Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман про­по­нує ре­фор­му­ва­ти сфе­ру за­йня­то­сті на­се­лен­ня так, щоб дер­жа­ва не сти­му­лю­ва­ла без­ро­біт­тя, а ін­вес­ту­ва­ла у ство­рен­ня ро­бо­чих місць у кра­їні. 
Про це Глава уря­ду за­явив під час зу­стрі­чі з екс­пер­та­ми з пи­тан­ня ви­зна­чен­ня пріо­ри­тет­них за­сад ре­фор­му­ван­ня дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті для сти­му­лю­ван­ня ство­рен­ня но­вих ро­бо­чих місць.

«Зрозуміло, що те, що ми маємо сьогодні у сфері зайнятості населення, потребує відповідних рішень для того, щоб система працювала так, аби ми не стимулювали безробіття, а навпаки інвестували у створення робочих місць у нашій країні», — зазначив В. Гройсман на початку зустрічі.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 14:50

Злети і падіння гривні

До по­чат­ку серп­ня грив­ня стій­ко три­ма­ла­ся на від­міт­ці 24,8 за до­лар. Але знов ак­ти­ві­зу­вав­ся «чор­ний» ри­нок, на яко­му роз­рив між ку­пів­лею і про­да­жем ва­лю­ти іно­ді прос­то вра­жає. Тор­го­вель­ні ме­ре­жі, ін­тер­нет-ма­га­зи­ни, ту­рис­тич­ні фір­ми, аби під­стра­ху­ва­ти­ся, зно­ву по­ча­ли ви­ко­рис­то­ву­ва­ти са­мо­стій­но ви­зна­че­ні ва­лют­ні кур­си. Звіс­но, на­ба­га­то ви­щі, аніж по­каз­ни­ки, офі­цій­но за­твер­дже­ні НБУ.

Прості громадяни та експерти активно обговорюють, наскільки об’єктивними є чинники, що призвели до чергової девальвації української валюти, як довго триватиме цей процес і де його межа, які фактори впливають і ще можуть вплинути на ситуацію на валютному ринку та в банківській системі.

Published in Економіка

РОЗПОВІДАЄ ДАМ'ЯН РАҐАН, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ «КРЕДОБАНКУ»

У се­ре­ди­ні лі­та «Кре­до­банк» за­пус­тив но­вий про­дукт — фі­нан­су­ван­ня об’­єд­нань спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (ОСББ). По­рів­ню­ючи з ін­ши­ми бан­ків­ськи­ми ус­та­но­ва­ми, там най­ниж­чі від­сот­ко­ві став­ки на рин­ку — 21% на 10 ро­ків та з мож­ли­вос­тя­ми взя­ти кре­дит як на енер­го­ефек­тив­ні рі­шен­ня, так і для ви­рі­шен­ня будь-яких зав­дань з мо­дер­ні­за­ції та ре­мон­ту ба­га­то­по­вер­хів­ки. Від­зна­чи­мо та­кож, що це ви­нят­ко­во без­за­став­не кре­ди­ту­ван­ня.
Ми зу­стрі­ли­ся із за­ступ­ни­ком го­ло­ви прав­лін­ня «Кре­до­бан­ку» Дам’яном Ра­ґа­ном у Льво­ві для то­го, щоб діз­на­ти­ся, чо­му банк виб­рав са­ме на­пря­мок фі­нан­су­ван­ня ба­га­то­квар­тир­но­го сек­то­ра, який клі­єнт був клю­чо­вим у ма­те­рин­сько­му бан­ку PKO BP (Поль­ща) та чо­му об’­єд­нан­ня спів­влас­ни­ків є ру­шій­ною си­лою для мо­дер­ні­за­ції ба­га­то­по­вер­хі­вок у єв­ро­пей­ських кра­їнах.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 14:10

Порожня каса і вибори

Ро­сі­яни не от­ри­ма­ють га­ран­то­ва­но­го за­ко­ном під­ви­щен­ня пен­сій, бо каз­на ви­яви­ла­ся по­рож­ньою. 
На це по­ві­дом­лен­ня з ос­тра­хом очі­ку­ва­ли 43 міль­йо­ни ро­сій­ських пен­сіо­не­рів, од­нак на­при­кін­ці серп­ня прем’­єр Дмит­ро Мед­ве­дєв оста­точ­но ві­ді­брав у них на­дію: очі­ку­ва­но­го, дру­го­го в цьо­му ро­ці, під­ви­щен­ня пен­сій не бу­де.

Відмова від індексації означає, що реальна вартість і так скромних пенсій знижується вперше після приходу до влади нинішнього президента у 1999 році.
Закон гарантував пенсіонерам, що кожного року, в лютому, пенсія мала збільшитися на такий самий відсоток, на який у попередньому році підвищилися ціни. І це вдавалось. Навіть сім років тому, коли Росія потрапила у глибоку кризу, пенсії зростали швидше, ніж ціни, але тоді держава мала рекордні резерви, накопичені під час нафтового буму.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 13:39

Радикали – за Путіна

Дже­ре­мі Кор­бін, ни­ніш­ній ке­рів­ник найбіль­шої бри­тансь­кої опо­зиційної партії — Пар­тії пра­ці, під час де­ба­тів на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів но­во­го го­ло­ви не від­по­вів на не­од­но­ра­зо­ві за­пи­тан­ня, чи на­дав би він до­по­мо­гу со­юз­ни­ку по НА­ТО, на яко­го б на­па­ла Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. Він ви­сло­вив ба­жан­ня «уник­ну­ти» вій­сь­ко­вої учас­ті, зо­се­ре­див­шись на дип­ло­ма­тич­них за­хо­дах.

Корбін раніше неодноразово виявляв бажання зближення з Росією і, згідно з повідомленням ВВС, розглядав би можливість виходу з Північноатлантичного альянсу. Він є також противником збереження Лондоном ядерного арсеналу як надзвичайно важливого елементу системи оборони НАТО.
Дебати проводилися тому, що Корбін, який керує партією з 2015 року, братиме участь у наступних виборах голови партії. Значна частина парламентарів партії незадоволена радикальними поглядами партійного лідера. Другий кандидат, Оуен Сміт, рішуче і безкомпромісно заявив про згоду на підтримку, в разі потреби, членів НАТО.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 13:36

Світ під наглядом «двадцятьох няньок»

Народне прислів’я стверджує, що у семи няньок дитина залишається без належного догляду. Дехто вважає, що тому «велика сімка» й виявилася не зовсім готовою до світової економічної кризи, яка буяє від осені 2008 року.
Критики аргументували таку точку зору тим, що «сімка» є недостатньо представницькою за регіональною ознакою та критерієм реальної частки у світовому валовому продукті. Тому восени 2009 року виникла ідея залучення до процесу обговорень шляхів виходу з економічної кризи нових індустріальних держав та регіональних економічних лідерів. У підсумку таких назбиралося двадцять країн плюс Євросоюз.
На початку поточного тижня в китайському місті Ханчжоу завершився саміт країн — членів «великої двадцятки» (G20). Тема саміту досить символічна: «Побудова інноваційної, життєздатної, кооперативної та інклюзивної світової економіки».

П'ятниця, 09 Вересень 2016 13:31

Репетиція виборів бундестагу 2017 року

У вересні 2017-го мають відбутися чергові вибори до німецького бундестагу, які можуть радикально змінити політичний пасьянс у Німеччині.
Соціал-демократична та Християнсько-демократична партії плюс баварський Християнсько-демократичний союз, які з осені 2013 року утворюють «велику коаліцію», помітно втрачають очки у рейтингу популярності.
Консервативний баварський Християнсько-демократичний союз піддає дедалі потужнішій критиці політику партнерів по коаліції щодо прийому мігрантів.
Поступово посилюються й протиріччя між соціал-демократами та християнськими демократами, зокрема соціал-демократи вимагають визнати провальними переговори Євросоюзу зі США про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Натомість Ангела Меркель пропонує не рвати різко зв’язки зі США.

Пре­зи­дент Узбе­кис­та­ну Іс­лам Ка­ри­мов 3 ве­рес­ня 2016 ро­ку був по­хо­ва­ний у сво­єму рід­но­му міс­ті Са­мар­кан­ді. По­ки що Узбе­кис­та­ном ке­рує «трі­ум­ві­рат» у скла­ді го­ло­ви се­на­ту, прем’­єр-мі­ніс­тра та ке­рів­ни­ка спец­служб цієї кра­їни.

Уже за три місяці в Узбекистані мають відбутися вибори глави держави. Це переводить ситуацію у стан крайньої нестабільності та невизначеності. Для регіону Центральної Азії це особливо небезпечно, адже це не просто геополітичне серце Євразії, а й, за влучним висловом американського політолога Збігнева Бжезинського, «євразійські Балкани». Тобто всі геополітичні, етнічні, релігійні, соціально-економічні та соціокультурні проблеми є властивими як для Балкан, так і для Центральної Азії.
Уперше така нестабільність і невизначеність у регіоні склалася після розпаду СРСР, але тоді відносно молоді лідери (Узбекистану — Іслам Каримов, Казахстану — Нурсултан Назарбаєв, Киргизстану — Аскар Акаєв, Туркменистану — Сапармурат Ніязов) спромоглися за підтримки Росії, США і Китаю стабілізувати ситуацію. З-під контролю становище вийшло лише у Таджикистані, де до 1994 року тривала громадянська війна між ісламістами та прихильниками світського шляху розвитку.

Давайте розберемося не в тому, «кому вигідно» і «хто зробив», а як це було організовано. Тоді і решта запитань дістануть свою відповідь.
Хто підпалив «Інтер», кому це вигідно, а також усілякі заяви «про залиті водою камери спостереження» ми не збираємося аналізувати — Інтернет цими новинами аж кишить. Зацікавило нас просте і очевидне запитання: як могли підпалювачі без проблем пройти повз охорону телеканалу, адже там не сидить яка-небудь бабуся «боже телятко», що мухи не образить, а професіонали з-поміж колишніх силовиків.
Це люди із серйозною фізичною підготовкою, які на подібні речі реагують швидко, бо відповідно навчені і проінструктовані. І які, крім усього іншого, в разі виникнення загрозливих ситуацій мають право застосувати травматичну зброю: від пневматики до газових балончиків і пістолетів.

Published in Суспільство
П'ятниця, 09 Вересень 2016 11:00

Без шуму і пилу, або як «душать» Путіна

У пер­ші два дні піс­ля за­вер­шен­ня са­мі­ту G20 має­мо кіль­ка по­ві­дом­лень, які під­твер­джу­ють вис­но­вок, що в Ки­таї на дво­сто­рон­ніх зу­стрі­чах лі­де­рів За­хо­ду із пре­зи­ден­том Ро­сії не бу­ло твер­дих і кон­крет­них до­мо­в­ле­нос­тей ні з ук­ра­їн­сько­го, ні з си­рій­сько­го пи­тань.

Ультиматум Кремлю: «кілька тижнів» 
на згоду виконати Мінські угоди»
Президент США Барак Обама ще в Китаї розповів журналістам про розмову з Путіним. Ключові моменти: «до виконання Мінських угод Вашингтон не має наміру послаблювати санкції», «розмова була конструктивна, але не стала вирішальною», «нагадав Путіну про необхідність якнайшвидше виконати Мінські угоди», і, нарешті, найважливіше — «для обох сторін важливо спробувати скористатися нагодою в найближчі тижні, щоб узгодити остаточно домовленості і виробити черговість, за якою цей документ буде реалізований».

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».