Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Червень 23, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 29 Липень 2016 11:50

Передвиборча розстановка сил у США

Де­мо­кра­тич­на і Рес­пуб­лі­кан­ська пар­тії США на­при­кін­ці лип­ня про­ве­ли пе­ред­ви­бор­чі з’їз­ди. 
На­ціо­наль­ні кон­вен­ти тра­ди­цій­но ви­ко­рис­то­ву­ють для де­мон­стра­ції єд­но­сті пар­тії і пред­став­лен­ня її кан­ди­да­та як «ме­сії», що спи­рає­ть­ся на ши­ро­ку су­спіль­ну під­трим­ку. 
Цьо­го сце­на­рію не оми­ну­ли й цьо­го­річ­ні пе­ред­ви­бор­чі шоу-кон­вен­ти.

Зокрема, на передвиборчому конвенті Республіканської партії, який відбувся у Клівленді, попри окремі спроби фронди невдоволених його кандидатурою делегатів, Дональд Трамп без несподіванок був номінований на посаду президента США. Своїм кандидатом на крісло віцепрезидента Трамп назвав губернаторареспубліканця від штату Іллінойс Майкла Пенса.

Днями нові нотки у симфонію геополітичного протистояння в Північній Азії внесли, майже одночасно, рішення Гаазького арбітражу та північнокорейські ракетні випробування. Обидві події отримали негайні оцінки з Пекіна.
Китай відмовився визнавати легітимність рішення Гаазького арбітражу на користь Філіппін щодо приналежності архіпелагу Наньхай, тобто групи островів у Південно-Китайському морі. Аргументація Пекіна ґрунтується на тому, що саме Китай став першою державою, яка дала назву і початок вивчення архіпелагу Наньхай та встановив мирним шляхом юрисдикцію над ними, визначивши територіальний суверенітет і відповідні права та інтереси в Південно-Китайському морі.
Після Другої світової війни Китайська Народна Республіка відновила свій суверенітет над цим архіпелагом. Пекін наполягає, що й надалі архіпелаг Наньхай треба вважати внутрішніми територіальними водами і прилеглою морською зоною, відповідно і спеціальною економічною зоною Китаю.

Всту­пив­ши в не­рів­ний бій з те­ро­рис­та­ми, які го­ту­ва­ли паст­ку для ти­сяч ук­ра­їн­ських во­яків, гру­па спец­при­зна­чен­ців на чо­лі з ка­пі­та­ном Олек­сан­дром Пет­ра­ків­ським вря­ту­ва­ла жит­тя сот­ням лю­дей. 
За­раз Ге­рой Ук­раї­ни сам по­тре­бує до­по­мо­ги.

«Краще загинемо, але не відступимо»
...Липень 2014го. Українське військо просувається Донбасом, звільняючи міста і села. Серед визволителів — солдати й офіцери 8го окремого полку спеціального призначення. У цей час оборонці Луганського аеропорту ведуть запеклі бої, відбиваючись від переважаючого у живій силі і озброєнні ворога. Їхні сили тануть, і вони просять допомоги. За наказом командування до них осьось має вирушити колона у складі кількох частин: завершуються останні приготування до маршу.

Published in Військо

Ук­ра­їн­ський по­лі­ти­кум не­що­дав­но зно­ву роз­по­чав чер­го­ві дис­ку­сії з при­во­ду ду­же не­прос­то­го пи­тан­ня: мож­ли­во­сті ого­ло­шен­ня в дер­жа­ві во­єн­но­го ста­ну. 
Влас­не, в цьо­му не­має ні­чо­го див­но­го, ос­кіль­ки ос­тан­ні­ми дня­ми си­ту­ація в зо­ні про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції вже вкот­ре за­гос­три­ла­ся.

За­гос­трен­ня си­ту­ації
Нещодавно Міністерство закордонних справ навіть оприлюднило офіційну заяву, в якій вимагає «посилити політикодипломатичний тиск на Кремль із метою зупинити небезпечну ескалацію напруженості на Донбасі». За свідченнями очевидців, ситуація на фронті справді непроста.

Published in Суспільство

Фахівці Єльського університету стверджують — підвищена температура корисна для тіла. Вірус застуди тілу легше перемогти саме при підвищеній температурі, у той час як занадто сильне зниження температури тіла загрожує швидким розповсюдженням вірусу.
Простудні віруси реплікуються з більшою готовністю, коли температура тіла опускається нижче 37°С. В організмах піддослідних мишей інтерферони — захисні білки імунної системи — перестають вироблятися вже при 33°С. У людському організмі відбувається те ж саме.
Коли вірус застуди вражає організм, інтерферонова відповідь стає тим слабшою, чим нижче опускається температура тіла. При температурі від 37°С інфіковані клітини гинуть швидше, запобігаючи реплікації вірусу.

П'ятниця, 22 Липень 2016 21:57

Як сердечникам уберегтися в спеку?

Як ствер­джу­ють ме­ди­ки, у спе­ку наш ор­га­нізм зне­вод­нює­ть­ся, від­бу­ває­ть­ся згу­щен­ня кро­ві, а це під­ви­щує схиль­ність до ут­во­рен­ня ін­суль­ту і тром­бів. Лю­ди­на в спе­ку глиб­ше ди­хає, біль­ше піт­ніє, по­си­лює­ть­ся ро­бо­та ба­га­тьох ор­га­нів. Для за­без­пе­чен­ня нор­маль­ної ро­бо­ти ор­га­ніз­му сер­це збіль­шує час­то­ту ско­ро­чень, а для лю­дей із за­хво­рю­ван­ня­ми сер­ця це не­без­печ­но.
Як же гі­пер­то­ні­кам і сер­деч­ни­кам убе­рег­ти­ся у спе­кот­ну по­го­ду, адже для та­ких лю­дей кри­тич­ною вва­жа­єть­ся тем­пе­ра­ту­ра по­віт­ря, ко­ли на ву­ли­ці біль­ше 25°С?
Про це ми роз­пи­та­ли спе­ціа­ліс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Іри­ну Окіп­няк.

П'ятниця, 22 Липень 2016 21:55

Впевнений поступ

У столиці Фінляндії Гельсинкі, де триває молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих команд, розпочалася стадія плейоф. Збірна України, яка вийшла з першого місця групи «С», протистояла четвертій команді групи «D» — Бельгії. Команда Максима Міхельсона видала черговий потужний матч і завдяки неймовірній третій чверті (28:9) здобула переконливу перемогу з рахунком 95:73.
Бельгійці потужно розпочали поєдинок. Сильна гра у захисті цієї команди у стартовому відтинку гри не дозволила українцям комфортно почуватись у позиційному нападі. Свої перші очки з трисекундної зони українська команда здобула зусиллями Павлова лише на 5й хвилині ігрового часу.
Щоправда, після цього важкий форвард у тандемі із Зотовим ще кілька разів результативно завершував атаки (10:9).

Published in Баскетбол
П'ятниця, 22 Липень 2016 21:49

Перший трофей сезону – у «Динамо»

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» ви­гра­ло свій пер­ший тро­фей у но­во­му се­зо­ні. В по­єдин­ку за Су­пер­ку­бок Ук­раї­ни коман­да Сер­гія Реб­ро­ва в се­рії піс­ля­мат­че­вих пе­наль­ті пе­ре­гра­ла до­нець­кий «Шах­тар» і ста­ла во­ло­да­рем не тіль­ки тро­фею, а й од­но­го міль­йо­на гри­вень при­зо­вих.

У стартовому складі киян не було Анрія Ярмоленка, який відбуває свою дискваліфікацію, та Євгена Хачеріді, який напередодні посварився з головним тренером. У свою чергу, Паулу Фонсека змінив схему «Шахтаря», який тепер грає у два нападники.
У першому таймі команди дуже довго набирали оберти. Ніхто із суперників не хотів ризикувати, а тому м’яч більшу частину ігрового часу тримався у центрі поля. Однак ближче до завершення тайму гірники заволоділи ініціативою і навіть змогли забити. Щоправда, арбітр взяття воріт не зафіксував, бо Едуардо перебував у положенні поза грою.

Published in Футбол

22 лип­ня мат­чем «Шах­тар» (До­нецьк) — «Зір­ка» (Кро­пив­ниць­кий) стар­тує но­вий се­зон ро­зі­гра­шу чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу. У тур­ні­рі візь­муть участь 12 ко­манд, він про­йде в но­во­му фор­ма­ті: два ко­ла, по­тім по­діл ко­манд на дві гру­пи по шість ко­лек­ти­вів. Верх­ня шіст­ка бо­реть­ся за ти­тул, ниж­ня — ря­тує­ть­ся від по­ни­жен­ня в кла­сі.

Фаворитами, як і впродовж тривалого часу, залишаються тільки дві команди — «Динамо» і «Шахтар». Кияни є чинними чемпіонами, які захистили в минулому сезоні свій титул. Донеччани мають в активі в минулому сезоні Кубок України.
У кадровому плані «Шахтар» поступається «Динамо» лише за одним показником — у команди змінився тренер. Початок роботи Паулу Фонсеки в Україні показав невеликі відмінності від методів Мірчі Луческу, про що в інтерв’ю періодично розповідають футболісти.

Published in Футбол
П'ятниця, 22 Липень 2016 21:38

Особливі портрети

Не­зви­чай­ні жі­но­чі об­ра­зи пред­став­ле­но на пер­со­наль­ній ви­став­ці львів­ської ху­дож­ни­ці Га­ли­ни Кон­стан­тюк «Пор­тре­ти» в Му­зеї іс­то­рії Ки­єва. Жін­ки і дів­ча­та на них схо­жі на пер­со­на­жів ка­зок і, мож­ли­во, ко­мусь на­га­да­ють ди­тин­ство. Але за ви­ра­зом їх­ніх очей на гар­нень­ких ляль­ко­вих об­лич­чях — мрій­ли­вим, ве­се­лим або сер­йоз­ним — мож­на зро­зу­мі­ти, що це дійс­но зоб­ра­жен­ня ре­аль­них лю­дей, на­пи­са­них ху­дож­ни­цею у влас­ній, щи­рій ма­не­рі.

Галина Константюк народилась у Львівській області в селі Малі Підліски. У дівчини змалку виявилися здібності до малювання. Її улюбленим предметом у школі було образотворче мистецтво. Батьки завжди підтримували доньку у творчих прагненнях, і сумнівів щодо вибору професії у Галини не було.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».