Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

6 ве­рес­ня від­був­ся круг­лий стіл з на­го­ди за­пус­ку ком­плекс­ної про­гра­ми для аг­ро­біз­не­су «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». У рам­ках цьо­го за­хо­ду був пре­зен­то­ва­ний ін­но­ва­цій­ний стра­хо­вий про­дукт для стра­ху­ван­ня по­сі­вів та май­бут­ньо­го вро­жаю ози­мої пше­ни­ці.
Ро­бо­та над стра­хо­вим про­дук­том здій­сню­ва­ла­ся про­ек­том Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Роз­ви­ток фі­нан­су­ван­ня аг­рар­но­го сек­то­ра в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» спіль­но з ком­па­ні­ями-парт­не­ра­ми — «Син­ген­та», «Кре­ді Аг­рі­коль Банк», «АХА Стра­ху­ван­ня». При цьо­му про­во­ди­лись ак­тив­ні кон­суль­та­ції із сіль­гос­пви­роб­ни­ка­ми.
Де­таль­ні­ше про но­вий стра­хо­вий про­дукт, йо­го осо­бли­во­сті та пер­спек­ти­ви впро­ва­джен­ня роз­по­ві­дає рад­ник з пи­тань аг­ро­стра­ху­ван­ня про­ек­ту IFC Ан­дрій За­рі­пов.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 23 Вересень 2016 05:12

Бюджет буде соціально орієнтованим

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни­ го­то­вий ухва­лю­ва­ти конс­трук­тив­ні про­по­зи­ції від на­род­них де­пу­та­тів, у то­му чис­лі що­до со­ці­аль­них іні­ці­атив, про­те ли­ше за умо­ви од­но­час­но­го ви­зна­чен­ня дже­рел за­без­пе­чен­ня їх­ньо­го фі­нан­су­ван­ня.
Про це за­явив пер­ший ві­це-прем’­єр-мі­ністр — мі­ністр еко­но­міч­но­го роз­вит­ку та тор­гів­лі Сте­пан КУ­БІВ на за­сі­дан­ні По­го­джу­валь­ної ра­ди, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

«Ми готові обґрунтовувати наші пропозиції, приймати конструктивні пропозиції від колег — народних депутатів, рішення профільних комітетів... Але уряд не підтримуватиме пропозиції, за якими стоять нечіткі розрахунки. Ми готові підтримувати нові соціальні ініціативи, якщо будуть визначені джерела забезпечення видатків», — сказав С. Кубів.

Усі пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки 8–12 роз­ря­ду ма­ють під­ня­ти­ся вго­ру по та­риф­ній сіт­ці на два роз­ря­ди. Ра­зом із за­галь­ним під­ви­щен­ням зар­пла­ти бю­джет­ни­ків це до­зво­лить збіль­ши­ти зар­пла­ту вчи­те­лям на тре­ти­ну, за­яви­ла мі­ністр осві­ти і на­уки Ук­раї­ни Лі­лія ГРИНЕВИЧ під час роз­мо­ви з осві­тя­на­ми Львів­щи­ни, по­ві­дом­ляє прес-служ­ба МОН.
«На 2017 р. ми просуваємо вчителя в тарифній сітці. Я вважаю абсолютною несправедливістю, що вчитель вищої категорії оплачується по 12 тарифному розряду, а молодий викладач вищої школи, при всій повазі, — по 15му. Цей розрив має бути подолано», — зазначила Л. Гриневич.
Просування вгору на два розряди по тарифній сітці дасть можливість підвищити зарплату педагогічним працівникам на 500–800 грн.

П'ятниця, 23 Вересень 2016 04:00

Тарифи на тлі бабиного літа

Не­впин­но злі­та­ють лист­ки ка­лен­да­ря, на­бли­жа­ючи жов­тень, який ни­ні в ба­га­тьох укра­їн­ців асо­ці­юєть­ся не з по­рою зо­ло­тої осе­ні та ба­би­но­го лі­та, а з по­чат­ком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну і ти­ся­ча­грив­не­ви­ми ко­му­наль­ни­ми пла­те­жа­ми.
Хоч вла­да на­ма­гає­ть­ся за­спо­ко­їти гро­ма­ду, три­во­га на­рос­тає. Спла­чу­ва­ти ко­мір­не за но­ви­ми та­ри­фа­ми не мо­же де­да­лі біль­ша кіль­кість гро­ма­дян. 
За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, свою пла­тіж­ну не­спро­мож­ність за­ре­єс­тру­ють 9 млн до­мо­гос­по­дарств із 15 міль­йо­нів, які ни­ні є в Ук­раї­ні. Усь­ого в бю­дже­ті на цю про­гра­му пе­ред­ба­че­но при­близ­но 40 мдрд грн.

П'ятниця, 23 Вересень 2016 03:45

Чи мирний наш атом?

Остан­нім ча­сом у за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся по­ві­дом­лен­ня про те, що на­ша кра­їна опи­ни­ла­ся на по­ро­зі мас­штаб­ної ядер­ної ка­тас­тро­фи.

Нині в Україні функціонує п’ятнадцять атомних енергоблоків. Строк експлуатації на десять–двадцять років продовжено лише чотирьом. Як застерігають експерти-ядерники, якщо не пролонгувати термін дії решти атомних реакторів, на будь-якому з них може статися аварія, яка накриє не тільки Україну, а і Європу, адже всі вітчизняні реактори на тридцять років старші, ніж той, що рвонув у 1986 році на Чорнобильській АЕС.
Загроза ядерної катастрофи розвинулася завдяки роз’їданню корупцією всього атомно-енергетичного комплексу й халатності представників української влади, зазначають експерти. Розробники-ентузіасти програми реформування атомно-промислового комплексу, народні депутати неодноразово зверталися до урядовців, Президента Петра Порошенка, а також до МАГАТЕ з вимогою негайно втрутитись у ситуацію. Однак ніяких серйозних заходів поки не вжито.

Published in Економіка
П'ятниця, 23 Вересень 2016 03:08

Реформа МВС: місія нездійсненна?

Укра­їн­ці вже пот­ро­ху зви­ка­ють до то­го, що мі­лі­цію те­пер ве­ли­ча­ють по­лі­цією. За­ко­но­слух­ня­ні гро­ма­дя­ни, які хо­чуть ба­чи­ти у пра­во­охо­рон­цях га­ран­тів по­ряд­ку, на­ма­гаю­ть­ся зро­зу­мі­ти, як впли­ну­ла за­мі­на на­зви ві­дом­ства на якість ро­бо­ти «но­вих» мі­лі­ціо­не­рів-по­лі­цей­ських.

Чи мож­на пе­ре­за­ван­та­жи­ти сис­те­му?
Як відомо, перший етап реформування міліцейського відомства в Україні завершується створенням у регіонах підрозділів патрульної служби. За соціологічними дослідженнями, нові центуріони поки виправдовують надії суспільства, бо вони у своїй переважній більшості справді «нові». Не в останню чергу таке сталося завдяки ретельному добору кадрів, який відбувався під пильним оком суспільства.

П'ятниця, 23 Вересень 2016 02:44

США, Китай і Росія

Ки­тай­сько-ро­сій­ські від­но­си­ни ста­ли ближ­чи­ми, і це від­бу­ло­ся швид­ше, ніж очі­ку­ва­лось. Со­юз цих дер­жав, яких об’­єд­нує не­га­ти­візм до США, став пред­ме­том ана­лі­зу у ре­дак­цій­ній стат­ті од­нієї з най­впли­во­ві­ших га­зет сві­ту «Фай­нен­шел Таймс» (FT).

«Помилкове прочитання Заходом китайсько-радянського розколу у 50-х і на початку 60-х років — одна з найбільших поразок розвідувальних служб під час холодної війни», — пише британська газета, зауваживши, що якби Сполучені Штати реально оцінили масштаб розбіжностей між Китаєм і СРСР, то могли б раніше використати їх для своїх цілей.
«Нині існує небезпека, що США та їхні союзники роблять помилку в інший бік», — попереджає FT. Найбільш шановані західні коментатори відкидають можливість, що Китай і Росія коли-небудь можуть створити альянс. На думку газети, «багато навіть китайських і російських експертів вважають, що історична недовіра між двома країнами занадто велика», щоб міг утворитись союз.

П'ятниця, 23 Вересень 2016 02:32

Поглиблення кризи ООН

На поточному тижні завершується загальнополітична дискусія на відкритті 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Стало вже сумною традицією від однієї сесії Генеральної асамблеї до іншої переносити у стані невирішеності ключові для реформування діяльності ООН питання.
Нагадаємо, що від часів ювілейної, 70-ї сесії Генеральної асамблеї, залишаються невирішеними проблеми перегляду чисельності постійних і непостійних членів Ради Безпеки, можливі поправки до Статуту ООН щодо питання збереження або скасування права вето для постійних членів Ради Безпеки, вирішення проблеми фінансування бюджету ООН.
Утім, емоційний вплив на цьогорічну дискусію на відкритті 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН вкотре внесла Росія: у неділю 18 вересня довелося на вимогу Росії проводити позачергове засідання Ради Безпеки ООН з приводу помилкового бомбування американськими військово-повітряними силами позицій сирійської армії Башара Асада поблизу міста Дейр-ез-Зор.

П'ятниця, 23 Вересень 2016 02:07

Мільярди з українських кишень

Укра­їн­ці спе­ці­аль­но при­їжд­жа­ють у По­льщу на за­ку­пів­лі. За пер­шу по­ло­ви­ну ни­ніш­ньо­го ро­ку во­ни за­ли­ши­ли в Поль­щі 2 міль­яр­ди зло­тих, або при­близ­но 12 міль­яр­дів гри­вень.

Українські автобусні фірми організовують спеціальні рейси для закупівлі різноманітних товарів. Власник однієї невеликої львівської фірми зазначає, що кожної суботи відправляє автобус у Перемишль, кожний другий вихідний — у Жешув і, трохи рідше, — у Краків.
Найбільш популярні поїздки за товарами у Львові, адже в автомобільній черзі треба чекати 6–8 годин, натомість автобуси їздять окремою смугою. Маріуш Сідор з жешувської фірми Медіа Клуб організовує виїзди на вихідні зі Львова до Жешува і розказує, що його клієнтами є, головно, представники середнього класу та студенти. Середній вік пасажирів українського автобуса — це 40+.

Ве­ре­сень у прак­ти­ці пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів у США тра­ди­цій­но за­ли­шає­ть­ся ви­зна­чаль­ним. Са­ме в цьо­му мі­ся­ці за ві­сім тиж­нів до го­ло­су­ван­ня в дру­гий вів­то­рок піс­ля пер­шо­го по­не­діл­ка лис­то­па­да ви­зна­чає­ть­ся фа­во­рит пе­ре­го­нів. 
Але цьо­го ра­зу, здає­ть­ся, фа­во­ри­ти пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів, нав­па­ки, де­мон­стру­ють мак­си­маль­но близь­кі ре­зуль­та­ти своєї під­трим­ки.

Цьогорічною несподіванкою стала тема стану здоров’я Гілларі Клінтон. На церемонії з приводу вшанування п’ятнадцятої річниці терористичних атак на США 11 вересня 2001 року Гілларі Клінтон стало погано, і вона дочасно залишила церемонію. Оперативно відреагувати на це її виборча кампанія не спромоглася.
У підсумку розпочалися спекуляції на тему драматичного погіршення стану здоров’я, що нібито ставить під питання взагалі спроможність 69-річної Гілларі Клінтон, у разі обрання, витримувати стреси президентської посади.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».