Проблема
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

В Ук­раї­ні на­брав чин­но­сті за­кон про вне­сен­ня змін до пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства, який пе­ред­ба­чає змен­шен­ня пен­сій пра­цю­ючим пен­сіо­не­рам на 15%, а…
На скрут­не жит­тя, що де­да­лі ус­клад­нює­ть­ся прак­тич­но що­дня, ни­ні на­рі­ка­ють ба­га­то укра­їн­ців. Але є по­між нас лю­ди, кот­рим ви­жи­ва­ти за…
По­ки прос­тим укра­їн­цям час від ча­су — пе­ре­важ­но пе­ред чер­го­ви­ми ви­бо­ра­ми — на­в’язу­ють дис­ку­сію що­до про­да­жу зем­лі, во­на фак­тич­но вже…
Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ук­ра­їн­ським уря­дов­цям не вда­ва­ло­ся за­про­ва­ди­ти ефек­тив­ні ре­фор­ми, спря­мо­ва­ні на по­до­лан­ня ко­руп­ції. Від­сут­ність сут­тє­вих зу­силь із про­ти­дії цьо­му…
Гір­ко­ту роз­ча­ру­ван­ня та влас­ну без­по­рад­ність пе­ред чи­нов­ниць­кою бай­ду­жіс­тю від­чу­ва­ють муж­ні пол­тав­ці — учас­ни­ки АТО, кот­рі за­хо­ті­ли ско­рис­та­ти­ся сво­їм пра­вом на…
Ук­ра­їн­ський уряд, по­тра­пив­ши в енер­ге­тич­ну паст­ку, ось уже кіль­ка мі­ся­ців по­спіль в ав­раль­но­му по­ряд­ку на­ма­гає­ть­ся ви­пра­ви­ти си­ту­ацію з ка­тас­тро­фіч­ною не­ста­чею…
Ста­ном на по­ча­ток груд­ня на Пол­тав­щи­ну при­бу­ло вже май­же 16 ти­сяч пе­ре­се­лен­ців із Кри­му та Дон­ба­су. За да­ни­ми міг­ра­цій­ної служ­би,…
1 ГРУДНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДом До­три­ман­ня мо­раль­них прин­ци­пів, еле­мен­тар­них са­ні­тар­них ви­мог до мі­ні­му­му зво­дить ри­зик за­хво­рі­ти. Статистика,…
Як­що не бра­ти до ува­ги по­дії в зо­ні АТО та стрім­ке па­дін­ня грив­ні, у су­спіль­стві ни­ні не­має, ма­буть, най­га­ря­чі­шої те­ми,…
До за­кін­чен­ня 2014 ро­ку за­ли­ши­ло­ся мен­ше двох мі­ся­ців, але вже за­раз мож­на ви­зна­ти, що він не став для укра­їн­ців пе­ре­лом­ним…
Збіль­шен­ня ди­тя­чої та під­літ­ко­вої зло­чин­но­сті ни­ні не­по­ко­їть гро­мад­ськість ба­га­тьох кра­їн, бо са­ме в ній уба­ча­ють ко­ре­ні до­рос­лої зло­чин­но­сті, яка чер­пає…
або ЧОМУ РОЗТЯГНУВСЯ В ЧАСІ ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОЖЕЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПОЛТАВЩИНІ? З по­чат­ку 2014 ро­ку на Пол­тав­щи­ні за­фік­со­ва­но май­же…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».