Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Найбільші міжнародні компанії — виробники сигарет погрожують піти з України. Почали з того, що стали відмовлятися викуповувати в держави вже…
На лікарські засоби українці щорічно витрачають близько 100 млрд грн. Причому 92 млрд викладають із власних кишень, купуючи на свій…
Закон «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» вводиться в дію 10 серпня, хоча…
Закордонні партнери України, які прискіпливо стежать за розвитком подій у свого підопічного сусіда, останнім часом заговорили й про те, що…
Віддавати перевагу органічним, екологічно чистим продуктам — чи не основна тенденція на ринку цивілізованих країн. В Україні споживач хоча й…
Скіль­ки гро­шей ви­тя­гає з на­ших ки­шень при­дбан­ня лі­ків, ма­буть, не­ві­до­мо ні­ко­му. Част­ко­во про це зна­ють ста­тис­ти­ки. При­най­мні ві­до­мо, що то­рік…
За да­ни­ми Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, у 2018 ро­ці об­сяг не­ле­галь­но­го ал­ко­го­лю ста­но­вив 36% за­галь­но­го рин­ку спирт­но­го і аж 53,6%…
У кінці минулого року парламент ухвалив Закон «Про надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів». Тож українців із нинішнього року,…
По­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну чи­ма­ло укра­їн­ців за­зви­чай че­ка­ють з ос­тра­хом. Чи не про­рве тру­бу, чи вкот­ре не під­ви­щать та­ри­фів і чи…
Го­лов­на на­ціо­наль­на стра­ва — ук­ра­їн­ський борщ, яка за сво­їми сма­ко­ви­ми якос­тя­ми здо­бу­ла ши­ро­ке ви­знан­ня й за ме­жа­ми кра­їни, впев­не­но на­бу­ває…
У ве­рес­ні 2015-го Каб­мін за­твер­див по­ло­жен­ня про Дер­жав­ну служ­бу Ук­раї­ни з пи­тань без­печ­но­сті хар­чо­вих про­дук­тів та за­хис­ту спо­жи­ва­чів. У ньо­му за­зна­чає­ть­ся,…
Не сек­рет, що укра­їн­ці ледь ус­ти­га­ють спос­те­рі­га­ти за ре­зуль­та­та­ми іно­ді за­над­то ак­тив­ної за­ко­но­твор­чої ро­бо­ти віт­чиз­ня­них пар­ла­мен­та­рів, кот­рі бук­валь­но «пе­чуть» де­сят­ка­ми,…
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».