Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 27, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Сiчень 2018 11:18

Протести в Ірані

Сі­чень роз­по­чав­ся з ма­со­вих ан­ти­уря­до­вих про­тес­тів у про­він­цій­них міс­тах Іра­ну. Лю­ди вто­ми­ли­ся від ін­фля­ції, ма­со­во­го без­ро­біт­тя та ак­тив­но­го за­лу­чен­ня Іра­ну до війн у Си­рії, Лі­ва­ні, Єме­ні, Іра­ку.

«УКР­ІН­ФОРМ» РОЗ­БИ­РАВ­СЯ, ЯКА РЕ­АЛЬ­НА КАР­ТИ­НА 
СУ­СПІЛЬ­НИХ НА­СТРО­ЇВ У КРА­ЇНІ НА ПО­ЧА­ТОК 2018-го

Укра­їн­ці зу­стрі­ли но­вий 2018 рік. І от яке спос­те­ре­жен­ня — осо­бис­те і від дру­зів: ба­га­то хто ви­рі­шив від­ві­да­ти цен­траль­ні пло­щі сво­їх міст — спра­ви­ти свя­то бі­ля но­во­річ­них яли­нок.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Сiчень 2018 10:48

Не створити собі кумира...

По­при те що до ви­бо­рів (як пре­зи­дент­ських, так і пар­ла­мент­ських) за­ли­шає­ть­ся ще по­над рік, ни­ні вже ак­тив­но ве­деть­ся, так би мо­ви­ти, під­го­тов­ка ґрун­ту до обох цих по­дій. Зок­ре­ма, не­аби­як ак­ти­ві­зу­ва­ли­ся со­ціо­ло­гіч­ні служ­би, кот­рі ма­со­во про­во­дять опи­ту­ван­ня, во­лі­ючи ви­зна­чи­ти по­тен­цій­них лі­де­рів пе­ре­го­нів-2019.

Published in Суспільство

На­ступ­но­го вів­тор­ка піс­ля не над­то три­ва­лої пе­ре­рви зно­ву роз­поч­не свою ро­бо­ту Вер­хов­на Ра­да. Вар­то за­зна­чи­ти, що при­йде­шній тиж­день ста­не остан­нім у ро­бо­ті вось­мої пар­ла­мент­ської се­сії, адже вже на по­чат­ку лю­то­го стар­тує на­ступ­на, дев’­ята се­сія. А то­му очі­ку­ва­ти ар­хі­про­дук­тив­ної ро­бо­ти са­ме в пе­рі­од з 16-го до 19 січ­ня нав­ряд чи вар­то.

Published in Суспільство

Укр­ін­форм вио­кре­мив най­ці­ка­ві­ше, що че­кає на­ших фут­боль­них убо­лі­валь­ни­ків у пер­шій по­ло­ви­ні 2018 ро­ку.

Published in Футбол
Середа, 10 Сiчень 2018 20:45

Квартира для чемпіона

У пе­ред­день Но­во­го ро­ку у Пол­тав­ській ОДА зу­стрі­ча­ли сво­го ти­ту­ло­ва­но­го зем­ля­ка: чем­піо­на сві­ту (2017), чем­піо­на Єв­ро­пи (2017), чем­піо­на сві­ту се­ред мо­ло­ді (2012), брон­зо­во­го при­зе­ра Єв­ро­пей­ських ігор (2015), при­зе­ра чем­піо­на­ту Єв­ро­пи се­ред мо­ло­ді, чем­піо­на Ук­раї­ни (2016), за­слу­же­но­го майс­тра спор­ту Ук­раї­ни з бок­су Олек­сан­дра Хиж­ня­ка.

Но­ка­ути Ло­ма­чен­ка, єв­ро­вес­на «Шах­та­ря» і «Ди­на­мо», про­рив Сві­то­лі­ної та ба­га­то «сріб­ла».
Ук­ра­їн­ський спорт жи­вий і на­віть за­па­лює но­ві зір­ки. Як­що Оль­га Хар­лан, Олек­сандр Усик, Ва­силь Ло­ма­чен­ко вже при­вчи­ли нас до пе­ре­мог і ме­да­лей, то успі­хи Юлії Лев­чен­ко, Ми­хай­ла Ро­ман­чу­ка і осо­бли­во Елі­ни Сві­то­лі­ної ста­ли при­єм­ною осо­бли­віс­тю 2017-го.

Published in Спорт

Про це за­яви­ли вче­ні за під­сум­ка­ми до­слі­джен­ня. У кож­ної лю­ди­ни є влас­ний біо­ло­гіч­ний го­дин­ник. Він до­по­ма­гає ор­га­ніз­му пра­виль­но ви­зна­ча­ти цикл від­по­чин­ку та ак­тив­но­сті від­по­від­но зі змі­ною дня і но­чі.
Завдяки цьому регулюються внутрішні процеси, серед яких обмін речовин, відновлення ДНК і цикл клітин. Цикл клітин відповідає за розподіл клітин тіла людини. Коли людину наздоганяє онкологічне захворювання, ці цикли порушуються.

Джо Лан­до­лі­ну, мо­ло­до­му на­уков­цю зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, вда­ло­ся ство­ри­ти гель, який за кіль­ка се­кунд зу­пи­нить кро­во­те­чу будь-якої тяж­ко­сті.
У деяких ситуаціях життя людини безпосередньо залежить від того, як швидко медикам удасться зупинити кровотечу. Найчастіше зробити це досить складно.

За сло­ва­ми хі­рур­гів, у па­ці­єн­тів під час опе­ра­ції або ін­ших про­це­дур по­вин­на бу­ти мож­ли­вість слу­ха­ти му­зи­ку. Лі­ка­рі вва­жа­ють, що во­на змен­шує біль і не­спо­кій па­ці­єн­тів.
Консультант, урологічний хірург лікарні Університету Саутгемптона NHS Foundation Trust Бхаскар Сомані зазначає, що це практичний, дешевий і нешкідливий спосіб.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».