№ 1–2 (24204–24205)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Кабінет Міністрів розглядає можливість скасування лімітів розміру пенсій для платників високих сум за єдиним соціальним внеском (ЄСВ).
Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Можливо, для тих, хто буде платити високі внески за ЄСВ, зняти обмеження щодо виплат пенсій. Якщо ти більше платив — ти отримуєш більше пенсії. І це дуже добре сприймалося в бізнес-середовищі», — сказав він.

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни 27 груд­ня 2018 р. схва­лив по­ста­но­ву про на­дан­ня жит­ло­вих суб­си­дій на­се­лен­ню у гро­шо­вій фор­мі. Пра­ви­ла при­зна­чен­ня до­по­мо­ги зі спла­ти ко­му­наль­них пла­те­жів за­ли­шаю­ть­ся не­змін­ни­ми. Змі­ню­єть­ся ли­ше ал­го­ритм її ви­пла­ти.

Монетизація відбуватиметься у три етапи.
Зокрема, з 1 січня 2019 р. участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше.

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:33

Стартувала деклараційна кампанія

З по­чат­ку 2019 р. стар­ту­ва­ла кам­па­нія де­кла­ру­ван­ня гро­ма­дя­на­ми до­хо­дів, одер­жа­них про­тя­гом 2018 р., ідеть­ся в по­ві­дом­лен­ні Дер­жав­ної фіс­каль­ної служ­би Украї­ни.

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:25

Катар покинув нафтовий картель

Най­ба­гат­ша кра­їна сві­ту, яка пе­ре­бу­ває у на­пру­же­них від­но­си­нах зі сво­їми су­сі­да­ми з Ара­вій­сько­го пів­ос­тро­ва, із січ­ня пе­ре­ста­ла бу­ти чле­ном наф­то­во­го кар­те­лю ОПЕК, який до­не­дав­на дик­ту­вав ці­ни на чор­не зо­ло­то.

«У цьому нема жодної політики, нічого особистого, це рішення прийнято на основі виключно економічних розрахунків, — пояснював міністр енергетики Саад Шеріда аль-Каабі, оголошуючи про розставання з ОПЕК. — Нафта — це пережиток. Своє майбутнє і добробут Катар бачить у природному газі».

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:20

Криза французької демократії

Кіль­ка остан­ніх тиж­нів у Фран­ції від­бу­ваю­ть­ся де­мон­стра­ції і про­тес­ти «жов­тих жи­ле­тів» про­ти по­лі­ти­ки пре­зи­ден­та Ем­ма­ню­еля Мак­ро­на. Як­що якість де­мо­кра­тії оці­ню­ва­ти за кіль­кіс­тю спа­ле­них ав­то­мо­бі­лів, жор­сто­кіс­тю по­лі­ції і кіль­кіс­тю за­три­ма­них лю­дей — то фран­цузь­ка де­мо­кра­тія не має під­став для гор­до­сті.

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:18

Парламентські дебати в Британії

На початку поточного тижня палата громад британського парламенту приступила до розгляду за суттю Угоди про умови виходу з Євросоюзу.
У грудні 2018 року прем’єрміністр Тереза Мей, не маючи надійної більшості на користь вирішення цього питання, відклала процедуру ратифікації Угоди про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу.

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:13

ЄС на роздоріжжі

Єв­ро­пей­ський Со­юз всту­пив у 2019 рік, ма­ючи де­які не­вре­гу­льо­ва­ні кри­зо­ві про­це­си. Зок­ре­ма, не бу­ло вре­гу­льо­ва­но проб­ле­му фі­нан­со­вої дис­цип­лі­ни кра­їн — чле­нів мо­не­тар­ної зо­ни єв­ро.

Франція та Італія показали різні способи врегулювання проблем стабілізації фінансового становища. Президент Франції Емманюель Макрон обрав курс скорочення соціальних видатків, наслідком такого курсу стали соціально-політичні протести, які дестабілізують Францію з листопада минулого року.

Но­вий 2019 рік стар­ту­вав у США з чер­го­во­го кон­флік­ту що­до па­ра­мет­рів дер­жав­но­го бю­дже­ту. Опо­зи­цій­на Де­мо­кра­тич­на пар­тія, яка має біль­шість у ниж­ній па­ла­ті Конг­ре­су — па­ла­ті пред­став­ни­ків, за­бло­ку­ва­ла фі­нан­су­ван­ня важ­ли­вих для До­наль­да Трам­па про­ек­тів.

Не­прог­но­зо­ва­ні по­дії про­дов­жу­ють впли­ва­ти на тен­ден­ції роз­вит­ку со­ці­аль­но-по­лі­тич­ної си­ту­ації у ба­га­тьох кра­їнах сві­ту.
Край­ні при­кла­ди про­це­сів со­ці­аль­но­го про­тес­ту да­ють Фран­ція і Ка­зах­стан. Зви­чай­но, при­чи­ни за­во­ру­шень аб­со­лют­но різ­ні, як і рі­вень жит­тя в цих кра­їнах.

Французи, які організувались у рух протесту «жовтих жилетів», демонструють небажання працювати більше, одночасно скорочуючи споживання.

З по­чат­ком не ого­ло­ше­ної про­ти Ук­раї­ни вій­ни на­ша кра­їна втра­ти­ла Крим­ський пів­ос­трів, а та­кож знач­ну час­ти­ну Дон­ба­су.
Це при­зве­ло до по­яви пе­ре­се­лен­ців — жи­те­лів цих ре­гіо­нів, які, не ба­жа­ючи жи­ти під ро­сій­ським чо­бо­том, пе­ре­їха­ли на під­кон­троль­ні ук­ра­їн­ській вла­ді те­ри­то­рії.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».