Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Люди, які приймають статини, повинні дотримуватися середземноморської дієти, щоб отримати велику користь препаратів від холестерину, доводять медичні дослідження.
Разом середземноморське харчування і статини знижують ризик смертності. Середземноморська дієта складається з великої кількості овочів, оливкової олії й жирної риби.

Науковці з Університету Отаго у Новій Зеландії виявили, що між ожирінням і сприйняттям запахів, тобто нюхом, є достатньо жорсткий зв’язок.
За цією теорією, чим краще людина відчуває запахи, тим більша ймовірність, що вона буде стрункою, і навпаки.
Згідно з поясненням доктора Мей Пенг, провідного автора дослідження, запах із п’яти почуттів — найважливіший у впливі на харчову поведінку за допомогою розрізняння та поділу ароматів.

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 17:52

Чому болять ноги?

Біль у но­гах — яви­ще не­при­єм­не, але по­ши­ре­не. Адже ниж­ні кін­ців­ки про­тя­гом дня при­йма­ють на се­бе біль­ше на­ван­та­жен­ня, ніж будь-яка ін­ша час­ти­на кіст­ко­во-м’язо­вої сис­те­ми. Осо­бли­во у то­му ви­пад­ку, як­що ро­бо­та у вас стоя­ча або, при­пус­ти­мо, ви за­хоп­лю­єте­ся чи­мось на зра­зок екс­тре­маль­них ви­дів спор­ту.
Біль мо­же ва­рі­юва­тись у ду­же ши­ро­ких ме­жах: від лег­ко­го оні­мін­ня і пуль­са­ції, які са­мо­стій­но ми­на­ють за кіль­ка хви­лин, до ви­сна­жли­вих від­чут­тів або су­дом, здат­них пе­ре­би­ти на­віть ніч­ний сон. На щас­тя, у біль­шо­сті ви­пад­ків ні­чим сер­йоз­ним та­кі на­па­ди не за­гро­жу­ють.

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 17:46

Свято Водохреща

Свя­том Во­до­хре­ща за­кін­чую­ть­ся Різд­вя­ні свят­ки, які три­ва­ють із 7-го по 19 січ­ня. На­пе­ре­до­дні, тоб­то 18 січ­ня, вся сім’я, як і пе­ред Різд­вом, зби­рає­ть­ся за сто­лом.

Переддень Водохреща — Водохресний Святвечір, вважається пісним днем. Отже, на стіл подаються тільки пісні страви й готується Голодна, або Бідна кутя. На Голодну кутю припадає цікавий обряд, який має назву «Вигнання куті».

Published in Духовність

19 СІЧ­НЯ — СВЯ­ТЕ БО­ГО­ЯВ­ЛЕН­НЯ. ХРЕ­ЩЕН­НЯ ГОС­ПО­ДА І СПА­СА НА­ШО­ГО ІСУ­СА ХРИС­ТА

Грець­кою мо­вою сло­во «хре­щен­ня» зву­чить як «бап­тис­ма» і озна­чає «пов­не за­ну­рен­ня». В ча­си пер­шої церк­ви об­ряд хре­щен­ня від­бу­вав­ся ви­ключ­но у сві­до­мо­му ві­ці, адже по­в’яза­ний він з осо­бис­тим ви­бо­ром лю­ди­ни.

В книзі «Діяння святих апостолів» у 8-му розділі описано випадок хрещення ефіопського вельможі-скопця: «...І, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна.

Published in Духовність
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 15:09

Вікторія Васалатій: все буде так!

Вік­то­рія Ва­са­ла­тій. Акт­ри­са На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка. Ла­уре­ат Пре­мії «Ки­їв­ська пек­то­раль» за му­зи­ку до мю­зик­лу «Едіт Пі­аф. Жит­тя в кре­дит».
Акт­ри­са, спів­ач­ка, ком­по­зи­тор. Її піс­ні є в ре­пер­ту­арі Іри­ни Бі­лик, Ас­сії Ахат, Пав­ла Зі­бро­ва, Ал­ли Куд­лай, Ка­те­ри­ни Бу­жин­ської.
Ав­тор му­зи­ки до ви­став, ди­тя­чих та до­рос­лих мю­зик­лів («По­пе­люш­ка», «Дюй­мо­воч­ка», «Но­со­ро­ги», «Ас­соль», Marilyn Monroe. Crazy in love).

Published in Вітальня

Кожен із нас щастя розуміє по-своєму. Для одних це насамперед благополуччя і добробут родини, для інших — кар’єрне зростання, хтось його вбачає у матеріальних благах.
Голова Громадської організації «Товариство сприяння обороні України» Сергій Кошин, який цими днями святкує 60-й день народження, вважає, що одним словом щастя неможливо визначити.

Published in Особистість

17 січ­ня ви­пов­ни­ло­ся 80 ро­ків іні­ці­ато­ру ут­во­рен­ня На­ціо­наль­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни і йо­го пер­шо­му ге­не­раль­но­му ди­рек­то­ру, а ни­ні — пер­шо­му ві­це-пре­зи­ден­ту На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни, ака­де­мі­ку Во­ло­ди­ми­ру Пав­ло­ви­чу Гор­бу­лі­ну.

Володимир Горбулін народився 17 січня 1939-го у Запоріжжі. Після закінчення (в 1962-му) Дніпропетровського державного університету протягом п’ятнадцяти років працював у тому ж місті на Дніпрі в конструкторському бюро ОКБ-586, яке згодом перейменоване у КБ «Південне», де брав участь у розробленні стратегічних ракетних комплексів різних типів і космічних апаратів серії «Космос».

Published in Особистість
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:54

Служити Богу і Україні

23 СІЧНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФІЛАРЕТА (В МИРУ — МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ ДЕНИСЕНКО) (1929), УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ДІЯЧА, ПОЧЕСНОГО ПАТРІАРХА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Ми­хай­ло Ан­то­но­вич Де­ни­сен­ко на­ро­див­ся 23 січ­ня 1929 ро­ку в се­лі Бла­го­дат­не (ни­ні се­ло Ам­вро­сі­їв­сько­го райо­ну До­нець­кої об­лас­ті).
Осві­ту здо­був в Оде­ській ду­хов­ній се­мі­на­рії (1946–1948) та Мос­ков­ській ду­хов­ній ака­де­мії (1948–1952), яку за­кін­чив зі сту­пе­нем кан­ди­да­та бо­го­слов­ських на­ук. У 1950 ро­ці прий­няв чер­не­чий по­стриг з ім’­ям Фі­ла­рет.

Published in Особистість

На фа­са­ді Мі­ніс­тер­ства внут­ріш­ніх до­хо­дів США зна­чить­ся, що по­дат­ки — це ці­на за ци­ві­лі­зо­ва­не су­спіль­ство. Укра­їн­ці теж хо­ті­ли б жи­ти у ци­ві­лі­зо­ва­но­му су­спіль­стві. Але не всі хо­чуть чес­но спла­чу­ва­ти по­дат­ки, аби по­бу­ду­ва­ти йо­го.

Один із німецьких поетів-романтиків писав, що свідомий громадянин має сплачувати податки з таким почуттям, ніби віддає своїй коханій подарунок.

Published in Економіка

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».