Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Серпень 11, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 13 Жовтень 2016 00:10

Вони боронять кожного з нас

14 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ І ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

День за­хис­ни­ка Ук­раї­ни — свя­то, що від­зна­чає­ть­ся в Ук­раї­ні 14 жовт­ня у свя­то По­кро­ви Прес­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці вод­но­час із Днем ук­ра­їн­сько­го ко­зац­тва. З 2015 ро­ку є дер­жав­ним свя­том і не­ро­бо­чим днем.

Козак в уявленні українця — це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею, захисник Вітчизни, оборонець прав, віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України.
Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Багато хто з нас сьогодні має козацькі прізвища. Через козацтво створювалася наша історія, і кожен із нас не тільки причетний, але й відповідальний за неї.
Невипадково святкування Дня українського козацтва збігається зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. З давніхдавен Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Запорожці мали на Січі церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці з її іконою.

Published in Суспільство

Су­час­ні ре­алії дик­ту­ють ук­ра­їн­сько­му су­спіль­ству свої пра­ви­ла та за­ко­ни. Один із них — жит­тя ста­ло знач­но ди­на­міч­ні­шим. При­чо­му це сто­сує­ть­ся як прос­тих гро­ма­дян, так і влад­ної вер­хів­ки. Від­так по­дії, на кот­рі ще кіль­ка ро­ків то­му мож­на бу­ло б еле­мен­тар­но не звер­ну­ти ува­ги, ни­ні ми­мо­во­лі впа­да­ють у ві­чі.

Так, завтра виповниться рівно півроку відтоді, як в Україні з’явився новий Кабінет Міністрів. Нібито й нічого особливого, однак, пригадується, недоброзичливці передрікали Володимиру Гройсману та його команді настільки непросте життя, що дехто не вірив, що уряд протримається навіть такий термін.
Утім, облишмо подібні спогади. Тим паче що вітчизняний уряд, схоже, й не збирається робити навіть найменші паузи у своїй діяльності. Зокрема, днями група іноземних радників на чолі з Лешеком Бальцеровичем та Іваном Міклошем презентувала програму подальших реформ, на який варто поглянути трішечки прискіпливіше.

Published in Суспільство
П'ятниця, 07 Жовтень 2016 22:39

Перемога «Шахтаря», гідність «Зорі»

Дру­гий тур гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги Єв­ро­пи ук­ра­їн­ські пред­став­ни­ки про­ве­ли без сюр­при­зів: «Шах­тар» прог­но­зо­ва­но пе­ре­грав пор­ту­галь­ську «Бра­гу», а «Зо­ря» так са­мо очі­ку­ва­но по­сту­пи­ла­ся на Ту­ман­но­му Аль­біо­ні міс­це­во­му гран­ду — «Ман­чес­тер Юнай­тед». Утім, в обох по­єдин­ках бу­ли де­та­лі, на які вар­то звер­ну­ти ува­гу.

Гірники, які далі проводять міжнародні матчі на «Арені Львів», із перших хвилин заволоділи перевагою в протистоянні з колишньою командою Паулу Фонсеки. І вже на п’ятій хвилині господарі були винагороджені за активність: після подачі зі штрафного у майданчику «Браги» сталося кілька рикошетів, м’яч відлетів до Тараса Степаненка, який потужно пробив фактично у «дев’ятку» воріт Жозе Марафони.

Published in Футбол
П'ятниця, 07 Жовтень 2016 22:32

«Шахтар» збільшує відрив

У цен­траль­но­му по­єдин­ку де­ся­то­го ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у Прем’єр-лі­зі до­нець­кий «Шах­тар» у За­по­ріж­жі зу­стрі­чав­ся з лу­ган­ською «Зо­рею». 
Тре­нер но­мі­наль­них гос­тей Юрій Вер­ни­дуб не зміг за­ді­яти в по­єдин­ку шіс­тьох ви­ко­нав­ців, які бу­ли орен­до­ва­ні пе­ред по­чат­ком се­зо­ну са­ме у до­неч­чан. П’ять із них є фут­бо­ліс­та­ми ос­нов­но­го скла­ду. 
Піз­ні­ше ви­яви­ло­ся, що «Зо­ря» ви­ко­рис­та­ти «по­зи­че­них» грав­ців та­ки мог­ла, про­те не ста­ла пла­ти­ти «гір­ни­кам» про­пи­са­ну в уго­ді су­му гро­шей.

Поєдинок вийшов досить динамічним. Вернидуб спробував зіграти проти команди Пауло Фонсеки другим номером із розрахунком на контратаки, але результату така тактика не принесла. «Шахтар» мав більш переконливий вигляд.

Published in Футбол
П'ятниця, 07 Жовтень 2016 22:29

Зберігаймо душевну рівновагу

10 ЖОВТ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ ПСИ­ХІЧ­НО­ГО ЗДО­РОВ’Я

Все­світ­ній день пси­хіч­но­го здо­ров’я від­зна­ча­ють 10 жовт­ня, по­чи­на­ючи з 1992 ро­ку. Цей день бу­ло за­сно­ва­но з іні­ці­ати­ви Все­світ­ньої фе­де­ра­ції пси­хіч­но­го здо­ров’я за під­трим­ки Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я. 
Він встановлений, щоб при­вер­ну­ти ува­гу до цієї проб­ле­ми та ско­ро­ти­ти по­ши­рен­ня де­пре­сив­них роз­ла­дів, ши­зо­фре­нії, хво­ро­би Аль­цгей­ме­ра, нар­ко­тич­ної за­леж­но­сті, епі­леп­сії та ро­зу­мо­вої від­ста­ло­сті.

За даними ВООЗ, на психічні захворювання у наші дні страждають понад 450 мільйонів людей. А в західних країнах кожна сьома людина страждає на параною, шизофренію або схильна до депресій та алкоголізму.

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 22:21

Ацетон у сечі дитини?

Як­що в ди­ти­ни, без ви­ди­мої при­чи­ни, спос­те­рі­гає­ть­ся від­сут­ність апе­ти­ту, слаб­кість, мля­вість, го­лов­ний біль, сон­ли­вість, ну­до­та і блю­ван­ня, біль у жи­во­ті (за­зви­чай ді­ти в та­ких ви­пад­ках по­ка­зу­ють на ді­лян­ку пуп­ка) або ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра — це при­від для то­го, щоб ви­мі­ря­ти рі­вень аце­то­ну в се­чі.
Усі на­ве­де­ні озна­ки мо­жуть свід­чи­ти про на­яв­ність у се­чі ди­ти­ни аце­то­ну. Де­таль­ні­ше про проб­ле­му по­го­во­ри­мо з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Оль­гою ДОБ­РИК.

— Ацетон у сечі дитини — це проблема, з якою досить часто стикається більшість батьків. Причини різні: можуть бути як тимчасовими — порушується обмін речовин, так і дуже тяжкими, які є хронічними, — цукровий діабет, приміром. Батьки мають терміново вжити заходів, тому що підвищення рівня ацетону в сечі може загрожувати здоров’ю й життю їхнього малюка.

Ва­ле­рій Ге­ра­сим­чук — по­ет і дра­ма­тург — пра­цює в апа­ра­ті Спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни вже де­сять ро­ків. Піс­ля По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції В. Ге­ра­сим­чук став сек­ре­та­рем НСПУ по ро­бо­ті з об­лас­ни­ми ор­га­ні­за­ці­ями, ще че­рез два — вже сам очо­лив Бу­ди­нок пись­мен­ни­ків на по­са­ді ди­рек­то­ра.
Ни­ні він є за­ступ­ни­ком го­ло­ви Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції НСПУ. У ко­ло йо­го обо­в’яз­ків вхо­дить ро­бо­та з твор­чи­ми об’­єд­нан­ня­ми, оформ­лен­ня до­ку­мен­тів, ор­га­ні­за­ція твор­чих за­хо­дів... Ро­бо­та що­ден­но-бу­ден­на, але без неї не­мож­ли­во обій­ти­ся в Спіл­ці пись­мен­ни­ків. А го­лов­на все ж та­ки твор­ча скла­до­ва, на ній і ак­цен­ту­ємо.
От­же, наш гість — по­ет, про­за­їк, дра­ма­тург Ва­ле­рій Ге­ра­сим­чук.

Published in Вітальня

За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, кіль­кість укра­їн­ців, кот­рі ма­ли офі­цій­ний ста­тус без­ро­біт­но­го в пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку, ста­но­ви­ла 868,7 тис. осіб, з яких 27,2% за вка­за­ний пе­рі­од бу­ли пра­це­влаш­то­ва­ні. 
Се­ред тих, ко­му та­ки по­щас­ти­ло пра­це­влаш­ту­ва­ти­ся, є не­ве­ли­ка част­ка без­ро­біт­них з так зва­ним осо­бли­вим ста­ту­сом...

Цікаво, що саме для цієї особливої категорії безробітних зроблено виняток на найвищому державному рівні і їм законодавчо надано пріоритетне право на працевлаштування: йдеться про тих, хто у зв’язку з призовом до армії під час мобілізації був відправлений у зону АТО.
Саме «під них» Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення зміни до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», який набрав чинності з 30 серпня 2016 року.

Роз­по­чав­ся при­зов гро­ма­дян на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань Ук­раї­ни. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник прес-служ­би Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Ук­раї­ни Вла­ди­слав Се­лез­ньов.
У рам­ках при­зов­ної кам­па­нії, яка три­ва­ти­ме до кін­ця лис­то­па­да, до військ (ЗСУ) пла­нує­ть­ся від­пра­ви­ти май­же 14 ти­сяч юна­ків ві­ком від 20 до 27 ро­ків.
У Генш­та­бі за­зна­чи­ли, що об­ся­ги осін­ньо­го при­зо­ву мен­ші по­рів­ня­но з ми­ну­лим вес­ня­ним при­зо­вом на 2700 осіб, тож під­став для очі­ку­ван­ня труд­но­щів із ­ви­ко­нан­ням пла­ну на сьо­го­дні не­має.
Усь­ого під час при­зо­ву пла­нує­ть­ся при­зва­ти на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу 13908 осіб.

Published in Військо

Різ­но­ма­ніт­ні пи­тан­ня, які є ак­ту­аль­ни­ми для ук­ра­їн­ської авіа­бу­дів­ної га­лу­зі й, звіс­но, для її флаг­ма­на — ДП «Ан­то­нов», об­го­во­рю­ва­ли­ся під час прес-кон­фе­рен­ції пре­зи­ден­та цьо­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства Олек­сан­дра Ко­цю­би, що від­бу­ла­ся не­що­дав­но в один із осін­ніх днів у Ки­єві.

 

Не­од­но­знач­на доля дру­гої «Мрії»
Зауважимо, що то була перша прес-конференція Олександра Анатолійовича після його призначення на посаду президента ДП «Антонов» (це було на початку літа нинішнього року, а до того він з літа 2015-го працював на підприємстві першим віце-президентом). Напевне, з огляду на це, Олександр Коцюба прийшов на зустріч із пресою не сам, а разом із кількома керівниками окремих напрямів діяльності «Антонова» та очільниками деяких структурних підрозділів підприємства.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».