. Че­рез кіль­ка тиж­нів уже во­ював на Лу­ган­щи­ні. Виз­во­ля­ючи Сло­в’янськ, діс­тав важ­ке по­ра­нен­ня і був до­став­ле­ний до Дніп­ро­пет­ров­ської об­лас­ної лі­кар­ні ім. І. Меч­ни­ко­ва.
Ми­хай­ла до Зброй­них Сил мо­бі­лі­зу­ва­ли. Вліт­ку. Кіль­ка мі­ся­ців ніс служ­бу на од­но­му з блок­по­стів у До­нець­кій об­лас­ті, пе­ре­жив без­ліч об­стрі­лів і вва­жав, що на­ро­див­ся в со­роч­ці, не от­ри­мав­ши жод­ної под­ря­пи­ни. Про­те під час ма­со­ва­но­го уда­ру «Гра­да­ми» теж був по­ра­не­ний. Сті­ка­ючо­му кро­в’ю сер­жан­ту на­да­ли пер­шу до­по­мо­гу пря­мо на по­лі бою, а зго­дом ева­ку­юва­ли до вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го клі­ніч­но­го цен­тру Пів­ніч­но­го ре­гіо­ну, що в Хар­ко­ві.

Обох во­яків про­опе­ру­ва­ли у ви­ще­зга­да­них ме­дзак­ла­дах, а піс­ля до­пра­ви­ли до клі­ні­ки уш­ко­джень Го­лов­но­го вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го клі­ніч­но­го цен­тру МО Ук­раї­ни.

Цьо­го­річ Ук­раї­на на сво­їй те­ри­то­рії про­ве­де п’ять між­на­род­них вій­сь­ко­вих на­вчань за учас­ті аме­ри­кан­ських і поль­ських вій­сь­ко­вих. З аме­ри­кан­ськи­ми вій­сь­ко­ви­ми про­ве­дуть на­вчан­ня Fearless Guardіan-2015 («Фір­лес Гар­ді­ан-2015»). Sea Breeze-2015 («Cі Бриз-2015»), Saber Guardіan/Rapіd Trіdent-2015 («Сей­бер Гар­ді­ан/Ре­під Трай­дент-2015»).

Стартують навчання 20 квітня на Яворівському полігоні і триватиме цикл навчань до листопада. Про міжнародні навчання за участі НАТО, які відбудуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон у Львівській області), розповіли кореспонденту «ДУ» експерти:

Published in Військо

Укра­їн­ців, які у 1941 ро­ці опи­ни­ли­ся під нім­цем, ра­дян­ське коман­ду­ван­ня ки­да­ло в бій, не на­вчив­ши на­віть три­ма­ти гвин­тів­ку в ру­ках.
На­вес­ні 1941 ро­ку мо­го ді­да ви­кли­ка­ли до район­но­го військ­ко­ма­ту, на­ка­зав­ши від­бу­ти до Рів­нен­ської об­лас­ті. І че­рез кіль­ка днів він ра­зом зі сво­їми од­но­сель­ча­на­ми вже пра­цю­вав на спо­ру­джен­ні за­ліз­нич­ної ко­лії. Там їх і за­ста­ла вій­на.
— Нам ска­за­ли, щоб ми йшли до вій­сь­ко­вих ко­мі­са­рі­атів, які від­прав­лять нас у вій­ська, — роз­по­ві­дав ме­ні Гри­го­рій Яки­мо­вич. — Та ко­ли ми до­бра­ли­ся до сво­го ко­мі­са­рі­ату, ви­яви­ло­ся, що там ні­ко­го не­має...
До­ве­ло­ся кіль­ком де­сят­кам се­лян по­вер­та­ти­ся до рід­них до­мі­вок. А че­рез кіль­ка тиж­нів у се­ло увій­шли ру­мун­ські вій­ська...

Published in Пам'ять

Не­що­дав­но Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни під­три­ма­ла за­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає вста­нов­лен­ня мі­ні­маль­но­го тер­мі­ну орен­ди зем­лі сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня. Це но­вов­ве­ден­ня вва­жа­ють не­од­но­знач­ним, бо по­при пев­ні ви­го­ди, до яких мож­на віднести ста­бі­лі­за­цію ро­бо­ти сіль­гос­пви­роб­ни­ків, міль­йо­ни ук­ра­їн­ських зем­ле­влас­ни­ків мо­жуть че­рез ньо­го за­жи­ти чи­ма­лих проб­лем.
Роз’­яс­ни­ти си­ту­ацію що­до плю­сів та не­до­лі­ків но­вої за­ко­но­дав­чої про­по­зи­ції ми по­про­си­ли фа­хів­ця з аг­рар­ної по­лі­ти­ки про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» Олек­сан­дра Му­ля­ра.

— Про яке нововведення йдеться?
— Справді, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», що має на меті обґрунтоване скасування бар’єрів, які заважають веденню бізнесу, зокрема аграрного, включено положення щодо оренди землі. Нагадаю, законопроект схвалено парламентом 12 лютого цього року, однак документ ще не набув чинності.

Published in Земля і люди

Пи­тан­ню ком­плекс­но­го роз­вит­ку Ду­най­сько­го ре­гіо­ну при­ді­ляє­ть­ся осо­бли­ва ува­га, ос­кіль­ки він є уні­каль­ним із точ­ки зо­ру гео­гра­фіч­но­го роз­та­шу­ван­ня. За­раз від ви­то­ку до гир­ла Ду­най про­ті­кає те­ри­то­рією 10 дер­жав. На бе­ре­гах Ду­наю роз­та­шо­ва­но де­сят­ки ве­ли­ких міст, у то­му чис­лі й чо­ти­ри єв­ро­пей­ські сто­ли­ці. І пе­ред усі­ма без ви­нят­ку ду­най­ськи­ми кра­їна­ми пос­тає низ­ка пи­тань, у то­му чис­лі: чи є збе­ре­жен­ня до­вкіл­ля го­лов­ною по­тре­бою су­спіль­ства та обо­в’яз­ком дер­жа­ви?
Ро­зу­мі­ючи не­об­хід­ність за­без­пе­чен­ня ба­лан­су еко­ло­гіч­них ін­те­ре­сів, Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія 8 груд­ня 2010 ро­ку за­твер­ди­ла Єв­ро­пей­ську стра­те­гію роз­вит­ку Ду­най­сько­го ре­гіо­ну, а та­кож План дій що­до ре­алі­за­ції цієї стра­те­гії. Де­таль­ні­ше про стра­те­гію роз­по­ві­ла ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» юрис­кон­сульт між­на­род­ної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія — пра­во — лю­ди­на» На­та­лія Го­ро­дець­ка.

Published in Екологія
П'ятниця, 17 Квiтень 2015 21:28

Не «хто винний?», а «що робити?»

Ук­раї­на опи­ни­ла­ся на ме­жі без­пре­це­дент­ної со­ці­аль­но-еко­но­міч­ної кри­зи, що мо­же при­звес­ти до кри­тич­но­го зни­жен­ня рів­ня еко­но­міч­ної ак­тив­но­сті, об­ся­гу ВВП та зу­бо­жін­ня на­се­лен­ня, на­го­ло­шу­ють екс­пер­ти.

Найбільше дестабілізують ситуацію в країні події на її сході, анексія Криму, неспроможність влади подолати корупцію, гальмування глибинних реформ із дерегуляції та державного управління, а також відтік капіталу з країни, девальвація національної валюти, скорочення зовнішньоторговельної діяльності та обсягів промислового виробництва, відсутність рішучих дій із подолання неплатоспроможності населення.
Торік ВВП України впав на 6,8%, промислове виробництво — на 10,7%. Найбільше постраждало машинобудування (-21,3%), у тому числі виробництво автотранспортних засобів (-35,7%), металургійне виробництво (-14,9%), хімічна (-14,9%), добувна та переробна промисловість (-11,3%). Промисловість впала тому, що не було цільових програм її розвитку, а раніше напрацьовані концепції зірвалися, зауважують експерти.

Published in Економіка

На­ціо­наль­на іден­тич­ність ни­ні — озна­ка хо­ро­шо­го то­ну. Ли­ше лі­ни­вий не го­во­рить про не­об­хід­ність пле­ка­ти на­ціо­наль­ні цін­но­сті пе­ред за­гро­зою гло­ба­ліз­му. Ось і бра­ти Ми­хал­ко­ви взя­ли­ся «на­ціо­на­лі­зу­ва­ти» ро­сій­ський фаст­фуд. І то прав­да— скіль­ки ж мож­на тер­пі­ти за­сил­ля пеп­сі-ко­ли на шко­ду рід­но­му ква­су.

У Путіна завдання крутіше — він узявся (не більше і не менше) «націоналізувати» російську еліту — тих, хто володіє власністю і впливає на розвиток політики й економіки. Щоб вони перейнялися російською національною ідеєю, зазначає декан факультету світової політики і економіки Вищої школи економіки Сергій Караганов, «в качестве первой меры нужно отказаться от собственности и счетов за границей». Випробування неймовірне і здійснити його під силу хіба що Путіну.

П'ятниця, 17 Квiтень 2015 20:49

Від диктатора – до демократа

Му­хам­мед Бу­ха­рі бу­де пра­ви­ти най­чис­лен­ні­шою краї­ною Аф­ри­ки. Ні­ге­рій­ці роз­ра­хо­ву­ють, що він на­реш­ті по­до­лає ко­руп­цію і джи­ха­дис­тів.

175-мільйонна країна переживає історичний момент: уперше лідер опозиції переміг діючого президента на вільних виборах. В останню суботу березня 72-річний Бухарі отримав 15,4 мільйона голосів, а діючий 57-річний Гудлак Джонатан — 12,9 мільйона.
Коли наступного вівторка державна комісія оголосила результати на вулиці міст на півночі країни, де Бухарі користується найбільшою популярністю, вибігли натовпи радісних нігерійців. Молоді хлопці шаленіли на скутерах, інші вимахували мітлами із соломи — символом опозиції, якою Бухарі обіцяє очистити Нігерію. «Ми довели, що належимо до демократів. Держава однієї партії відійшла у минуле», — тріумфував Бухарі на мітингу у столиці країни — Абуджі.
Мало хто вірив у такий сценарій. Коментатори спочатку побоювалися виборчих фальшувань, потім заворушень і відмови визнання результатів правлячою вже 14 років Народно-демократичною партією (НДП).

П'ятниця, 17 Квiтень 2015 20:21

Ашгабат повертає голову на захід

Че­рез по­гір­шен­ня від­но­син із Ро­сією, зрос­та­ючу за­леж­ність від Ки­таю і страх пе­ред де­ста­бі­лі­за­цією Турк­ме­ні­стан здійс­нює спро­би ко­ре­гу­ван­ня зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки і на­ма­гає­ть­ся по­гли­би­ти спів­пра­цю із За­хо­дом в га­лу­зі енер­ге­ти­ки і без­пе­ки. Про це свід­чить від­нов­лен­ня енер­ге­тич­ної спів­пра­ці з Єв­ро­пей­ським Со­юзом та зу­сил­ля що­до от­ри­ман­ня біль­шої до­по­мо­ги в га­лу­зі без­пе­ки від Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки.

Туркменістан — украй авторитарна держава, в якій уся влада сконцентрована в руках президента Гурбангули Бердимухамедова і оточуючої його вузької кліки — непрозорої, об’єднаної в один клан. У країні немає жодних незалежних інституцій: медіа, політичних партій, неурядових організацій тощо.
Геополітичне значення Туркменістану зумовлене його енергетичними запасами — країна має 17,5 більйона кубометрів, тобто 9,4% підтверджених світових запасів, природного газу. Протягом останнього десятиліття змінилися напрямки експорту газу з Туркменістану, і, почавши з 2009 року, Китай почав підміняти Росію в ролі головного споживача сировини з цієї країни.

В активну фазу вступила президентська виборча кампанія в Польщі. 10 травня поляки обиратимуть главу держави серед 11 кандидатів. Фаворитом вважається чинний президент Броніслав Коморовський. Президентські перегони є перевіркою потенціалу парламентських партій напередодні цьогорічних осінніх виборів сейму. Вони дадуть відповідь, хто в наступні п’ять років очолюватиме виконавчу владу.
Відповідно до польської Конституції президент є політичним арбітром між різними політичними силами й верховним головнокомандувачем збройних сил. Успіх президентської діяльності залежить від ефективності співпраці з прем’єр-міністром.
Дані соціологічних опитувань дають підстави прогнозувати, що Броніславу Коморовському доведеться позмагатись у другому турі виборів президента з кандидатом від опозиційної партії «Право і справедливість» Анджеєм Дудою. Президентську виборчу кампанію інші кандидати розглядають як розігрів своїх політичних сил для парламентських перегонів.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».