№ 13 (24163)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Березень 2018 12:09

Антирейтинг підприємств-боржників

На по­чат­ку квіт­ня Мі­ніс­тер­ство юс­ти­ції Ук­раї­ни опуб­лі­кує ан­ти­рей­тинг під­при­ємств, які ма­ють за­бор­го­ва­но­сті з ви­пла­ти за­ро­біт­ної пла­ти.
Про це по­ві­до­мив мі­ністр юс­ти­ції Ук­раї­ни Пав­ло Пет­рен­ко в ко­мен­та­рі Укр­ін­фор­му.

«Ми його (антирейтинг підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати. — Авт.) поки що не опублікували, з початку квітня опублікуємо», — сказав Петренко.

П'ятниця, 23 Березень 2018 12:07

Братерство з Росією?

Олек­сандр Лу­ка­шен­ко, який пра­вить уже май­же чверть сто­літ­тя, по­ру­шив те­му вій­сь­ко­вої спів­пра­ці з Ро­сією в рам­ках Ор­га­ні­за­ції До­го­во­ру про ко­лек­тив­ну без­пе­ку (ОДКБ). Він за­явив, що дер­жа­ви — чле­ни До­го­во­ру (Вір­ме­нія, Ка­зах­стан, Кир­ги­зія, Та­джи­кис­тан, Бі­ло­русь і Ро­сія) са­мо­стій­но мо­дер­ні­зу­ють влас­ні ар­мії, і під­крес­лив, що під­трим­ка Мос­кви не­до­стат­ня.

«Росія могла би відігравати важливу роль у процесі модернізації збройних сил держав ОДКБ. Належить зрозуміти, що Білорусь є головним авангардом, у тому числі РФ, на західному напрямку. Це сьогодні найнебезпечніший напрямок», — сказав «Бацька».

Ро­сія на­ді­сла­ла в Си­рію кіль­ка най­но­ві­ших бо­йо­вих лі­та­ків «Су-57». На фрон­ті най­га­ря­чі­шо­го ни­ні кон­флік­ту між су­пер­дер­жа­ва­ми по обох сто­ро­нах пе­ре­бу­ва­ють лі­та­ки-ви­ни­щу­ва­чі п’ято­го по­ко­лін­ня.

Дві пари «Су-57» потрапили на базу Хмеймім у Північно-західній Сирії в лютому. Ці повідомлення не мають офіційного підтвердження, але існує достатня кількість повідомлень «з місця».
«Су-57», відомий як проект «Т-50», або ПАК-ФА, перебуває у фазі доведення до масового виробництва і має замінити або доповнити основні російські винищувачі «МіГ-29» і «Су-27».

22–23 бе­рез­ня 2018 ро­ку від­був­ся са­міт Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу. За­сі­дан­ня глав дер­жав і уря­дів Єв­ро­со­юзу де­кіль­ка ра­зів від­кла­да­лось в очі­ку­ван­ні офі­цій­но­го об­ран­ня канц­ле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель. Від­ра­зу піс­ля за­вер­шен­ня цих про­це­дур Мер­кель від­від­ала Па­риж.

За результатами переговорів Ангела Меркель і Емманюель Макрон запропонували проект реформ Євросоюзу. Згадані реформи саме на часі, адже за графіком завершення переговорів про вихід Великої Британії з ЄС ця процедура має завершитися 30 березня 2019 року.

П'ятниця, 23 Березень 2018 11:41

Трамп уточнює курс

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп за­мі­нив на по­са­ді дер­жав­но­го сек­ре­та­ря США Рек­са Тіл­лер­со­на на ко­лиш­ньо­го ке­рів­ни­ка Цен­траль­но­го роз­ві­ду­валь­но­го управ­лін­ня Май­ка Пом­пео.

Нагадаємо, що Тіллерсона призначили на посаду державного секретаря фактично під зовнішньополітичні пріоритети, які формувалися Трампом у виборчій кампанії 2016 року. Тоді йшлося про можливий ізоляціоністський курс США на міжнародній арені, а також нормалізацію відносин із Росією.

П'ятниця, 23 Березень 2018 11:37

Китай змінює владні правила

Всекитайські Збори Народних Представників проголосували за внесення змін до Конституції країни, яка понад 30 років забороняла вищим керівникам країни займати посади понад два строки поспіль.
Тепер 64-річний Сі Цзяньпін теоретично має можливість бути генсеком Компартії Китаю пожиттєво. Його заступником на чолі Державної Ради Китайської Народної Республіки став Ван Ціньшань, який відомий активною участю в боротьбі проти корупції. Саме проект антикорупційної діяльності є одним із пріоритетних напрямків владної команди Сі Цзяньпіна.

П'ятниця, 23 Березень 2018 11:29

Іранський виклик світовій безпеці

Не­за­ба­ром за­кін­чує­ть­ся час, який пре­зи­дент США До­нальд Трамп на­дав Іра­ну та аме­ри­кан­ським со­юз­никам в Єв­ро­пі, аби во­ни по­го­ди­ли­ся на ска­су­ван­ня досяг­ну­тої вліт­ку 2016 ро­ку Уго­ди що­до іран­ської ядер­ної про­гра­ми.

Нагадаємо, що завдяки зусиллям дипломатії тодішнього президента США Барака Обами вдалося знайти компроміс з Євросоюзом, Росією, Китаєм, власне Іраном щодо згоди Тегерана на відмову від воєнної складової ядерної програми. Натомість Іран погодився поставити всі свої об’єкти атомної промисловості під контроль Міжнародного агентства з атомної енергії.

П'ятниця, 23 Березень 2018 10:52

Допоможіть розшукати рідну людину

ДО 100-РІЧ­ЧЯ ЗА­СНУ­ВАН­НЯ ТО­ВА­РИ­СТВА ЧЕР­ВО­НО­ГО ХРЕС­ТА УК­РАЇ­НИ

Цими словами починаються листи до Товариства Червоного 
Хреста України: для багатьох людей воно є останньою надією 
зустрітись із батьками, дітьми та іншими родичами

У да­ле­ко­му 1933-му Го­ло­до­мор за­брав у Сте­пан­ка й Ма­рій­ки бать­ків і во­ни ви­хо­ву­ва­лись у дит­бу­дин­ку. Та на цьо­му ди­тя­чі не­щас­тя не скін­чи­ли­ся: Дру­га сві­то­ва вій­на за­ки­ну­ла їх, уже під­літ­ків, до Ні­меч­чи­ни, роз­вів­ши там по різ­них гос­по­да­рях.
По за­кін­чен­ні вій­ни Ма­рія за­ли­ши­ла­ся на чу­жи­ні і не­за­ба­ром ви­йшла за­між, на­ро­див­ши зго­дом си­на. Сте­пан же піс­ля виз­во­лен­ня ра­дян­ськи­ми сол­да­та­ми по­вер­нув­ся у рід­не се­ло на Чер­ка­щи­ні, од­ру­жив­ся, ра­зом із дру­жи­ною рос­тив ді­тей. Але...
Усі ці ро­ки ту­жив за сес­трою, на­ма­га­ючись роз­шу­ка­ти її. Та все без­ре­зуль­тат­но. Аж по­ки не звер­нув­ся по до­по­мо­гу до Служ­би роз­шу­ку То­ва­ри­ства Чер­во­но­го Хрес­та Ук­раї­ни. І не­за­ба­ром у ки­їв­сько­му аеро­пор­ту «Бо­рис­піль» від­бу­ла­ся та­ка дов­го­очі­ку­ва­на зу­стріч рід­них лю­дей.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Березень 2018 10:41

Зброю замовляли?

ЧИ ДО­ЦІЛЬ­НО МО­ДЕР­НІ­ЗУ­ВА­ТИ ВІТ­ЧИЗ­НЯ­НЕ ЗА­КО­НО­ДАВ­СТВО У НАЙ­НЕ­БЕЗ­ПЕЧ­НІ­ШІЙ ЦА­РИ­НІ

Дру­гий тиж­день по­спіль у влад­них ко­лах тіль­ки й чу­ти, що про проб­ле­му до­пус­ку до дер­жав­них при­мі­щень зі зброєю. При­во­дом до та­ко­го об­го­во­рен­ня став не­дав­ній ви­па­док, по­в’яза­ний із на­род­ним де­пу­та­том На­дією Сав­чен­ко, кот­ра бу­цім­то на­ма­га­ла­ся про­нес­ти до стін Вер­хов­ної Ра­ди піс­то­лет і гра­на­ти.

Навіть попри те, що достовірність цієї інформації досі залишається не до кінця перевіреною (приміром, сама Савченко днями заявила, що свідчитиме стосовно цього тільки на детекторі брехні і публічно), парламент уже ухвалив низку змін до законодавства, котрими заборонив носіння зброї у перших державних будівлях.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».