Проблема
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Окрім вій­ни на Дон­ба­сі, якою пе­ре­ймає­ть­ся все ук­ра­їн­ське су­спіль­ство, пе­ре­важ­на біль­шість гро­ма­дян по­тер­пає ще й від ко­му­наль­них проб­лем. Річ у…
За оцін­ка­ми спе­ціа­ліс­тів, 30% лю­дей, які пе­ре­жи­ли стрес під час во­єн­них дій, са­мо­стій­но мо­жуть впо­ра­ти­ся з йо­го на­слід­ка­ми, 30% —…
Як ві­до­мо, пе­ре­важ­на біль­шість на­се­лен­ня не тіль­ки Хар­ків­ської об­лас­ті, а й усі­єї Ук­раї­ни — жін­ки, на­ші ма­те­рі, по­дру­ги, сес­три, ко­ха­ні.…
Чи по­вин­на дер­жа­ва ре­мон­ту­ва­ти бу­дин­ки в при­ват­ній влас­но­сті? Від­по­відь на та­ке за­пи­тан­ня мо­же од­ра­зу ви­зна­чи­ти су­спіль­ні на­строї сприй­нят­тя жит­ло­вої ре­фор­ми.…
Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни має в пер­шо­му пів­річ­чі 2016 ро­ку ра­ти­фі­ку­ва­ти Кон­вен­цію Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству що­до жі­нок і до­маш­ньо­му…
У Пол­та­ві вкот­ре за­го­во­ри­ли про сум­ноз­віс­ні бла­го­дій­ні фон­ди, які дав­но пус­ти­ли міц­ні ко­ре­ні при місь­ких та об­лас­них лі­кар­нях. І тра­ди­цій­но…
Як в умо­вах зрос­тан­ня та­ри­фів на жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги ско­ро­ти­ти ви­пла­ти на них та вод­но­час до­мо­гти­ся сут­тє­вої еко­но­мії енер­го­ре­сур­сів, які до­те­пер…
Ук­раї­на ні­ко­ли не ма­ла до­сві­ду спіл­ку­ван­ня з бі­жен­ця­ми. На­то­мість за­раз ба­га­то ук­ра­їн­ських міст стик­ну­ли­ся з внут­ріш­ньою міг­ра­цією та пе­ре­се­лен­ця­ми. По­міч­ною…
Опти­міс­тич­ні прог­но­зи що­до оду­жан­ня важ­ко­хво­рої віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки, кот­рій дер­жав­ні кер­ма­ни­чі про­ро­ку­ють у 2016 ро­ці не ли­ше ста­біль­ність, але й сим­во­ліч­не…
Пер­ші в цьо­му ро­ці шкіль­ні ка­ні­ку­ли ста­ли, хоч як це див­но зву­чить, сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не тіль­ки для бать­ків, але й…
У цен­трах ме­дич­ної ре­абі­лі­та­ції та са­на­тор­но­го лі­ку­ван­ня МО лі­ку­ють і ре­абі­лі­ту­ють ти­ся­чі учас­ни­ків АТО, але для са­на­тор­но­го від­по­чин­ку бій­ців, яко­го…
Ук­раї­на ви­хо­дить на но­вий рі­вень ре­фор­му­ван­ня жит­ло­во­го сек­то­ра. Як­що до­не­дав­на меш­кан­ці пе­ре­важ­но опі­ку­ва­ли­ся ли­ше сво­їми квар­ти­ра­ми, то сьо­го­дні осо­бли­вої ак­ту­аль­но­сті…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».