Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

РОЗПОВІДАЄ ДАМ'ЯН РАҐАН, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ «КРЕДОБАНКУ» У се­ре­ди­ні лі­та «Кре­до­банк» за­пус­тив но­вий про­дукт — фі­нан­су­ван­ня об’­єд­нань спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків…
Ни­ні в Ук­раї­ні про­жи­ває по­над 12 міль­йо­нів пен­сіо­не­рів. Циф­ра тріш­ки мен­ша, ніж 25 ро­ків то­му, але сто­їть, як за­ча­ро­ва­на, ще…
На­бли­жен­ня до осе­ні зно­ву пі­дні­ймає на гре­бінь по­пу­ліс­тич­ної хви­лі пи­тан­ня взає­мо­зв’яз­ку між під­ви­щен­ням енер­го­ефек­тив­но­сті жит­ла та мо­не­ти­за­цією за­лиш­ків суб­си­дій із…
Хоч і ка­жуть, що ста­тис­ти­ка — брех­ли­ва на­ука, про­те має­мо до неї до­слу­ха­ти­ся, адже всі роз­ра­хун­ки в дер­жа­ві про­во­дять­ся на…
На­род­на муд­рість ствер­джує, що са­ни до зи­ми слід го­ту­ва­ти вліт­ку. І, як свід­чить ба­га­то­ві­ко­вий до­свід, до­три­му­ва­ти­ся цьо­го по­сту­ла­ту слід без­за­пе­реч­но. Інак­ше…
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на семінарі з питань…
Останнім часом на теренах Інтернету поширюється інформація щодо окремих положень проекту Трудового кодексу України (да­лі — про­ект ТК), яка потребує…
Народні депутати ухвалили законопроект № 3339 «Про внесення змін до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту…
Та­ри­фи й суб­си­дії — од­ні з най­гос­трі­ших тем со­ці­аль­но­го діа­ло­гу вла­ди й су­спіль­ства, що ма­ють ши­ро­ке пуб­ліч­не об­го­во­рен­ня та пе­ре­бу­ва­ють…
Роз­мо­ви про ви­ве­ден­ня віт­чиз­ня­но­го біз­не­су з «ті­ні», а за­од­но за­мі­ну роз­ра­хун­ків у «кон­вер­тах» із най­ма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми на офі­цій­ну зар­пла­ту то­чать­ся…
У лю­то­му 2016 ро­ку Ка­бі­нет Мі­ніс­трів про­дов­жив дію на­ціо­наль­ної про­гра­ми енер­го­ефек­тив­но­сті до кін­ця ни­ніш­ньо­го ро­ку. По­ста­но­ву про ви­ді­лен­ня кош­тів з держ­бюд­же­ту…
На Ук­раї­ну на­су­ну­ла­ся чер­го­ва ре­во­лю­ція. Але цьо­го ра­зу ре­во­лю­цій­ний бу­ре­вій, ор­га­ні­зо­ва­ний «звер­ху», за­че­пить до­лі міль­йо­нів укра­їн­ців, кот­рі жи­вуть у ба­га­то­по­вер­хів­ках.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».