№ 13 (24112)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Окрім вій­ни на Дон­ба­сі, якою пе­ре­ймає­ть­ся все ук­ра­їн­ське су­спіль­ство, пе­ре­важ­на біль­шість гро­ма­дян по­тер­пає ще й від ко­му­наль­них проб­лем. Річ у тім, що якість по­слуг не по­ліп­шу­єть­ся, за­те та­ри­фи на них стрім­ко по­взуть уго­ру. 
Суб­си­дії ря­ту­ють ли­ше най­бід­ні­ші вер­стви на­се­лен­ня, а так зва­ний ко­лиш­ній се­ред­ній клас, який за до­хо­да­ми вже ско­тив­ся до їх­ньо­го рів­ня, по­чи­нає зли­да­рю­ва­ти, адже пла­тить за все спов­на. По­збав­ле­ний будь-яких пільг, знач­ну час­ти­ну за­роб­ле­но­го пус­кає на спла­ту ко­мір­но­го.

Чого тільки варта теплова енергія, яка спустошує кишені незалежно від того, є в будинку лічильник чи немає. Приміром, цієї надзвичайно теплої зими, коли морози стояли днів із десять, у Києві за опалення примудрилися нараховувати суми, що перевищують прожитковий мінімум.

Published in Проблема
П'ятниця, 01 Квiтень 2016 17:25

Чи є майбутнє у нашого вина?

Ви­но­гра­дар­ство і ви­но­роб­ство в Ук­раї­ні зав­жди бу­ли важ­ли­ви­ми ви­да­ми еко­но­міч­ної ді­яль­но­сті, ві­ді­гра­ва­ли сут­тє­ву роль у на­пов­нен­ні дер­жав­но­го та міс­це­вих бю­дже­тів. 
Ма­ючи уні­каль­ні за клі­ма­тич­ни­ми умо­ва­ми те­ри­то­рії, на­ша кра­їна не ма­ла пра­ва не ви­ко­рис­то­ву­ва­ти їх для ви­ро­щу­ван­ня ви­но­гра­ду та ви­роб­ниц­тва вин, адже роз­та­шо­ва­ні во­ни між 30-ю та 50-ю па­ра­ле­ля­ми, у тій же гео­гра­фіч­ній зо­ні, що й ін­ші ви­но­роб­ні дер­жа­ви.

Виноробство і культура споживання вина є візитівкою цивілізованої країни, складовою її позитивного іміджу, свідченням рівня розвитку суспільства. Виноробство є однією з ключових галузей сільського господарства Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Болгарії.

Published in Економіка

В Ук­раї­ні на­був чин­но­сті за­кон про елек­трон­не де­кла­ру­ван­ня. Пе­ред­ба­чає­ть­ся, що йо­го ре­алі­за­ція зро­бить про­зо­рі­ши­ми зві­ти про до­хо­ди дер­жав­них чи­нов­ни­ків, а це, своєю чер­гою, ут­ри­має ба­га­тьох із них від ско­єн­ня ко­руп­цій­них дій. На ухва­лен­ні цьо­го за­ко­ну на­по­ля­гав Єв­ро­пей­ський Со­юз, і те­пер він має всі під­ста­ви вва­жа­ти, що на­ша дер­жа­ва має до­стат­ні пра­во­ві ме­ха­ніз­ми для по­до­лан­ня цьо­го не­га­тив­но­го яви­ща.
Між тим, ук­ра­їн­ські та між­на­род­ні екс­пер­ти за­сте­рі­га­ють, що ще ра­но ста­ви­ти крап­ку в на­пра­цю­ван­ні ком­плекс­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­гра­ми. На дум­ку ви­кла­да­ча Між­на­род­но­го ін­сти­ту­ту ме­не­джмен­ту, рад­ни­ка бан­ку «Кре­дит Дніп­ро» з пи­тань кре­ди­ту­ван­ня сіль­сько­го гос­по­дар­ства, екс-ке­рів­ни­ка низ­ки про­ек­тів Сві­то­во­го бан­ку та Єв­ро­со­юзу в Ук­раї­ні Га­рі Ро­ше, ли­ше од­нієї пра­во­вої ре­фор­ми за­ма­ло — сер­йоз­них змін по­тре­бу­ють та­кож ін­ші ас­пек­ти функ­ціо­ну­ван­ня гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Ми зу­стрі­ли­ся, щоб по­го­во­ри­ти про йо­го про­по­зи­ції.

Published in Суспільство

Же­нев­ські пе­ре­го­во­ри що­до при­пи­нен­ня вій­ни у Си­рії остан­нім ча­сом ві­ді­йшли на дру­гий план в ін­фор­ма­цій­но­му по­ряд­ку ден­но­му. Три­ває об­го­во­рен­ня те­ро­рис­тич­них атак, які ре­гу­ляр­но від­бу­ваю­ть­ся в Ту­реч­чи­ні та Єв­ро­пі. Мо­ти­ви те­ро­рис­тич­них атак у цих ви­пад­ках є різ­ни­ми.

У Туреччині ситуація дестабілізується внаслідок максимального загострення відносин між владою і «турецькими» курдами. Безпосереднім приводом до цього став сирійський комплекс проблем. До весни 2011 року здавалося, що Реджеп Ердоган узяв курс на врегулювання протиріч із курдами. Під тиском Європейського Союзу турецька влада тоді погодилася на надання «своїм» курдам культурнотериторіальної автономії.

П'ятниця, 01 Квiтень 2016 12:08

Сенсаційний Джонсон

Бри­тан­ський прем’­єр Де­від Ка­ме­рон ви­бо­ров на са­мі­ті Єв­ро­пей­ської Ра­ди стіль­ки, скіль­ки міг, а піс­ля по­вер­нен­ня до­до­му пе­ре­ко­ну­вав па­ла­ту гро­мад, що він сам та­кож не ду­же лю­бить Брюс­сель, але вва­жає, що ни­ні бри­тан­цям ви­гід­ні­ше бу­ти в ЄС, ніж по­за ним. Бо на­віть як­що хо­ті­ли б на­ступ­них по­сту­пок чи змін, то кра­ще бо­ро­ти­ся за них, пе­ре­бу­ва­ючи в ЄС, ніж по­за ним.

Тим часом Боріс Джонсон — нинішній мер Лондона і партійний колега Камерона, з яким вони знайомі ще по елітному коледжу Ітон і навчанню в Оксфордському університеті, неочікувано заявив, що з болем, але мусить висловитися на користь Брексіту, тобто виходу Великобританії з ЄС.

П'ятниця, 01 Квiтень 2016 12:06

Загрози глобальної спраги

Іс­то­рія Зем­лі — це пе­ред­усім іс­то­рія во­ди. У во­ді ви­ник­ло жит­тя, і во­но змі­нює об­лич­чя пла­не­ти. Че­рез без­ліч ка­зок і пе­ре­ка­зів різ­них на­ро­дів і ча­сів про­хо­дить ле­ген­да про «жи­ву» і «мерт­ву» во­ду. Чи­ма­ло ре­гіо­нів зем­ної ку­лі вже по­тер­па­ють від де­фі­ци­ту во­ди. Ба­га­та на наф­ту Са­удів­ська Ара­вія що­річ­но ви­тра­чає ас­тро­но­міч­ні су­ми на ку­пів­лю пит­ної та на опріс­нен­ня мор­ської во­ди.

Правда, остання не може вважатися повноцінною питною водою, про що свідчить статистика поширення різноманітних шлункових захворювань серед саудівських громадян. Водночас найгострішою загрозою для регіону від «Ісламської держави Іраку і Леванту» експерти з питань безпеки вважають ризики підриву греблі на річці Євфрат.

Завершується досить стисла в часі кампанія перед референдумом щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Нагадаємо, що 27 із 28 країн — членів Євросоюзу завершили національні процедури з ратифікації цього історичного документа. Лише в Нідерландах ця процедура має свої особливості. Будьяка громадська ініціатива може зібрати чверть мільйона підписів за проведення референдуму з будьякого питання.
Минулого року нідерландські європейські скептики вирішили нагадати про себе, зібравши такі підписи за проведення референдуму з приводу ратифікації Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. За великим рахунком, європейські скептики використали це питання, аби дошкулити власному уряду.

П'ятниця, 01 Квiтень 2016 12:01

Нові проблеми ядерної безпеки

У Ва­шинг­то­ні від­бу­ває­ть­ся між­на­род­на кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на пи­тан­ням ядер­ної без­пе­ки. Що­річ­не про­ве­ден­ня цих фо­ру­мів пе­ред­ба­че­но До­го­во­ром про не­роз­пов­сю­джен­ня ядер­ної зброї 1968 ро­ку. Від­то­ді цей за­сад­ни­чий до­ку­мент у сфе­рі гло­баль­ної ядер­ної без­пе­ки про­дов­жу­вав­ся кож­ні два­дцять п’ять ро­ків. Най­ближ­ча кон­фе­рен­ція що­до про­дов­жен­ня тер­мі­ну дії зга­да­но­го до­го­во­ру за­пла­но­ва­на на вес­ну 2018-го. Утім, за два ро­ки до її по­чат­ку на­ко­пи­чи­ло­ся чи­ма­ло проб­лем­них пи­тань.

Насамперед, вони стосуються «тіньового» поширення ядерної зброї та технологій. Останній такий негативний приклад дала Корейська НародноДемократична Республіка. У 2006 році вона провела випробування ядерного боєзаряду. Такий стан справ спровокував нервову реакцію у сусідній Республіці Корея та в Японії.

26 КВІТ­НЯ — ДЕНЬ ЧОР­НО­БИЛЬ­СЬКОЇ ТРА­ГЕ­ДІЇ

Про те, що тра­пи­ло­ся в ніч з 25 на 26 квіт­ня 1986 ро­ку, на­пи­са­но і ска­за­но ба­га­то. Од­нією з го­лов­них при­чин, які при­зве­ли до неї, і до­сі вва­жаю­ть­ся гру­бі по­мил­ки пер­со­на­лу стан­ції, до­пу­ще­ні під час про­ве­ден­ня екс­пе­ри­мен­ту.
Але до­ку­мен­ти КДБ, які збе­рі­га­ють­ся в ар­хі­вах СБУ, свід­чать: іс­ну­ва­ла ве­ли­ка ймо­вір­ність «НП», ос­кіль­ки під час спо­ру­джен­ня АЕС бу­ло до­пу­ще­но чи­ма­ло не­до­лі­ків, не­до­ро­бок і на­віть бра­ку та по­ру­шень тех­но­ло­гій чи зви­чай­но­го не­дбаль­ства та ха­лат­но­сті.

Published in Суспільство
П'ятниця, 01 Квiтень 2016 11:26

Ворожіння на «прокурорській гущі»

ЧОМУ БІЛЬШІСТЬ КЕРМАНИЧІВ ГПУ ЗАЛЕЖНА ВІД ВОЛІ ПРЕЗИДЕНТІВ?

Гли­бо­ка по­лі­тич­на кри­за, що три­ває в Ук­раї­ні вже по­над мі­сяць, не об­ме­жує­ть­ся са­мим ли­ше пи­тан­ням май­бут­ньо­го уря­ду. Ні­би «в на­груз­ку» су­спіль­ство от­ри­ма­ло ще й пе­ри­пе­тії нав­ко­ло по­са­ди ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. При­чо­му, на цьо­му «фрон­ті» ін­три­га за­в’язу­єть­ся ніт­ро­хи не мен­ша, ніж нав­ко­ло Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів...
Утім, не вар­то за­бу­ва­ти, що упро­довж не­пов­них 25 ро­ків Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра за­га­лом та її очіль­ник зок­ре­ма ні­ко­ли не бу­ли не­за­леж­ни­ми. Спро­бу­ємо це до­вес­ти, стис­ло при­га­дав­ши ос­нов­ні ві­хи ді­яль­но­сті по­пе­ред­ніх ген­про­ку­ро­рів не­за­леж­ної Ук­раї­ни.

Published in Суспільство
Сторiнка 2 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».