Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:51

Нічийний старт у групі «синьо-жовтих»

Де­що не­спо­ді­ва­ни­ми ви­яви­ли­ся ре­зуль­та­ти пер­шо­го ту­ру від­бір­но­го тур­ні­ру чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку в гру­пі І. Усі три мат­чі за­вер­ши­ли­ся з ні­чий­ним ра­хун­ком 1:1 — так зі­гра­ли, ні­би змо­вив­шись, Ук­раї­на — Іс­лан­дія, Хор­ва­тія — Ту­реч­чи­на та Фін­лян­дія — Ко­со­ве.

Звісно, вітчизняних шанувальників футболу найбільше цікавив перший поєдинок збірної України під орудою легендарного в минулому форварда Андрія Шевченка. На тренерській лаві він лише починає доводити професійну придатність, і годі було сподіватися для цього кращого лакмусового папірця, ніж організована й мотивована команда Ісландії — колишній європейський аутсайдер, який здивував усю Європу фантастичним виступом на континентальній першості у Франції.

Published in Футбол

Наш спів­роз­мов­ник — Все­во­лод Тка­чен­ко, доб­ре зна­ний на те­ре­нах Ук­раї­ни та по­за її ме­жа­ми письмен­ник-пе­ре­кла­дач, ен­цик­ло­пе­дист, по­ет, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, на­уко­вий ре­дак­тор, до­слід­ник лі­те­ра­тур­но­го пе­ре­кла­ду, на­уко­вий кон­суль­тант і ре­цен­зент, гро­мад­ський і куль­тур­но-осві­тній ді­яч, го­ло­ва Твор­чо­го об’­єд­нан­ня пе­ре­кла­да­чів НСПУ.

У доробку майстра художнього слова — твори 250 авторів, перекладених із 15 мов, що представляють 38 національних літератур. Географічно — це обшири п’ятьох континентів, а хронологічно — тисячоліття світової поезії. Ткаченко — перекладач і упорядник антології «Поезія Африки» та персональної антології «Сад божественних поезій. Тисячоліття франкомовної любовної лірики».

Published in Вітальня
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:32

Зустріч із майстром

Ви­раз­ні тво­ри на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Олек­сан­дра Гу­ба­рє­ва від­зна­че­ні ви­со­кою про­фе­сій­ною май­стер­ніс­тю. 
Йо­го осо­бис­тий енер­гій­ний і під­не­се­ний стиль од­ра­зу упіз­на­ва­ний і, без пе­ре­біль­шен­ня, відо­мий кож­но­му з ди­тин­ства за чис­лен­ни­ми ілюс­тра­ці­ями у жур­на­лах та кни­гах. 
Юві­лей­на ви­став­ка «Зу­стрі­чі без про­щань» у Ки­їв­сько­му бу­дин­ку ху­дож­ни­ка ши­ро­ко роз­кри­ває ба­га­то­гран­ний та­лант майс­тра.

Олександр Іванович Губарєв народився 1 вересня 1926 року в Дніпропетровську. Навчався в Дніпропетровському художньому училищі. У 1955 р. закінчив з відзнакою Київський державний художній інститут за спеціальністю «художник-графік». Серед його вчителів були знані митці Василь Касіян, Олександр Пащенко та Іларіон Плещинський.

Published in Культура
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:28

Музичне літо завершилося

У Ко­лон­ній за­лі ім. М. В. Ли­сен­ка На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни за­вер­шив­ся фес­ти­валь «Літ­ні му­зич­ні про­ме­ні», в яко­му взя­ли участь про­від­ні ор­кес­тро­ві ко­лек­ти­ви кра­їни.

Національний академічний духовий оркестр України представив програму «Класика у джазовому вимірі», що поєднала різні музичні напрями і дозволила по-новому поглянути на добре відомі музичні твори. Епіграфом до зустрічі стала Classic go rhythm («Класика у ритмі») Г. Райнова, в якій тонко передано відчуття польоту.
Заслужена артистка України Валентина Матюшенко (сопрано) у супроводі оркестру виконала «Аве Марію» Дж. Каччіні, «Поему» З. Фібіха, «Адажіо» Т. Альбіоні, Con te partiro («З тобою») Ф. Сарторі. Велике захоплення у слухачів викликали теми з 10-ї сцени балету «Лебедине озеро» П. Чайковського та хору з опери «Князь Ігор» О. Бородіна.

Published in Культура
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:17

Найважливіше серед усіх мистецтв

10 ВЕ­РЕС­НЯ — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КІ­НО

Мож­на ба­га­то в чо­му не по­го­джу­ва­ти­ся з Ле­ні­ним, але що­до кі­не­ма­то­гра­фа «вождь про­ле­та­рі­ату усь­ого сві­ту» та­ки не по­ми­лив­ся. Кі­но вже дав­но за­па­ну­ва­ло на всій пла­не­ті, й без ньо­го не­мож­ли­во уяви­ти ни­ні на­ше жит­тя.

Щороку в другу суботу вересня відзначаємо День українського кіно. Фактично це свято є професійним днем працівників кінематографії, але відзначають його й мільйони українських глядачів. До речі, з’явилося воно завдяки президентському указу від 12 січня 1996 року.
70 років своєї історії українське кіно було частиною радянського. У ці часи, попри політику націоналізації, централізованого держуправління та цензури кінематографа, українське кіно пережило кілька хвиль свого найбільшого розквіту — у часи ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління) у 20-х та «українського поетичного кіно» 60-х ХХ ст.

Published in Культура
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:14

Полюс підкорюється мужнім

Для лю­дей, кот­рі упо­до­ба­ли со­бі хо­бі у вже до­во­лі до­рос­ло­му ві­ці, ця за­бав­ка — на­че лю­бов ви­про­бу­ва­них жит­тям бать­ків до сво­го за­піз­ні­ло­го ди­тин­ча­ти, на­ро­джен­ня яко­го во­ни ду­же дов­го че­ка­ли. 
Пес­ту­ва­ти сво­го дов­го­очі­ку­ва­но­го улюб­лен­ця щас­ли­ві бать­ки не по­ли­ша­ють на­віть то­ді, ко­ли ча­до ви­ру­шає у са­мо­стій­не жит­тя.

Любов до нього з часом лише зміцнюється. Схожі на щасливих батьків, чиї найкращі почуття не вгасають з роками, й ті, кого свого часу захопила пристрасть до якогось важливого у їхньому житті заняття — справи, яка посправжньому відкрила для них новий, лише їм досяжний світ, в якому вони почуваються затишно і комфортно...

Published in Духовність

8 ВЕ­РЕС­НЯ — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ ГРА­МОТ­НО­СТІ

Ка­жуть, що во­гонь, а по­тім ко­ле­со, а ще кінь ство­ри­ли ци­ві­лі­за­цію. То, пев­не, так і є, не вар­то спе­ре­ча­ти­ся з уче­ни­ми. 
Од­нак важ­ко за­пе­ре­чи­ти, що са­ме пи­сем­ність до­зво­ли­ла люд­ству сяг­ну­ти вер­шин ду­хов­но­сті й тех­но­ло­гіч­но­го про­гре­су. Без пи­сем­но­сті не бу­ло б Ін­тер­не­ту, кос­міч­них ко­раб­лів, мир­но­го ато­ма. 
А ще ми б ні­ко­ли не діз­на­ли­ся про ге­ні­аль­но­го Шек­спі­ра, бать­ка Та­ра­са, про пер­ший за­кон тер­мо­ди­на­мі­ки то­що.

Отже, винайдення писемності — унікальне досягнення, дарунок долі саме нам, людям. Відомо, що спілкуватися вміють і дельфіни, мавпи, і взагалі звірі, до того здатні навіть мікроорганізми, але саме писемність забезпечує збереження й накопичення інформації про світ і Всесвіт, гарантуючи цивілізаційний поступ.

Published in Духовність
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:05

Англійська – безплатно

Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті Ук­раї­ни та со­ці­аль­ний про­ект із ви­вчен­ня анг­лій­ської мо­ви LingvaSkills, роз­роб­ле­ний коман­дою «Ака­де­мія на­ви­чок», пре­зен­ту­ва­ли про­гра­му без­плат­но­го на­вчан­ня анг­лій­ській мо­ві без­ро­біт­них, учас­ни­ків АТО і ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.
«Сьогодні кожна другатретя вакансія вимагає знання англійської мови. Отже, так ми можемо зробити більш конкурентоздатними наших безробітних на ринку праці. Наразі в Державній службі зайнятості цей проект є одним із перших, де кожен безробітний зможе вивчати англійську дистанційно», — сказав С. Кравченко.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:03

Проблем не передбачається

Проблем з призначенням субсидій на житловокомунальні послуги для українців у 2016–2017 роках не передбачається, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
«Жодних проблем з призначенням субсидій на 2016/2017 роки в органів соціального захисту не буде. Субсидії громадянам призначатимуться своєчасно, в повному обсязі, відповідно до вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 31 серпня цього року за субсидіями на житловокомунальні послуги до органів соціального захисту населення вже звернулося майже 6 млн домогосподарств.

Зустріч міністра соціальної політики Андрія Реви з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер почалася з обговорення поточної ситуації в Україні у сфері соціального захисту найвразливіших верств населення.
«Тема, якою ви опікуєтесь, є важливим напрямом діяльності й нашого міністерства, адже воно опікується саме соціальним захистом, а це сьогодні, на жаль, найпроблемніша сфера нашого життя, — зазначив міністр. — Наприклад, погляньмо на ті ж соціальні стандарти: мінімальна пенсія — 50 доларів, мінімальна зарплата — 75 доларів. Із 12,5 мільйона пенсіонерів 7,5 мільйона мають пенсію, меншу від прожиткового мінімуму. Важко собі навіть уявити у світі ще країну з такими низькими соціальними показниками.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».