Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 27, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Те­ма де­цен­тра­лі­за­ції та міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за­ли­шає­ть­ся од­нією з най­за­тре­бу­ва­ні­ших у віт­чиз­ня­ній по­лі­ти­ці. При цьо­му ду­же час­то уяв­лен­ня про ці по­нят­тя у різ­них учас­ни­ків дис­ку­сій не­аби­як різ­нить­ся.

Очевидно одне — уже впродовж доволі тривалого часу рейтинги довіри та підтримки представників місцевого самоврядування (місцевих голів і рад), яким легше показати самоочевидні результати своєї роботи, суттєво вищі, ніж у національних політиків.

Published in Суспільство

ПРОБЛЕМИ ТА НАЙБЛИЖЧІ ЗАВДАННЯ НАШОЇ ЗБІРНОЇ З БІАТЛОНУ ЗА МІСЯЦЬ ДО ОЛІМПІАДИ

9 лю­то­го в ко­рей­сько­му Пхенч­ха­ні стар­ту­ють зи­мо­ві Олім­пій­ські іг­ри. За мі­сяць до по­чат­ку го­лов­ної по­дії зи­мо­во­го се­зо­ну Укр­ін­форм ана­лі­зує стан справ на­ших бі­ат­лон­них збір­них. Са­ме від бі­ат­ло­ніс­тів ми і че­ка­ємо ме­да­лей Пхенч­ха­на-2018.

Четвер, 18 Сiчень 2018 22:11

Назустріч Олімпіаді

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що на підготовку спортсменів до ХХІІІ зимових Олімпійських ігор у місті Пхенчхан (Південна Корея) з державного бюджету було виділено загалом 265,5 млн гривень.
Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Четвер, 18 Сiчень 2018 21:54

Новий курс – Східна Європа

ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛІСТИ ОБИРАЮТЬ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ КАР'ЄРИ ЧЕМПІОНАТИ НАШИХ ЗАХІДНИХ СУСІДІВ?

Піс­ля то­ріш­ньої мо­ди на пе­ре­їзд до чем­піо­на­ту Ту­реч­чи­ни (ця мо­да до­сі ак­ту­аль­на) у на­ших фут­бо­ліс­тів но­вий тренд — схід­но­єв­ро­пей­ські клу­би. На­прям не но­вий, але цьо­го се­зо­ну він став осо­бли­во ін­тен­сив­ним. Укр­ін­форм спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся, чо­му ук­ра­їн­ські фут­бо­ліс­ти їдуть у да­ле­ко не най­ба­гат­ші та най­прес­тиж­ні­ші чем­піо­на­ти.

Published in Футбол

Кож­на лю­ди­на ра­но чи піз­но сти­кає­ть­ся з проб­ле­мою не­до­си­пан­ня. Ба­га­то­го­дин­на за­йня­тість про­тя­гом дня і ма­лень­кий від­рі­зок ча­су, кот­рий за­ли­ша­єть­ся для сну, при­зво­дять до то­го, що м’язи лю­ди­ни, нер­во­ві клі­ти­ни, гор­мо­наль­на ре­гу­ля­ція і ме­та­бо­лізм не всти­га­ють від­нов­лю­ва­ти­ся. Крім то­го, но­ве до­слі­джен­ня до­во­дить, що ре­гу­ляр­не не­до­си­пан­ня змен­шує об’­єм го­лов­но­го моз­ку.

Четвер, 18 Сiчень 2018 21:47

Яблуко замінить чашку кави

Фа­хів­ці в га­лу­зі хар­чу­ван­ня ре­ко­мен­ду­ють за­мі­ни­ти ран­ко­ву ка­ву яб­лу­ком. Цей фрукт при­не­се біль­ше ко­рис­ті ор­га­ніз­му лю­ди­ни і до­по­мо­же швид­ше про­ки­ну­ти­ся.
Величезна кількість людей в усьому світі не можуть уявити свій ранок без ранкової чашки кави. Прийнято вважати, що цей напій дозволяє ефективно позбавлятися від сонливості і дарує енергію.

Лон­дон­ський діє­то­лог Ге­ор­гі­ос Те­ніх­ріс­тос до­слі­див влас­ти­во­сті і ко­ристь трьох про­дук­тів — зе­ле­но­го чаю, кур­ку­ми і ка­као.
Спеціаліст у сфері дієтології назвав кращий серед них продукт для підтримки здоров’я — зелений чай.
Щоб визначити, який із них приносить більше користі, він досліджував ключову активну молекулу в кожному продукті, щоб точно назвати більшу кількість переваг.

Як ствер­джує ста­тис­ти­ка, яка знає все, пік за­хво­рю­вань на ро­та­ві­рус­ну ін­фек­цію при­па­дає са­ме на зи­мо­вий час, осо­бли­во на пе­рі­од від січ­ня по бе­ре­зень.
Це по­в’яза­но з тим, вва­жа­ють фа­хів­ці, що, на від­мі­ну від ін­ших гос­трих киш­ко­вих ін­фек­цій, ро­та­ві­рус пре­крас­но по­чу­ває­ть­ся при низь­ких тем­пе­ра­ту­рах. І під­хо­пи­ти йо­го не ста­но­вить жод­них проб­лем.

Єв­ге­нія Сте­фа­нів­на Шуд­ря є од­нією з най­зна­ні­ших майс­тринь де­ко­ра­тив­но­го мис­тец­тва в Ук­раї­ні і вод­но­час це один із най­ґрун­тов­ні­ших куль­ту­ро­ло­гів. От­же, два кри­ла є у твор­чо­сті Єв­ге­нії Шуд­рі — тво­ри­ти ди­во-ви­шив­ки і від­ро­джу­ва­ти на­шу пам’­ять про под­виж­ни­ків на ни­ві мис­тец­тва.

Published in Вітальня

Див­на ме­та­мор­фо­за, яка ста­ла­ся з пол­тав­кою Оль­гою Ки­ри­ло­вою, за­йвий раз пе­ре­ко­нує нас у то­му, що ду­же час­то жит­тє­ва сте­жи­на, якою до­ля ве­де лю­ди­ну, мо­же рап­то­во змі­ни­ти свій на­пря­мок. При­мі­ром, під впли­вом по­та­єм­них здіб­нос­тей, які з на­ро­джен­ня дрі­ма­ють у від­да­ле­них за­ка­пел­ках на­ших душ.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».