Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 04, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У разі правильного підходу місцевих органів влади до монетизації пільг на проїзд у транспорті така монетизація буде дуже вигідна пільговикам.Про…
«Немає жодної правової норми, яка б сказала, що тиждень чи два тижні — то є заборгованість, а один день —…
В усіх регіонах України створено штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про…
В Україні великий надлишок молоді з вищою освітою залишається без роботи і змушений перевчатися на робітничі спеціальності.На цьому наголосив в.…
По суті зміниться лише одне — перерахунок тепер відбуватиметься в автоматичному режимі, без звернення до ПФУ.Перше квітня цьогоріч запам’ятається для…
Для лю­дей зі знач­ним тру­до­вим ста­жем та низь­ки­ми зар­пла­та­ми пен­сії бу­дуть збіль­ше­ні без змі­ни пен­сій­ної фор­му­ли.Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної…
Ав­то­ма­тич­ний пе­ре­ра­ху­нок суб­си­дій на ос­но­ві до­хо­дів здій­сню­єть­ся дві­чі на рік — у трав­ні та жовт­ні, у квіт­ні він про­во­ди­ти­меть­ся з…
За тиж­день до за­кін­чен­ня що­річ­ної кам­па­нії з де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів за ми­ну­лий рік укра­їн­ці за­де­кла­ру­ва­ли 12,3 млрд грн, от­ри­ма­них у 2017…
За не­ви­пла­ту за­ро­біт­ної пла­ти ро­бо­то­да­вець не­се не тіль­ки ад­мі­ніс­тра­тив­ну, але й кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність.Про це за­яви­ла за­ступ­ник мі­ніс­тра юс­ти­ції Світ­ла­на Глу­щен­ко,…
Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро ПО­РО­ШЕН­КО під­­пи­сав За­кон № 2300-VIII «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до дер­жав­ної під­трим­ки учас­ни­ків бо­йо­вих…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на сво­є­му за­сі­дан­ні за­твер­див По­ло­жен­ня про Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр отри­му­ва­чів суб­си­дій, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.Єдиний держреєстр отримувачів житлових субсидій…
В Ук­раї­ні 76% сі­мей ма­ють ли­ше од­ну ди­ти­ну, хо­ча біль­шість го­во­рять про праг­нен­ня ма­ти двоє і біль­ше ді­тей.Про це заявила…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».