Червень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 05 Червень 2015 09:25

Всіма барвами прикрашу Україну нашу

Тіль­ки-но на­стає час, ко­ли «смію­ть­ся, пла­чуть со­ло­в’ї і б’ють піс­ня­ми в гру­ди», як до Пи­ро­го­ва під Ки­євом з усіх усюд з’їжд­жаю­ть­ся гур­ти гон­ча­рів, ко­ва­лів, різь­бя­рів та ін­ших майс­трів — сло­вом, гос­тей.

Цьогорічний список різноманітних фольклорних, професійних свят та ярмарків, що традиційно відбуваються на території Національного музею народної архітектури та побуту України, наприкінці травня збагатився яскравим зірковієм — «Днем поляків Київщини».
Вперше під гаслом «Всіма барвами прикрашу Україну нашу» на Співочому полі музею зібралися громади польських товариств з усієї Білоцерківщини, а також міст Біла Церква, Фастів, Боярка і, звісно ж, столиці. Знавці спільної історії, культури, звичаїв, мистецтва від малого до великого приїхали знайомитися, спілкуватися й радитися про майбутнє. Інтересів і бажань чимало.

Published in Культура

По­над рік три­ва­ють бо­йо­ві дії в зо­ні АТО. В кра­їні від­бу­ває­ть­ся де­мо­бі­лі­за­ція вій­сь­ко­во­служ­бов­ців. Лі­ка­рі по­чи­на­ють сти­ка­ти­ся з по­ствій­сько­ви­ми пси­хо­ло­гіч­ни­ми син­дро­ма­ми учас­ни­ків бо­йо­вої опе­ра­ції на схо­ді кра­їни. Львів­ські на­уков­ці роз­ро­би­ли но­вий уні­каль­ний пре­па­рат, який до­по­ма­гає до­ла­ти нар­ко­тич­ну та ал­ко­голь­ну за­леж­ність.

ОКОПНИЙ КОКТЕЙЛЬ
«Під час війни, а війн було дуже багато, використовували різні психостимулятори та наркотичні речовини. Не вірте нікому, що Перша світова, Друга світова війни проходили тільки на емоціях, на героїзмі бійців. Перша світова війна була важкою та довготривалою. Для того щоб вижити в подібних умовах, використовувався цікавий компонент — окопний коктейль. Це — суміш спирту і кокаїну. Прийом суміші призводив до того, що бійці могли витримувати екстремальні навантаження.

Published in Військо
П'ятниця, 05 Червень 2015 06:57

Гроші з... диму

Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни в єв­ро­пей­ський еко­но­міч­ний прос­тір ста­вить пе­ред ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди низ­ку ви­кли­ків що­до про­ве­ден­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих та ін­сти­ту­цій­них змін май­же в усіх сфе­рах су­спіль­но-еко­но­міч­но­го жит­тя, під­крес­лю­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го цен­тру пер­спек­тив­них до­слі­джень. Ос­нов­ною ме­тою Уго­ди про асо­ці­ацію між Ук­раї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­юзом (УА) є ство­рен­ня по­глиб­ле­ної та все­осяж­ної зо­ни віль­ної тор­гів­лі і по­сту­по­ва ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни у внут­ріш­ній ри­нок Єв­ро­со­юзу.

Одним із ключових положень УА є наближення вітчизняної податкової системи до європейської, у першу чергу щодо адміністрування основних податків і зборів, а також розмірів податкових ставок. При цьому особливий акцент робиться на поступовому зближенні акцизних ставок на тютюнові вироби шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби із тютюнопалінням 2003 року.

Published in Економіка

На­пев­не, ви не по­чу­єте сьо­го­дні най­ак­ту­аль­ні­шої те­ми, ніж роз­мо­ви про оформ­лен­ня суб­си­дій на жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги. По це го­во­рять на ро­бо­ті, у чер­гах, у гро­мад­сько­му транс­пор­ті, зі зна­йо­ми­ми та вза­га­лі не­зна­йо­ми­ми людь­ми то­що. По­яс­нен­ня цьо­му є, адже те­пер жит­тя укра­їн­ців по­ді­ли­ло­ся на «до» і «піс­ля». Тоб­то до під­ви­щен­ня та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги та на іс­ну­ван­ня піс­ля то­го, як во­ни зрос­ли у кіль­ка ра­зів.
Шо­ко­ва те­ра­пія уря­ду ви­кли­ка­ла ве­ли­ку стур­бо­ва­ність у біль­шо­сті на­се­лен­ня, як тіль­ки на­дійш­ли пер­ші ра­хун­ки за по­слу­ги ко­му­наль­них служб. Як ви­хід уря­дов­ці про­по­ну­ють офор­млю­ва­ти суб­си­дії. Але чи вря­ту­ють во­ни укра­їн­ців від оста­точ­но­го зу­бо­жін­ня?

П'ятниця, 05 Червень 2015 05:48

Партія Путіна – без мандатів

Пар­тія «Єди­на Ро­сія» — по­лі­тич­на опо­ра пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на— за­зна­ла жор­сто­кої по­раз­ки у Ка­лі­нін­град­ській об­лас­ті: на ви­бо­рах до район­ної ра­ди Бал­тій­ська во­на не здо­бу­ла жод­но­го ман­да­та.

Розташований на березі моря з населенням 33 тисячі осіб, Балтійськ (колись — Піллау) — найзахідніше місто Росії. Одночасно — це найбільша база Балтійського флоту.
Найбільше депутатських місць у місцевому парламенті — 12 з 15 — здобули безпартійні кандидати, об’єднані навколо руху «Наш Любимый Город» (НЛГ). Цей рух асоціюється з калінінградським підприємцем Віктором Богданом, затриманим у березні 2014 року в Польщі на підставі ордера, виданого у Росії, де він підозрюється у спробі захоплення щонайменше 350 мільйонів рублів (за нинішнім курсом — 6,7 мільйона доларів) ПДВ. Рішення про його можливу екстрадицію ще не ухвалено.

У се­ре­ди­ні трав­ня сло­ваць­кий га­зо­вий опе­ра­тор Eustream опри­люд­нив кон­цеп­цію тіс­ні­шої ін­тег­ра­ції Сло­вач­чи­ни з га­зо­ви­ми рин­ка­ми Авст­рії і Че­хії. Во­на пе­ред­ба­чає, зок­ре­ма, ство­рен­ня «вір­ту­аль­но­го га­зо­про­во­ду» у сло­ваць­кій га­зо­вій сис­те­мі, який по­лег­шить тор­гів­лю га­зом між чесь­ким і авст­рій­ським рин­ка­ми. Ця чер­го­ва іні­ці­ати­ва Сло­вач­чи­ни впи­сує­ть­ся в її стра­те­гію збе­ре­жен­ня ха­рак­те­ру тран­зит­ної дер­жа­ви у від­по­відь на ро­сій­ську стра­те­гію об­хо­ду Ук­раї­ни (і тим са­мим Сло­вач­чи­ни) у транс­пор­то­ва­ний газ на За­хід.

Братислава шукає способи ввійти в роль регіонального «газового перехрестя»: в минулому році Словаччина ввела в дію газовий реверс на кордоні з Україною і тим самим стала транспортувати газ із Західної Європи у Східну. Братислава також намагається використати свою інфраструктуру для об’єднання ринків Центральної і Південно-Східної Європи, рекламуючи газопровід Eustring.

П'ятниця, 05 Червень 2015 04:35

Сербський курс на Москву

Пред­став­ниц­тво Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії у Бел­гра­ді ство­ре­но у 1981 ро­ці, ще під час ко­му­ніс­тич­но­го прав­лін­ня, а Сер­бія про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків має ста­тус дер­жа­ви-кан­ди­да­та на вступ до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу. Про­те остан­ні­ми мі­ся­ця­ми серб­ський уряд по­си­лив спів­пра­цю з Ро­сій­ською Фе­де­ра­цією, хо­ча ста­рає­ть­ся не пе­ре­крес­лю­ва­ти сво­їх від­но­син із Брюс­се­лем.

Російський президент Володимир Путін у жовтні минулого року був прийнятий у Белграді з найвищими почестями, взявши участь у відзначенні 70-ї річниці визволення столиці Сербії з-під окупації Третього рейху. Уряд із цієї нагоди постановив організувати найбільший за 40 років військовий парад, а Путін отримав найвищі військові відзнаки з рук президента Томіслава Ніколіча, який російською мовою висловив гордість із можливості надання цієї нагороди найбільш контраверсійній постаті у міжнародній політиці.

П'ятниця, 05 Червень 2015 03:31

Японський вимір азійської безпеки

Днями в Токіо відбувся щорічний саміт Євросоюз — Японія. Головною темою цьогорічного саміту стало укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Японією та кранами Євросоюзу і Угоди про стратегічне партнерство. Саміти Японія — ЄС відбуваються з 1995 року, але до роботи над цими документами сторони приступили у квітні 2013 року.

Японія наполягає на скасуванні високих європейських митних бар’єрів на імпорт японських автомобілів та електроніки. ЄС вимагає спрощення умов на отримання європейськими компаніями державних замовлень в Японії. У такому разі на третину може збільшитись європейський експорт до цієї країни.

Пе­ре­кон­ли­ва пе­ре­мо­га на не­дав­ніх пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Ве­ли­кій Бри­та­нії Кон­сер­ва­тив­ної пар­тії на чо­лі з Де­ві­дом Ке­ме­ро­ном ак­ту­алі­зу­ва­ла ідею про­ве­ден­ня ре­фе­рен­ду­му що­до мож­ли­во­го ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії зі скла­ду Єв­ро­со­юзу.

Взагалі тема членства в європейській спільноті не є новою для британського політичного порядку денного. Вона існує з часу вступу країни до ЄС 1 січня 1973 року. Вже за два роки європейські скептики домоглися проведення референдуму з приводу виходу з ЄС, але тоді незначною більшістю голосів перемогли прихильники участі Великої Британії в процесі європейської інтеграції.
Правда, на тому запеклі дебати не завершилися: британський прем’єр-міністр Маргарет Тетчер на початку 1980-х років домоглася поступок від ЄС у питанні зменшення британського внеску до спільного бюджету ЄС, адже Британія отримує менше сільськогосподарських субсидій.

2–3 черв­ня 2015 ро­ку у Від­ні Ро­сія про­ве­ла кон­суль­та­ції з кра­їна­ми, які на­ле­жать до кар­те­лю екс­пор­те­рів наф­ти (ОПЕК). Це бу­ли не прос­то пла­но­ві що­річ­ні кон­суль­та­ції у ро­бо­чо­му ре­жи­мі, во­ни пе­ре­тво­ри­ли­ся на фак­тич­ну спро­бу Крем­ля, гра­ючи на про­ти­річ­чях, зла­ма­ти єди­ний фронт санк­цій.

Запроваджені майже рік тому обмеження на постачання нафтовидобувного обладнання до Росії, а також радикальне збільшення обсягів видобутку нафти Саудівською Аравією, очікування від повернення на нафтовий ринок Ірану посприяли суттєвому зменшенню світових цін на нафту.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».