Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 15 Березень 2019 19:01

Військовий резерв України

Rate this item
(0 votes)

Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він при­зна­че­ний і скіль­ки укра­їн­ців сьо­го­дні про­хо­дять у ньо­му служ­бу? Як, вреш­ті-решт, ста­ти ре­зер­віс­том?
Від­по­віс­ти на ці за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли пол­ков­ни­ка Ми­хай­ла Щер­бі­ну — на­чаль­ни­ка від­ді­лу впро­ва­джен­ня служ­би в ре­зер­ві мо­бі­лі­за­цій­но­го управ­лін­ня Го­лов­но­го управ­лін­ня пер­со­на­лом Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Ук­раї­ни.

— Військовий резерв має практично кожна держава світу, — говорить Михайло Юрійович. — У першу чергу ті, які дбають про власну безпеку. Якщо говорити про нас, то служба у військовому резерві була запроваджена ще у 2006 році.
До 2014 року — початку російської агресії про неї, окрім тих посадових осіб, які нею займалися, мало хто знав. Принаймні серед простих українців. Та після анексії Криму, вторгнення батальйонно-тактичних груп регулярної російської армії ця робота зазнала кардинальних змін.
Стало зрозуміло: Україна постала перед викликом, який загрожує самому її існуванню як незалежної держави. І, окрім багатьох інших заходів, багато уваги було приділено і проблемі, про яку ми з Вами зараз ведемо розмову.
Не розкриватиму всіх карт, а скажу лише, що за ці майже 5 років Україна як держава для зміцнення свого військового резерву зробила у рази більше, аніж протягом 2006–2013 років...
Нагадаю, що у березні 2015-го парламент ухвалив закон, згідно з яким усі без винятку звільнені військовослужбовці зараховуються до оперативного резерву. Як із числа учасників бойових дій на сході країни, так і солдатів-строковиків: вони підписують відповідні контракти. Після цього усіх їх, як правило, призначають на посади в тих же частинах і підрозділах, де вони проходили службу.
Наприклад, сержант-контрактник 1–2 роки командував відділенням і звільнився з армії. У час «Ч» його призвуть до тієї ж бригади того ж підрозділу і він обійме ту ж посаду. А можливо, й іншу, але за функціональними обов’язками вона мало відрізнятиметься від попередньої.
Це дозволить підтримувати всі Збройні Сили у постійній бойовій готовності, уникнути багатьох проблем, з якими ми стикалися під час мобілізаційних хвиль і які породжували так званий кадровий голод у нашій армії.
— Як­що це не є вій­сь­ко­вою та­єм­ни­цею, то на­звіть хо­ча б при­близ­ну кіль­кість ре­зер­віс­тів.
— На сьогоднішній день їх близько 200 тисяч.
— Але ж лю­ди­на, від­слу­жив­ши рік чи два, по­чи­нає втра­ча­ти на­вич­ки, от­ри­ма­ні під час служ­би і які їй вкрай по­тріб­ні піс­ля то­го, як во­на зно­ву одяг­не ар­мій­ський од­но­стрій...
— Щоб ці люди були готові до виконання своїх функціональних обов’язків, вони залучаються до військових навчань. Їхня тривалість коливається в межах 10–20 діб і проходять ці заходи за умов, максимально наближених до бойових, тобто тих, які склалися сьогодні на Донбасі.
Наприклад, лише восени минулого року було проведено навчання, до яких залучалося понад 10 тисяч особового складу з 10 окремих бригад наших Збройних Сил.
Проходили вони практично в усіх регіонах країни, зокрема на полігонах Херсонської, Запорізької областей. Загалом військовий резерв України складається з оперативного та мобілізаційного резервів.
— Чим во­ни від­різ­няю­ть­ся?
— Найбільш боєздатним є перший: до нього входять ті, хто брав участь в АТО-ООС і підписав відповідні контракти з МО України. На сьогодні він нараховує близько 200 тисяч.
Другий складають офіцери запасу, зокрема випускники військових кафедр цивільних вишів. Їхнє призначення — комплектування військових частин стратегічного резерву і командних посад військових частин, що входять до територіальної оборони. Відправити цих людей у район операції Об’єднаних сил можна лише за їхньої згоди.
— Хто мо­же від­да­ти на­каз про мо­бі­лі­за­цію ре­зер­віс­тів? І які об­ста­ви­ни мо­жуть спо­ну­ка­ти до цьо­го?
— Подібні рішення перебувають у компетенції Президента України — Верховного головнокомандувача ЗС України. Лише він у разі загострення на ситуації на фронті, наприклад початку широмасштабного наступу ворога, може віддати наказ про мобілізацію резервістів.
Ті, хто включений у першу чергу, буде відправлений на доукомплектування частин, що дислокуються в районі ООС. При цьому резервісти другої черги поповнять лави тилових частин і територіальної оборони.
— З 26 лис­то­па­да до 26 груд­ня 2018 ро­ку в Ук­раї­ні бу­ло ого­ло­ше­но во­єн­ний стан. Роз­ка­жіть, будь лас­ка, що бу­ло зроб­ле­но за цей час для під­ви­щен­ня боє­го­тов­но­сті на­шої ар­мії. Маю на ува­зі пи­тан­ня, по­в’яза­ні з вій­сь­ко­вим ре­зер­вом.
— Не висохло, як мовиться, ще чорнило на Указі Президента України про введення воєнного стану, як почалися збори резервістів першої черги. До них залучалися чоловіки у віці до 40 років. Всі вони пройшли різнопланову підготовку — залежно від посади резервіста, підрозділу, до якого він «приписаний», тощо.
— До яких кро­ків має вда­ти­ся лю­ди­на, що ба­жає ста­ти ре­зер­віс­том?
— Головне — бажання. Якщо воно є, тоді потрібно зібрати всю необхідну інформацію про умови проходження такої служби. Я би порадив користуватися не розповідями «бувалих вояків», яких останнім часом з’явилось у нас дуже багато, а піти до найближчого військового комісаріату, який тепер називається територіальним центром комплектування. Там вас уважно вислухають і про все розкажуть.
Якщо громадянина задовольнять умови проходження служби у резерві, то потрібно буде пройти медичну комісію, яка визначить придатність до військової служби.
— За ким остан­нє сло­во що­до за­ра­ху­ван­ня до ре­зер­ву? За вій­сь­ко­вим ко­мі­са­ром?
— Ні: рішення про це ухвалює командир частини, до якої за потреби людину викликатимуть і у складі якої вона виконуватиме ті чи інші завдання. В разі згоди командира укладається контракт між громадянином і державою, від імені якої виступає МО.
Він регламентує правові відносини під час проходження служби у резерві. Один примірник цього документа зберігається в особовій справі, другий — видається на руки, а третій — лишається у комісаріаті за місцем проживання.
— Хто має пра­во про­хо­ди­ти служ­бу у вій­сь­ко­во­му ре­зер­ві?
— Це, зокрема, громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, що не досягли граничного віку перебування у запасі другого розряду (60 років — для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років — для вищого офіцерського складу), а також проживають поблизу місця дислокації військової частини.
— Чим від­різ­няє­ть­ся служ­ба ре­зер­віс­та від служ­би у за­па­сі?
— Резервісти проходять службу на добровільній основі. Вони свідомо вибирають військову справу, укладають контракт із державою та проходять планомірну підготовку. Якщо військовозобов’язані мають прибути до частини протягом 2—29 діб, то резервістам на це відводиться усього 24 години.
— Які со­ці­аль­ні га­ран­тії на­да­ють ре­зер­віс­ту?
— Їх менше, аніж у того ж військовика-контрактника, але вони є. Наприклад, резервіст забезпечується військовою формою, харчуванням та медичною допомогою (на час зборів). За той проміжок часу, який громадянин перебував у частині, за місцем роботи йому виплачується середньомісячна заробітна плата. Якщо він добирався до неї і повертався до свого місця проживання самотужки, то йому компенсується вартість проїзду.
За кожну добу перебування в частині, на польових зборах чи навчаннях резервіст отримує добові, а наприкінці кожного року — грошову винагороду, розмір якої залежить від військового звання і посади, яку він обіймає.
Якщо він безробітний, то отримає мінімальну зарплату за час перебування у частині. Окрім цього, резервістам виплачують щороку одноразове грошове заохочення.
Особам, що належать до вищого офіцерського складу, — 3100 гривень, старшому офіцерському складу — 2800, молодшому офіцерському складу — 2500, прапорщикам, мічманам — 2200, сержантсько-старшинському і рядовому складу — 1900 і 1600 гривень відповідно.
Зауважу, що Генеральним штабом ЗС України вже підготовлено законопроект, що передбачає забезпечення резервістів соцпакетом, аналогічним тому, який мають військовослужбовці за контрактом, а саме: безкоштовне медичне забезпечення у військово-медичних установах, пільгове отримання вищої освіти, врахування служби в резерві при обчисленні пенсії.
— В ін­ших кра­їнах сві­ту іс­нує ін­сти­тут вій­сь­ко­во­го ре­зер­ву? Як­що так, то чи ви­вча­вся їх до­свід?
— Наприклад, у Данії до резерву зараховуються добровольці віком 16–50 років. У разі мобілізації ця країна, маючи трохи більше 5 мільйонів громадян, здатна в стислі терміни виставити близько 200 тисяч навчених і озброєних бійців. Норвегія, де населення становить 4,2 мільйона осіб, при чисельності регулярної армії 34 тисячі спроможна відмобілізувати впродовж 24–72 годин армію в 400 тисяч осіб!..
Візьмімо для прикладу турецьку армію, яка, до речі, є другою за чисельністю в НАТО, поступаючись за цим показником лише США: в армії Туреччини служать 500 тисяч її громадян. Та, незважаючи на це, ця країна має ще й так званий найближчий резерв — понад 400 тисяч громадян, які протягом доби готові взятися до зброї.
Отже, резерви є у кожної держави. І ми не є винятком. Проте свій військовий резерв Україна формує не лише з урахуванням кращого міжнародного досвіду, а й своїх особливостей, зокрема історії, фінансово-економічних можливостей, врешті-решт, менталітету. Кажучи словами Тараса Шевченка, чужого навчаємось, але й свого не цураємось..

Ін­тер­в’ю про­вів Сер­гій ЗЯТЬ­ЄВ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».