Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ук­ра­їн­ська куль­ту­ра, ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра за­зна­ли не­по­прав­ної втра­ти: 20 лю­то­го 2019 ро­ку на 79-му ро­ці жит­тя піс­ля тяж­кої, три­ва­лої хво­ро­би по­мер­ла…
Квіт­не­вий Ма­рі­уполь цьо­го ро­ку зно­ву пе­ре­тво­рить­ся на май­дан­чик для про­ве­ден­ня Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю су­час­но­го мис­тец­тва Го­голь­Fest. Ми­ну­ло­го ро­ку він уже при­ймав…
Ки­їв­ський ака­де­міч­ний те­атр ук­ра­їн­сько­го фольк­ло­ру «Бе­ре­ги­ня» за­про­сив на те­ат­ра­лі­зо­ва­ний кон­церт «Не­бес­на Сот­ня з на­ми». Ав­тор про­гра­ми — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни…
У квіт­ні цьо­го ро­ку На­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний ор­кестр на­род­них інст­ру­мен­тів від­зна­чає 50-літ­ній юві­лей. Про йо­го ви­то­ки, гео­гра­фію ви­сту­пів, твор­чі пла­ни на…
На­би­рає обер­тів ук­ра­їн­ський фор­мат Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю ка­мер­них ви­став AndriyivskyFest. У рам­ках цьо­го Фес­ти­ва­лю на сце­ні Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру «Ко­ле­со» вже…
24 ЛЮТОГО — 60 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА ГОРЯНСЬКОГО (1959), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА, НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ На­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Го­рян­ський у…
Шанувальники спортивної гімнастики добре пам’ятають тріумфальні виступи Стели Захарової, що викликали шквал глядацьких аплодисментів. І були засмучені, коли видатна спортсменка…
Пет­ро Ан­дрій­чук — ху­дож­ній ке­рів­ник за­слу­же­но­го на­род­но­го ан­самб­лю піс­ні і тан­цю Ук­раї­ни «Дар­ни­чан­ка» Цен­тру ху­дож­ньої та тех­ніч­ної твор­чо­сті «Пе­черськ» і…
Ви­став­ка «По­дих осе­ні», на якій пред­ста­ви­ли ро­бо­ти на­род­них майс­трів, від­кри­лась у Хар­ків­сько­му об­лас­но­му ор­га­ні­за­цій­но-ме­то­дич­но­му цен­трі куль­ту­ри і мис­тец­тва. Як повідомляє…
У столиці 21 лютого стартує 9-й фестиваль американського кіно «Незалежність».Протягом тижня глядачі побачать нові стрічки, більшість з яких були презентовані…
6 лю­то­го ви­пов­ни­ло­ся 50 ро­ків із ча­су за­сну­ван­ня На­ціо­наль­но­го му­зею на­род­ної ар­хі­тек­ту­ри та по­бу­ту Ук­раї­ни, біль­ше ві­до­мо­го як Му­зей прос­то…
Впер­ше в Ук­раї­ну при­їхав на гас­тро­лі цирк із Ні­меч­чи­ни з но­вим ме­га­шоу Black and White. В Європі дуже популярні циркові…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».