№ 13 (24163)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Березень 2018 16:57

Чи лікувати карієс у дітей?

Ба­га­то бать­ків сум­ні­ваю­ть­ся, чи по­тріб­но лі­ку­ва­ти ка­рі­єс у ма­лю­ків, адже мо­лоч­ні зу­би все од­но з ча­сом ви­па­дуть.
Однозначна відповідь — звичайно ж, потрібно. Адже небезпечним є й сам факт псування зубів та його наслідки.
Стоматологи зазначають, що маленькі клієнти схильні до карієсу у 8 разів частіше, ніж дорослі, оскільки емаль молочних зубів слабо мінералізована. Це дозволяє карієсу захоплювати «легку здобич». Таким чином, у 5-річному віці вже 20% дітей страждають від цієї зубної проблеми.

Бри­тан­ські до­слід­ни­ки ви­яви­ли, що п’ята час­ти­на ан­ти­біо­ти­ків, що при­зна­ча­ють лі­ка­рі, аб­со­лют­но не по­тріб­на в ба­га­тьох си­ту­аці­ях.
Такі препарати частина пацієнтів приймає без потрібних на те показань. Притому що у світі зростає загроза стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів, антибіотики виписують при кашлі, болю в горлі, запаленнях вуха, бронхітах та інших випадках.

П'ятниця, 23 Березень 2018 15:38

Як уберегтися від наслідків травми?

Як­що про швид­ке на­бли­жен­ня хво­ро­би ча­сом по­пе­ре­джа­ють хоч якісь, не­хай і не­оче­вид­ні, озна­ки, то трав­ма зав­жди стає­ть­ся зне­наць­ка. Не­вда­ле па­дін­ня на слизь­ко­му тро­ту­арі, ав­то­мо­біль­на ава­рія або не­зграб­ний стри­бок на уро­ці фіз­куль­ту­ри — все це мо­же при­звес­ти до то­го, що уш­ко­дже­на час­ти­на ті­ла по­тре­бує не­гай­но­го звер­нен­ня до трав­ма­то­ло­гіч­но­го пунк­ту і на­віть ста­ціо­на­ру.
Доб­ре, як­що трав­ма­тич­ний вплив ви­явить­ся не на­стіль­ки силь­ним і спра­ва об­ме­жить­ся за­боєм. Кіль­ка хо­лод­них ком­пре­сів, зне­бо­лю­ючі таб­лет­ки і мазь — і при­крий ви­па­док пі­де у не­бут­тя, як і ін­ші по­дії дня.

У Ки­єві в один із не­що­дав­ніх бе­рез­не­вих днів у Дер­жав­но­му кос­міч­но­му агент­стві Ук­раї­ни го­ло­ва ДКАУ Пав­ло Дег­тя­рен­ко на зу­стрі­чі з гро­мад­ські­стю роз­по­вів про най­важ­ли­ві­ші зав­дан­ня, ви­ко­на­ні у ми­ну­ло­му 2017-му, та про пер­спек­ти­ви ді­яль­но­сті Агент­ства, а та­кож від­по­вів на різ­но­ма­ніт­ні за­пи­тан­ня.

Наш спів­роз­мов­ник — ге­не­рал-лей­те­нант СБУ у від­став­ці Олек­сандр Скі­паль­ський. З про­го­ло­шен­ням Ук­раї­ною не­за­леж­но­сті він очо­лив управ­лін­ня вій­сь­ко­вої контр­роз­від­ки СБУ, по­тім ке­ру­вав Го­лов­ним управ­лін­ням роз­від­ки Мі­но­бо­ро­ни.
Як на­род­ний де­пу­тат Ук­раї­ни у 1994-1998 ро­ках опі­ку­вав­ся проб­ле­ма­ми на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни на­шої дер­жа­ви. Зва­жа­ючи на про­йде­ний жит­тє­во-про­фе­сій­ний шлях, йо­му є про що зга­да­ти і на­пи­са­ти. Тож са­ме із за­пи­тан­ня, що за­ва­жає це зро­би­ти, сів­ши за на­пи­сан­ня ме­му­арів, і по­ча­ла­ся на­ша роз­мо­ва.

Published in Вітальня
П'ятниця, 23 Березень 2018 12:30

Європейцям смакує наша молочка

То­рік Ук­раї­на ста­ла дру­гим у сві­ті піс­ля Но­вої Зе­лан­дії (хоч і з ве­ли­ким від­ри­вом) пос­та­чаль­ни­ком вер­шко­во­го мас­ла до ЄС. Са­ме цей факт під­крес­лив на ХІ Між­на­род­но­му мо­лоч­но­му конг­ре­сі, який зі­брав ви­роб­ни­ків і пе­ре­роб­ни­ків мо­ло­ка, на­уков­ців, віт­чиз­ня­них і за­ру­біж­них екс­пер­тів, еко­но­міст ін­вес­ти­цій­но­го де­пар­та­мен­ту ФАО (ор­га­ні­за­ція з про­до­воль­ства та сіль­сько­го гос­по­дар­ства при ООН) Ан­дрій Яр­мак.

Published in Економіка
П'ятниця, 23 Березень 2018 12:28

Уряд запровадив реєстр субсидіантів

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на сво­є­му за­сі­дан­ні за­твер­див По­ло­жен­ня про Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр отри­му­ва­чів суб­си­дій, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.
Єдиний держреєстр отримувачів житлових субсидій створений в Україні вперше в історії української незалежності. Доступ до нього буде відкритий лише для Мінсоцполітики та місцевих органів соціального захисту населення для призначення субсидій.

В Ук­раї­ні 76% сі­мей ма­ють ли­ше од­ну ди­ти­ну, хо­ча біль­шість го­во­рять про праг­нен­ня ма­ти двоє і біль­ше ді­тей.
Про це заявила голова Інституту демографії Елла Лібанова на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, повідомляє Укрінформ.
«Як можна змиритися з тим, що попри те, що лише 17% молоді говорять про те, що вони хочуть мати одну дитину, а 55% молоді говорять про те, що вони хочуть мати двоє дітей, далі відповідно три-чотири дитини.., 76% родин мають лише одну дитину»? — зазначила Лібанова.

П'ятниця, 23 Березень 2018 12:16

Про монетизацію пільг на транспорті

На сво­єму за­сі­дан­ні 14 бе­рез­ня 2018 р. уряд ухва­лив По­ря­док на­дан­ня пільг у го­тів­ко­вій фор­мі з опла­ти про­їз­ду усі­ма ви­да­ми транс­пор­ту за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня на місь­ких, при­місь­ких та між­місь­ких мар­шру­тах.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у Facebook, унісши кілька уточнень щодо «некоректно розігнаної хвилі» з монетизації пільг на транспорті для всіх категорій пільговиків.
За його словами, «пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз), або готівковій формі, це норма закону».

В Ук­раї­ні ри­нок пра­ці пе­ре­пов­не­ний ви­пуск­ни­ка­ми ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, які от­ри­ма­ли не­за­тре­бу­ва­ні спе­ці­аль­но­сті.
Про це заявив в. о. голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко, повідомляє прес-служба відомства.
«На сьогоднішній день в Україні спостерігається значний дисбаланс на ринку праці між попитом та пропозицією. Однією з причин даної ситуації є спад престижності професій робочих спеціальностей та переповнення ринку випускниками вищих шкіл із незатребуваними спеціальностями.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».