Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ук­раї­на ви­хо­дить на но­вий рі­вень ре­фор­му­ван­ня жит­ло­во­го сек­то­ра. Як­що до­не­дав­на меш­кан­ці пе­ре­важ­но опі­ку­ва­ли­ся ли­ше сво­їми квар­ти­ра­ми, то сьо­го­дні осо­бли­вої ак­ту­аль­но­сті на­бу­ло пи­тан­ня ко­лек­тив­ної від­по­ві­даль­но­сті за пов­но­цін­не та ефек­тив­не функ­ціо­ну­ван­ня ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків. На цьо­му на­го­ло­шу­ва­ло­ся під час ме­діа­дня, який не­що­дав­но від­був­ся в Ки­єві. Іні­ці­ато­ром йо­го про­ве­ден­ня став про­ект Гру­пи Сві­то­во­го бан­ку «Енер­го­ефек­тив­ність у жит­ло­во­му сек­то­рі Ук­раї­ни».

Характеристика житлового сектора України
Згідно з офіційною статистикою в Україні понад 230 тис. багатоповерхівок. У них розташовано 12,8 млн квартир. У таких будинках живе майже половина (47,5%) українського населення.

Published in Проблема

Новий тариф на транспортування російського газу українською газотранспортною системою становить 4,5 дол. за 100 км.
Про це 19 січня на брифінгу сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
«Відповідно до нових розрахунків регулятора — це приблизно 4,5 дол. за 100 км. Це більше на 50%, ніж було до цього», — зазначив міністр.
За словами Володимира Демчишина, спроба встановити новий тариф робилася ще торік.
«До цього був тариф на транзит, тепер це так званий тариф «вхід-вихід». І це переговорна позиція.

Published in Економіка

З 1 лю­то­го «Укрпош­та» до­став­ля­ти­ме ве­ли­ко­ва­го­ві ван­та­жі. Йдеть­ся про ван­та­жі від 30 до 400 кг. До­став­ля­ти­муть їх ав­то­мо­бі­ля­ми під­при­єм­ства між усі­ма об­лас­ни­ми цен­тра­ми Ук­раї­ни та по міс­ту Ки­єву в най­ко­рот­ші тер­мі­ни. Ці­на за до­став­ку за­ле­жа­ти­ме від кіль­ко­сті від­прав­лень і ви­ду та міс­ця до­став­ки.

Для прикладу: якщо ви замовляєте доставку кахлю у коробках або мішків з цементом (загальною масою 399 кг) за принципом «двері-двері» в межах обласного центру до 12 годин, то доставка буде здійснена вже наступного дня. При цьому її ціна становитиме 300 гривень. До того ж чим більша буде кількість відправлень від одного клієнта, тим менша ціна на доставку.

Published in Економіка

2016 рік по­чи­нає­ть­ся з но­вих ви­про­бу­вань для ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки: окрім ем­бар­го на про­до­воль­чу про­дук­цію з Ук­раї­ни, з пер­шо­го січ­ня Ро­сія за­про­ва­ди­ла ввіз­не ми­то що­до всіх ка­те­го­рій ук­ра­їн­ських то­ва­рів. Пів­ніч­на су­сід­ка має на­мір що­до на­шої дер­жа­ви за­про­ва­ди­ти об­ме­жен­ня на тор­гів­лю в пов­но­му об­ся­зі.

Російська влада традиційно уникає правової аргументації своїх дій. Указ президента РФ, який вилучає нашу країну із зони вільної торгівлі в межах СНД, не містить посилань на положення угоди про ЗВТ. Москва посилається на російський федеральний закон про міжнародні угоди РФ.
До того ж Росія ще й обмежила транзит українських товарів через свою територію: з початку року Москва повернула понад 150 наших вагонів, які прямували до Туркменистану, Казахстану, Азербайджану, Киргизстану, Монголії.

Published in Економіка

Як усе по­чи­на­ло­ся...
Донецький міжнародний аеропорт ім. Сергія Прокоф’єва, на думку закордонних експертів, був одним із найкращих в Європі: напередодні Євро-2012 його реконструкція обійшлася для державної казни у кілька мільярдів євро. Хто міг тоді подумати, що мине якихось 2 роки і він, ставши ареною найзапекліших боїв, перетвориться на суцільні руїни?
17 квітня 2014 року бойовики зайшли в аеропорт і повісили там прапор так званої «Донецької Народної Республіки». Але, незважаючи на цю обставину, він продовжував працювати у звичному режимі, приймаючи і відправляючи авіарейси, у тому числі за кордон.

Published in Пам'ять

Ни­ні на Пол­тав­щи­ні про­жи­ва­ють по­над чо­ти­ри ти­ся­чі учас­ни­ків АТО. За ін­фор­ма­цією чи­нов­ни­ків обл­держ­ад­мі­ніс­тра­ції, в лю­то­му 2016 ро­ку при чер­го­вій де­мо­бі­лі­за­ції до них до­да­дуть­ся ще май­же 2,5 ти­ся­чі тих, хто бо­ро­нив єд­ність дер­жа­ви на схо­ді кра­їни.
Дер­жа­ва по­обі­ця­ла цим лю­дям, кот­рі прой­шли гор­ни­ло вій­ни, до­во­лі ва­го­мі піль­ги. Во­ни, за за­ду­мом іні­ці­ато­рів їх­ньо­го на­дан­ня, до­по­мо­жуть фрон­то­ви­кам та їх­нім сім’­ям не тіль­ки адап­ту­ва­ти­ся до мир­но­го жит­тя, але й до­стой­но жи­ти да­лі.

Поміж найвагоміших пільг — забезпечення житлом. Правда, держава взяла на себе тягар забезпечення безплатним дахом над головою першочергово лише родини загиблих учасників АТО.

П'ятниця, 22 Сiчень 2016 11:24

«Некитайський вибір» тайванців

Дня­ми від­бу­ли­ся пре­зи­дент­ські ви­бо­ри на Тай­ва­ні. Ця кра­їна офі­цій­но іме­нує­ть­ся Ки­тай­ською Рес­пуб­лі­кою, на від­мі­ну від Ки­тай­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки. Два Ки­таї з’яви­ли­ся на по­лі­тич­ній кар­ті сві­ту во­се­ни 1949 ро­ку, ко­ли на ос­тро­ві Тай­вань ви­са­ди­ли­ся роз­би­ті на ма­те­ри­ко­во­му Ки­таї ко­му­ніс­та­ми при­хиль­ни­ки ко­лиш­ньо­го лі­де­ра «На­род­ної пар­тії — Го­мін­дан» Чан Кай­ші.

Відтоді тайванське суспільство було фактично поділене на дві нерівнозначні частини — корінне місцеве населення та гомінданівців. Останні послідовно виступали за декомунізацію Китаю, що вважали передумовою для реінтеграції Тайваню і Китаю.
До кінця 1980-х років на Тайвані фактично була однопартійна система. Лише на початку 1990-х років після смерті всіх прямих родичів Чан Кайші на Тайвані розпочалася демократизація, наслідком якої стало повернення до багатопартійної системи.

П'ятниця, 22 Сiчень 2016 11:20

Ізраїль проявляє незадоволення

Ко­лиш­ній ке­рів­ник ар­мій­ської роз­від­ки Із­ра­їлю Йо­сеф Ку­пер­вас­сер вва­жає Іран на­ба­га­то не­без­печ­ні­шим від «Іс­лам­ської дер­жа­ви».

Страта саудитами шиїтського шейха Німра ан-Німра стала іскрою, яка розпалила стару пожежу. Суперництво між сунітами і шиїтами триває з VІІ століття. Нині воно набрало зовсім іншого виміру. Саудівська Аравія очолює табір прагматичних країн Близького Сходу, до складу якого входять також інші монархії Перської затоки, Єгипет, Йорданія.
Іран очолив табір радикалів. Серед 47 осіб, страчених саудитами, були люди, які діяли на користь цих радикалів. Так, саудівці керуються фундаментальною інтерпретацією ісламу, але не прагнуть перебудовувати світ.

На поточному тижні відбулися німецько-грецькі та німецько-турецькі консультації. Важливість цих переговорів у Берліні полягає у переплетінні як внутрішньополітичних німецьких, так і загальноєвропейських проблем.
По-перше, Греція і Туреччина є трампліном для прибуття сотень тисяч біженців із країн Близького Сходу до Європи. По-друге, Греція і Туреччина наразі серйозно дестабілізовані, що ускладнює ефективну роботу їхніх урядів з вирішення багатьох проблем.
По-третє, двосторонні грецько-турецькі відносини залишаються у глибоко кризовому стані. По-четверте, проблематика відносин Німеччини як із Грецією, так і з Туреччиною має євросоюзівський вимір, адже Німеччина і досі є головним спонсором кредитування грецької економіки.

По­глиб­лює­ть­ся внут­ріш­ньо­по­лі­тич­на кри­за в Мол­до­ві, яка ста­но­вить сер­йоз­ну за­гро­зу на пів­ден­них кор­до­нах Ук­раї­ни. При­чи­ни та­ко­го ста­но­ви­ща знач­ною мі­рою на­га­ду­ють про ана­ло­гіч­ні про­це­си у на­шій дер­жа­ві. До­сить ли­ше зга­да­ти про кри­зо­вий ефект від взає­мо­дії та­ких фак­то­рів, як бід­ність біль­шо­сті на­се­лен­ня, ве­ли­ка зно­ше­ність ви­роб­ни­чих по­туж­нос­тей, не­вре­гу­льо­ва­ність справ у сіль­сько­му гос­по­дар­стві, за­сил­ля олі­гар­хів у су­спіль­но-по­лі­тич­но­му жит­ті.

Усі ці фактори стократ множаться зовнішнім втручанням: з одного боку — Румунії, деякі політичні кола якої готові здійснити «приєднання» Молдови до «Великої Румунії» навіть без багатонаціонального Придністров’я, а з іншого боку — Росія зі своїми ревізіоністськими імперськими амбіціями.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».