Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 04, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Субсидія на комунальні послуги відтепер не буде надаватись, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку — 200 кв.…
В Art Hub Укр­ін­фор­му від­кри­ла­ся тре­тя ви­став­ка твор­чих ро­біт лю­дей з ін­ва­лід­ніс­тю у ме­жах про­ек­ту «Мій та­лант то­бі, Ук­раї­но», ме­та…
Пен­сій­ний фонд Ук­раї­ни пла­нує у трав­ні за­пус­ти­ти сер­віс дис­тан­цій­но­го от­ри­ман­ня до­ві­док про роз­мір пен­сії та за­ро­біт­ної пла­ти, а до кін­ця…
На сьо­го­дні не пе­ред­ба­чає­ть­ся жод­но­го ско­ро­чен­ня пільг чи по­слаб­лен­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту чор­но­биль­цям.Про це ска­зав ві­це-прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Пав­ло Ро­зен­ко жур­на­ліс­там у…
За сло­ва­ми мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Андрія Реви, близь­ко 40% ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки пе­ре­бу­ває «в ті­ні», а то­му стан­дарт­ні для роз­ви­ну­тих кра­їн…
Про це заявив у вівторок віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.«Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям, яким було осучаснено і…
В уряді відбуваються дискусії щодо створення Міністерства у справах ветеранів.Про це повідомив віцепрем’єрміністр України Павло Розенко в інтерв’ю Укрінформу.«Робота триває,…
Згід­но з ре­зуль­та­та­ми дер­жав­но­го на­гля­ду що­до за­по­бі­ган­ня еко­но­міч­ній екс­плу­ата­ції мо­ло­ді в Ук­раї­ні 65% із пе­ре­ві­ре­них під­при­ємств, де ви­ко­рис­то­вує­ть­ся пра­ця не­пов­но­літ­ніх,…
За­по­чат­ко­ва­на уря­дом пен­сій­на ре­фор­ма до­зво­ли­ла від­кри­ти но­ві мож­ли­во­сті для сис­тем­но­го під­ви­щен­ня ви­плат гро­ма­дя­нам, у то­му чис­лі вій­сь­ко­вим пен­сіо­не­рам та ка­те­го­рі­ям…
Пенсійний вік українців не будуть підвищувати у найближчі 10 років.Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба Мінсоцполітики.«Проведена…
У зв’язку зі зростанням попиту на кваліфіковану робочу силу з України міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки.Про це сказала…
Найбільшою проблемою, з якою стикаються українські трудові мігранти в Польщі, є незнання мови, що генерує всі інші проблеми.Про це сказав…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».