Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Три ро­ки то­му, ко­ли у черв­ні 2016 ро­ку бри­тан­ці на ре­фе­рен­ду­мі про­го­ло­су­ва­ли за ви­хід з Єв­ро­со­юзу, а у лис­то­па­ді 2016 ро­ку До­нальд Трамп був об­ра­ний 45-м пре­зи­ден­том США, важ­ко бу­ло пе­ред­ба­чи­ти гос­тро­ту внут­ріш­ньо­по­лі­тич­них кри­зо­вих явищ, які ста­ли на­слід­ком цих про­це­сів.

Поточний тиждень важливий з огляду на переговорний процес, який стосується питань внутрішньої і зовнішньої політики в обох провідних країнах євроатлантичного простору.

РПЦ про­дов­жу­ва­ти­ме про­ти­стоя­ти Пра­во­слав­ній церк­ві Ук­раї­ни, але про­цес пе­ре­хо­ду па­ра­фій до но­вої церк­ви ни­ні від­бу­ває­ть­ся мир­но і три­ва­ти­ме так на­да­лі.

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній в інтерв’ю грецькому виданню TaNea, переклад якого опубліковано на сторінці митрополита у Facebook.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 25 Сiчень 2019 01:21

Понад усе вони любили Україну...

29 СІЧ­НЯ — ДЕНЬ ПАМ’­ЯТІ ГЕ­РО­ЇВ КРУТ

Скіль­ки мо­ло­дих укра­їн­ців всту­пи­ли у смер­тель­ний дво­бій із ро­сій­сько-біль­шо­виць­кою ор­дою в січ­ні 1918 ро­ку не­по­да­лік за­ліз­нич­ної стан­ції Кру­ти? Які втра­ти во­ни по­нес­ли? Як скла­ла­ся по­даль­ша до­ля тих, ко­му по­щас­ти­ло ви­жи­ти?
Від­по­віс­ти на ці та ін­ші за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли іс­то­ри­ка, за­ступ­ни­ка ди­рек­то­ра На­ціо­наль­но­го вій­сь­ко­во-іс­то­рич­но­го му­зею Ук­раї­ни Яро­сла­ва Тин­чен­ка, який ба­га­то ро­ків до­слі­джує по­дії більш як сто­літ­ньої дав­ни­ни.

Published in Пам'ять

Со­ціо­ло­гіч­ні до­слі­джен­ня, кот­рі ма­со­во про­во­дять­ся в Ук­раї­ні на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів, за­зви­чай не об­ме­жую­ть­ся са­мим ли­ше праг­нен­ням ви­зна­чи­ти лі­де­ра май­бут­ніх пе­ре­го­нів. По­де­ку­ди ви­вчен­ня гро­мад­ської дум­ки має на ме­ті ще й до­слі­ди­ти су­спіль­ні на­строї сто­сов­но важ­ли­вих по­дій.

Сучасних громадян нашої держави в цьому контексті без перебільшення можна назвати суспільством... невдоволених. Торік 70% населення були впевнені, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку й лише 18% вважали, що все загалом гаразд. І це — вже доволі стійка тенденція.

Published in Суспільство

Добре відоме дослідження з трансплантації матки у Гетеборзі нині підтримується роботизованою хірургією. Ця зміна зробила роботу з донорами значно менш інвазивною. Після технічної модифікації перша жінка зараз вагітна.
Дитина буде першою, хто народиться після пересадки з використанням нової техніки. До теперішнього часу у Швеції було вісім пологів після трансплантації матки. Це також відбувалось у рамках досліджень у Sahlgrenska Academy, але після традиційної відкритої хірургії.

Американські вчені з Мічиганського університету в Енн-Арбор у процесі дослідження встановили, хто найчастіше хворіє на грип. Результати досліджень опубліковано в науковому виданні PLoS One.
За словами вчених, щороку вірус грипу забирає життя тисяч хворих. Складнощі у його лікуванні полягають у тому, що існує три типи — А, В і С, і медикам складно передбачити, який із них отримає поширення в наступному сезоні.

До­слід­ни­ки ви­про­бу­ва­ли пре­па­рат, що імі­тує ефект тре­ну­вань, і ствер­джу­ють, що він мо­же за­по­біг­ти хво­ро­бі Аль­цгей­ме­ра.
Раніше вони виявили, що у пацієнтів із цим неврологічним станом знижується рівень гормону ірісіна, що виділяється м’язами під час фізичної активності і стимулює мозок.
Згідно з міжнародним дослідженням таблетки замість вправ, що імітують наслідки тренувань у спортивному залі, можуть запобігти цій складній хворобі.

Хто в ди­тин­стві не рем­ству­вав на те, що йо­го роз­ма­льо­ву­ють зе­лен­кою? При­чи­на ві­до­ма — віт­рян­ка, або віт­ря­на віс­па. Пу­хир­ці зма­щу­ва­ли роз­чи­ном діа­ман­то­вої зе­ле­ні, яка як ан­ти­сеп­тич­ний за­сіб справ­ля­ла ан­ти­мік­ро­бну дію.
Ві­до­мо, що не­ду­га вра­жає як ді­тей, так і до­рос­лих. Утім, у ма­ле­чі, зна­на річ, зу­стрі­чає­ть­ся час­ті­ше, адже тра­ди­цій­но віт­ря­на віс­па на­ле­жить до так зва­них ди­тя­чих хво­роб.
На­скіль­ки не­без­печ­ною є віт­ря­на віс­па? Як ді­яти, ко­ли вас або ва­ших ді­тей враз­ила ця не­ду­га? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-ін­фек­ціо­ніс­та Га­ли­ну ГО­РЕЦЬ­КУ.

Допомагаючи імунній системі чистити тіло від старих клітин, можна відновити молодість. Такого висновку дійшли вчені Наукового інституту Вейцмана, що випробовували нову методику на прикладі мишей.
Результати дослідження під керівництвом професора Валерія Крижановського і доктора Йоссі Овадьї з відділу біології молекулярної клітини нещодавно були опубліковані у Nature Communications.

Є певні продукти, які забезпечують величезну користь для здоров’я людей із діабетом. Такі продукти часто називають «суперпродуктами при діабеті». Овочі, які не містять крохмалю, — це, мабуть, єдиний найкращий тип їжі для діабетиків.
Наприклад, одним із таких овочів є морква. Вживання великої кількості моркви та інших овочів, що не містять крохмалю, може допомогти уникнути деяких ускладнень діабету, включаючи серцеві захворювання. Це також — капуста, салат, шпинат, кабачки, броколі і гриби.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».