Проблема
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ка­жуть, що у граль­но­го біз­не­су в Ук­раї­ні ду­же вда­ла до­ля. Справ­ді, скіль­ки ра­зів на най­ви­що­му рів­ні з ним на­ма­га­ли­ся оста­точ­но…
До єди­но­го на Пол­тав­щи­ні Цен­тру ре­абі­лі­та­ції ді­тей з ура­жен­ням нер­во­вої сис­те­ми, де опі­кую­ть­ся ма­лень­ки­ми па­ці­єн­та­ми, хво­ри­ми на це­реб­раль­ний па­ра­ліч, по­віль­но,…
Дав­но під­мі­че­но, що на­пе­ре­до­дні хо­лод­ної по­ри ро­ку в нас не­має га­ря­чі­шої те­ми, ніж проб­ле­ма опа­лен­ня. Себ­то пе­ре­січ­ні гро­ма­дя­ни об­го­во­рю­ють не…
Ві­до­мий ви­слів про те, що вій­ну мож­на вва­жа­ти за­кін­че­ною, ко­ли по­хо­ва­но остан­ньо­го за­гиб­ло­го сол­да­та, в ук­ра­їн­ських ре­алі­ях те­пер до­пов­ню­ють фра­зою:…
ВВА­ЖА­ЮТЬ ПОЛ­ТАВ­СЬКІ АК­ТИ­ВІС­ТИ, КОТ­РІ ОГО­ЛО­СИ­ЛИ ВІЙ­НУ ПО­БО­РАМ У МІС­ЦЕ­ВИХ ЛІ­КАР­НЯХ Про те, що віт­чиз­ня­на ме­ди­ци­на дав­но і важ­ко хво­ріє, ві­до­мо, на­пев­не,…
Шко­да, але ду­же час­то жит­тє­вий до­свід під­ка­зує нам пра­виль­ні рі­шен­ня в склад­них си­ту­аці­ях за­над­то піз­но. Уже то­ді, ко­ли втра­че­но над­то…
У то­му, що сти­хій­на тор­гів­ля, а са­ме про неї йдеть­ся в цьо­му ма­те­рі­алі, в міс­ті на Вор­склі ви­йшла з-під впли­ву…
або ЯК ОД­НА ІНІ­ЦІ­АТИ­ВА МО­ЖЕ ОБІ­ГРІ­ТИ БА­ГА­ТО­КВАР­ТИР­НИЙ БУ­ДИ­НОК Це бу­ло у Льво­ві кіль­ка ро­ків то­му. Зи­ма, хо­лод­но та си­ро. На…
З лас­ки од­но­го з ко­лиш­ніх кер­ма­ни­чів Пол­тав­ської ОДА, до очо­лю­ва­но­го ним аг­рар­но­го краю якось не­по­міт­но, але міц­но, при­кле­їв­ся ви­раз «ук­ра­їн­ський…
або ЧИ ЗМОЖУТЬ СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ДОМОГТИСЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ При­ва­ти­зо­ва­на квар­ти­ра ста­ла пер­шою озна­кою по­яви рин­ко­во­го се­ре­до­ви­ща в…
Кон­вен­ція Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (да­лі — Стам­буль­ська кон­вен­ція)…
Пер­шо­квіт­не­ве під­ви­щен­ня та­ри­фів на енер­го­но­сії не на жарт стри­во­жи­ло не тіль­ки прос­тих укра­їн­ців, чиї га­ман­ці від­те­пер від­чут­но по­лег­ша­ють, але й…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».