№ 1–2 (24204–24205)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Кар­ти­ну ви­дат­но­го ук­ра­їн­сько­го жи­во­пис­ця дру­гої по­ло­ви­ни ХIХ — по­чат­ку XX сто­літь Сер­гія Ва­силь­ків­сько­го «Етюд з бу­дин­ком» че­рез 75 ро­ків зно­ву ви­став­ле­но в Хар­ків­сько­му ху­дож­ньо­му му­зеї.

Учасниками публічної презентації картини стали до півсотні представників громадськості, керівники області, художники, мистецтвознавці.

Published in Культура
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 14:59

Рай у душі

Най­ста­рі­ший при­ват­ний те­атр Ук­раї­ни — Ки­їв­ський дра­ма­тич­ний те­атр «Бра­во» — не­що­дав­но звер­нув­ся до су­час­ної фран­цузь­кої дра­ма­тур­гії. Тут по­ста­ви­ли ви­ста­ву «Ан­ге­ли не сплять» за п’єсою Бер­на­ра Вер­бе­ра «Лас­ка­во про­си­мо до раю».

Режисер-постановник — актор театру і кіно Юрій Потапенко. Його перші режисерські роботи належать до початку 90-х років.

Published in Культура

На­ро­див­ся Ва­силь близь­ко 330 ро­ку в Ке­са­рії, ад­мі­ніс­тра­тив­но­му цен­трі Кап­па­до­кії, і по­хо­див із ві­до­мо­го ро­ду, що сла­вив­ся як знат­ніс­тю і ба­гат­ством, так і да­ру­ван­ня­ми і рев­но­сним слу­жін­ням хрис­ти­ян­ській ві­рі.

Перші роки життя святий Василь провів у батьківському маєтку на річці Ірис, де виховувався під керівництвом матері і бабусі, високоосвіченої жінки.

Published in Духовність
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 14:53

Щедрий вечір

Поч­не­мо з то­го, що остан­ній день ста­ро­го і пер­ший день но­во­го ро­ку укра­їн­ці по­єд­ну­ва­ли зі свят­ку­ван­ням Ме­лан­ки (Ма­лан­ки) і Ва­си­ля.

Зустріч Нового року починалася так званим Щедрим вечором або Маланками. Взагалі Новий рік у наших предків за стародавніми язичницькими традиціями мав цілком господарський характер, тому вся увага в новорічних святкуваннях спрямована на ублагання «Щедрого Бога», що цієї святкової ночі невидимо сходив до хлібороба, до скотаря, оглядав їхнє господарство, худобу, поля і переселяв добрих духів-ладо, душі покійників, роду чи родини на хліборобські ниви, де вони були охоронцями врожаю.

Published in Духовність
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 14:42

Новий рік за старим стилем

На пре­крас­ній ук­ра­їн­ській зем­лі, да­ро­ва­ній Бо­гом, тво­ри­ли на­ші пред­ки не­по­втор­ні на­род­ні свя­та, сим­во­ли, зви­чаї, що ста­ли не­від’­єм­ни­ми скла­до­ви­ми на­ціо­наль­но­го ха­рак­те­ру.

Особливе місце серед народних традицій посідає святкування Нового року, де органічно зливались як прадавні, ще язичницькі увірування, так і нові, християнські обряди.

Published in Духовність

Ме­дич­на ре­фор­ма, яка не на жарт пе­ре­ля­ка­ла прос­тих укра­їн­ців, кот­рі по­бо­юють­ся, що но­вов­ве­ден­ня оста­точ­но по­кла­де край без­плат­ній ме­ди­ци­ні, ви­світ­ли­ла де­що й ін­ше.
Зок­ре­ма, на тлі па­ніч­них роз­мов про те, що вже з 2019 ро­ку гро­ма­дя­нам Ук­раї­ни до­ве­деть­ся ви­кла­да­ти за­хмар­ні су­ми з влас­ної ки­ше­ні за ме­дич­ні ма­ні­пу­ля­ції, все час­ті­ше зга­ду­ють про дер­жав­не ме­дич­не стра­ху­ван­ня для на­се­лен­ня.
Про це в нас ду­же ба­га­то го­во­рять, але за ро­ки не­за­леж­но­сті так і не вті­ли­ли бо­дай при­мі­тив­ної йо­го мо­де­лі. Яка мог­ла б за­хис­ти­ти, при­най­мні, най­бід­ні­ших укра­їн­ців — пен­сіо­не­рів.

Published in Проблема
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 14:22

Що приніс нам новий рік?

Ось і прой­шли но­во­річ­но-різд­вя­ні свя­та. Для од­них — ба­га­то і пиш­но, для ін­ших — скром­но і ти­хо. На­ста­ли буд­ні з усі­ма їх­ні­ми га­раз­да­ми і проб­ле­ма­ми, які ко­жен пе­ре­жи­ває по-сво­єму. Од­нак є й ба­га­то спіль­но­го: то­го, що ви­зна­ча­ти­ме рі­вень жит­тя су­спіль­ства у но­во­му ро­ці. То яким же бу­де для нас 2019-й?

Published in Суспільство

Но­ва 14-мі­сяч­на про­гра­ма кре­ди­ту­ван­ня МВФ для Ук­раї­ни stand-by пе­ред­ба­чає ви­ді­лен­ня трьох тран­шів, у то­му чис­лі двох на за­галь­ну су­му $2,6 млрд, — до кін­ця 2019 ро­ку.

Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Фонду, текст якого Укрінформ отримав у своє розпорядження.
Зокрема, у графіку запланованих переглядів виконання Україною умов програми, після яких Виконавча рада Фонду приймає рішення про виділення наступного траншу, вказано три дати.

Published in Економіка
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:49

Усе буде стенд-бай!

Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Moody’s під­ви­щи­ло су­ве­рен­ний рей­тинг на­шої кра­їни, під­ня­ло рей­тинг емі­тен­ту та пріо­ри­тет­них не­за­без­пе­че­них об­лі­га­цій уря­ду з по­зи­тив­но­го до ста­біль­но­го.

В Агентстві зазначають, що рейтинг України був підвищений з урахуванням того, що наша держава відновила співпрацю з МВФ, підписала нову програму кредитування стенд-бай.

Published in Економіка

Із 1 січня 2019 року в Україні набуває чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.
Це визначено постановою Кабінету Міністрів від 19 вересня 2018 р. № 792.
Новий порядок ухвалено відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» у рамках модернізації Державної служби зайнятості та сприяння продуктивній зайнятості.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».