Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 27, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Середа, 10 Сiчень 2018 13:44

Поза бортом пенсфйної реформи

ОПИНИЛИСЯ ПЕНСІОНЕРИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА КОЛИШНЬОЇ МІЛІЦІЇ, ЯКИХ 
НЕ ТОРКНУЛАСЯ ШИРОКО РОЗРЕКЛАМОВАНА УРЯДОМ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Остан­ня 2017 ро­ку пар­ла­мент­ська се­сія за­кри­ла­ся, так і не ухва­лив­ши за­ко­ну, який че­ка­ли пен­сіо­не­ри-си­ло­ви­ки. Уряд мав по­да­ти за­ко­но­про­ект що­до їх­ньо­го пен­сій­но­го за­без­пе­чен­ня ще до 30 жовт­ня 2017 ро­ку. Але до­ку­мент так і не вий­шов із «надр» Мін­соц­по­лі­ти­ки, де йо­го на­чеб­то роз­роб­ля­ли.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:39

Завдання уряду на 2018-й рік

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Украї­ни у 2018 р. ма­ти­ме низ­ку над­зви­чай­но важ­ли­вих зав­дань, по­кли­ка­них по­ліп­ши­ти стан еко­но­мі­ки дер­жа­ви і якість жит­тя лю­дей.
Про це Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман ска­зав на підсум­ко­вій річ­ній прес-кон­фе­рен­ції, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:33

Ходіння по колу

6 груд­ня Во­ло­ди­мир Пу­тін за­явив про свою участь у пре­зи­дент­ських ви­бо­рах, при­зна­че­них на 18 бе­рез­ня 2018 ро­ку, а 28 груд­ня офі­цій­но став кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти. Пер­со­на­ліст­ська сис­те­ма вла­ди праг­не збе­рег­ти ни­ніш­ній курс внут­ріш­ньої і зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки — інер­цій­ний і по­збав­ле­ний сер­йоз­них пер­спек­тив роз­вит­ку. Пе­ред вла­дою сто­ять проб­ле­ми еко­но­міч­ної стаг­на­ції, зни­жен­ня до­хо­дів на­се­лен­ня, на­пру­жен­ня у від­но­си­нах із За­хо­дом. Не­ма і зро­зу­мі­лої по­зи­тив­ної ідео­ло­гії ле­гі­ти­мі­за­ції пу­тін­ської мо­де­лі.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:19

Зберегти свободу

Бал­тій­ські кра­їни — Лит­ва, Лат­вія та Ес­то­нія — вва­жаю­ть­ся най­більш враз­ли­ви­ми з усіх чле­нів НА­ТО до на­па­ду Ро­сії. То­му по­при не­знач­ний де­мо­гра­фіч­ний та еко­но­міч­ний по­тен­ці­ал во­ни здійс­ню­ють ши­ро­кі за­хо­ди що­до зміц­нен­ня обо­рон­них мож­ли­вос­тей.

Ми­ну­лий рік ви­явив­ся до­сить про­мо­ви­стим з точ­ки зо­ру ви­зна­чен­ня пріо­ри­те­тів і проб­лем віт­чиз­ня­ної зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки.

У відносинах України та Європейського Союзу 2017-й позначився практичною роботою відповідно до положень Угоди про асоціацію.

ЩО БУДЕ З УКРАЇНОЮ І СВІТОМ У РОЦІ 2018? — УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗЕНТУВАВ СВІЙ ПРОГНОЗ

Ук­ра­їн­ський ін­сти­тут май­бут­нього — не­за­леж­ний ана­лі­тич­ний центр — пред­ста­вив пуб­лі­ці своє ба­чен­ня то­го, чо­го че­ка­ти Ук­раї­ні та сві­ту у 2018 ро­ці. Пре­зен­та­ція прог­но­зів екс­пер­тів Ін­сти­ту­ту — «2018: ви­кли­ки та мож­ли­во­сті» — від­бу­ла­ся 27 груд­ня.

Published in Суспільство
Середа, 10 Сiчень 2018 12:52

Обмін "всіх на всіх"?

Го­лов­на по­дія кін­ця ро­ку, без­умов­но, це об­мін вій­сь­ко­во­по­ло­не­ни­ми між Ук­раї­ною та те­ро­рис­тич­ни­ми ор­га­ні­за­ці­ями «ДНР» та «ЛНР». До­до­му по­вер­ну­ли­ся 73 укра­їн­ці, де­яких з них три­ма­ли в по­ло­ні ще з 2014 ро­ку. На­то­мість в ОР­ДЛО від­пра­ви­ли­ся 237 осіб.

Published in Суспільство
Середа, 10 Сiчень 2018 12:09

(Анти)кризові тенденції...

Що корисного та негативного з 2017-го перетече в рік нинішній?

Рік, кот­рий щой­но ми­нув, нав­ряд чи уві­йде в іс­то­рію че­рез якісь іс­то­рич­ні по­дії, що змі­ни­ли до­лю Ук­раї­ни. Ско­рі­ше, він від­зна­чив­ся тен­ден­ці­ями, які че­рез де­який час мо­жуть при­звес­ти до кон­крет­них ре­зуль­та­тів.

Published in Суспільство
Сторiнка 11 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».