Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Липень 06, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ме­дич­на ре­фор­ма, яка не на жарт пе­ре­ля­ка­ла прос­тих укра­їн­ців, кот­рі по­бо­юють­ся, що но­вов­ве­ден­ня оста­точ­но по­кла­де край без­плат­ній ме­ди­ци­ні, ви­світ­ли­ла де­що й ін­ше.
Зок­ре­ма, на тлі па­ніч­них роз­мов про те, що вже з 2019 ро­ку гро­ма­дя­нам Ук­раї­ни до­ве­деть­ся ви­кла­да­ти за­хмар­ні су­ми з влас­ної ки­ше­ні за ме­дич­ні ма­ні­пу­ля­ції, все час­ті­ше зга­ду­ють про дер­жав­не ме­дич­не стра­ху­ван­ня для на­се­лен­ня.
Про це в нас ду­же ба­га­то го­во­рять, але за ро­ки не­за­леж­но­сті так і не вті­ли­ли бо­дай при­мі­тив­ної йо­го мо­де­лі. Яка мог­ла б за­хис­ти­ти, при­най­мні, най­бід­ні­ших укра­їн­ців — пен­сіо­не­рів.

Published in Проблема
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 14:22

Що приніс нам новий рік?

Ось і прой­шли но­во­річ­но-різд­вя­ні свя­та. Для од­них — ба­га­то і пиш­но, для ін­ших — скром­но і ти­хо. На­ста­ли буд­ні з усі­ма їх­ні­ми га­раз­да­ми і проб­ле­ма­ми, які ко­жен пе­ре­жи­ває по-сво­єму. Од­нак є й ба­га­то спіль­но­го: то­го, що ви­зна­ча­ти­ме рі­вень жит­тя су­спіль­ства у но­во­му ро­ці. То яким же бу­де для нас 2019-й?

Published in Суспільство

Но­ва 14-мі­сяч­на про­гра­ма кре­ди­ту­ван­ня МВФ для Ук­раї­ни stand-by пе­ред­ба­чає ви­ді­лен­ня трьох тран­шів, у то­му чис­лі двох на за­галь­ну су­му $2,6 млрд, — до кін­ця 2019 ро­ку.

Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Фонду, текст якого Укрінформ отримав у своє розпорядження.
Зокрема, у графіку запланованих переглядів виконання Україною умов програми, після яких Виконавча рада Фонду приймає рішення про виділення наступного траншу, вказано три дати.

Published in Економіка
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:49

Усе буде стенд-бай!

Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Moody’s під­ви­щи­ло су­ве­рен­ний рей­тинг на­шої кра­їни, під­ня­ло рей­тинг емі­тен­ту та пріо­ри­тет­них не­за­без­пе­че­них об­лі­га­цій уря­ду з по­зи­тив­но­го до ста­біль­но­го.

В Агентстві зазначають, що рейтинг України був підвищений з урахуванням того, що наша держава відновила співпрацю з МВФ, підписала нову програму кредитування стенд-бай.

Published in Економіка

Із 1 січня 2019 року в Україні набуває чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.
Це визначено постановою Кабінету Міністрів від 19 вересня 2018 р. № 792.
Новий порядок ухвалено відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» у рамках модернізації Державної служби зайнятості та сприяння продуктивній зайнятості.

Кабінет Міністрів розглядає можливість скасування лімітів розміру пенсій для платників високих сум за єдиним соціальним внеском (ЄСВ).
Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Можливо, для тих, хто буде платити високі внески за ЄСВ, зняти обмеження щодо виплат пенсій. Якщо ти більше платив — ти отримуєш більше пенсії. І це дуже добре сприймалося в бізнес-середовищі», — сказав він.

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни 27 груд­ня 2018 р. схва­лив по­ста­но­ву про на­дан­ня жит­ло­вих суб­си­дій на­се­лен­ню у гро­шо­вій фор­мі. Пра­ви­ла при­зна­чен­ня до­по­мо­ги зі спла­ти ко­му­наль­них пла­те­жів за­ли­шаю­ть­ся не­змін­ни­ми. Змі­ню­єть­ся ли­ше ал­го­ритм її ви­пла­ти.

Монетизація відбуватиметься у три етапи.
Зокрема, з 1 січня 2019 р. участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше.

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:33

Стартувала деклараційна кампанія

З по­чат­ку 2019 р. стар­ту­ва­ла кам­па­нія де­кла­ру­ван­ня гро­ма­дя­на­ми до­хо­дів, одер­жа­них про­тя­гом 2018 р., ідеть­ся в по­ві­дом­лен­ні Дер­жав­ної фіс­каль­ної служ­би Украї­ни.

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:25

Катар покинув нафтовий картель

Най­ба­гат­ша кра­їна сві­ту, яка пе­ре­бу­ває у на­пру­же­них від­но­си­нах зі сво­їми су­сі­да­ми з Ара­вій­сько­го пів­ос­тро­ва, із січ­ня пе­ре­ста­ла бу­ти чле­ном наф­то­во­го кар­те­лю ОПЕК, який до­не­дав­на дик­ту­вав ці­ни на чор­не зо­ло­то.

«У цьому нема жодної політики, нічого особистого, це рішення прийнято на основі виключно економічних розрахунків, — пояснював міністр енергетики Саад Шеріда аль-Каабі, оголошуючи про розставання з ОПЕК. — Нафта — це пережиток. Своє майбутнє і добробут Катар бачить у природному газі».

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:20

Криза французької демократії

Кіль­ка остан­ніх тиж­нів у Фран­ції від­бу­ваю­ть­ся де­мон­стра­ції і про­тес­ти «жов­тих жи­ле­тів» про­ти по­лі­ти­ки пре­зи­ден­та Ем­ма­ню­еля Мак­ро­на. Як­що якість де­мо­кра­тії оці­ню­ва­ти за кіль­кіс­тю спа­ле­них ав­то­мо­бі­лів, жор­сто­кіс­тю по­лі­ції і кіль­кіс­тю за­три­ма­них лю­дей — то фран­цузь­ка де­мо­кра­тія не має під­став для гор­до­сті.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».