Червень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ре­во­лю­ція гід­но­сті кош­ту­ва­ла укра­їн­цям ве­ли­чез­них зу­силь і люд­ських втрат. І те­пер гро­ма­дя­ни кра­їни спра­вед­ли­во очі­ку­ють на по­зи­тив­ні змі­ни. Про­те в якос­ті жит­тя кар­ди­наль­них змін на кра­ще так і не від­бу­ває­ть­ся.
Ре­фор­ми, на які спо­ді­ва­ли­ся і які ма­ли при­нес­ти по­кра­щен­ня, ідуть ду­же мля­во. Не по­міт­ні во­ни і в сис­те­мі со­ці­аль­них по­слуг. Уся со­ці­аль­на по­лі­ти­ка у нас і до­сі бу­дує­ть­ся на ра­дян­ський зра­зок і зво­дить­ся пе­ре­важ­но до суб­си­дій і ре­гу­ля­ції пільг. А це зов­сім не єв­ро­пей­ський шлях, вва­жає го­лов­ний спе­ціа­ліст Ки­їв­сько­го місь­ко­го цен­тру со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді Ла­ри­са Ос­тро­луць­ка.

П'ятниця, 26 Червень 2015 04:09

Кому дадуть субсидію автоматично

Змі­ни до за­ко­ну Ук­раї­ни що­до на­ра­ху­ван­ня суб­си­дій пен­сіо­не­рам та ін­ва­лі­дам, ухва­ле­но­го Вер­хов­ною Ра­дою Ук­раї­ни 19 черв­ня, пе­ред­ба­ча­ють, що оди­но­ким не­пра­цю­ючим пен­сіо­не­рам та не­пра­цю­ючим ін­ва­лі­дам суб­си­дії при­зна­ча­ти­муть­ся ав­то­ма­тич­но. То­ді як усі ін­ші охо­чі от­ри­ма­ти суб­си­дію ма­ють на­да­ти від­по­від­ні до­від­ки.

Це роз’яснила голова Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, один з авторів закону Людмила Денісова, повідомляє прес-служба народного депутата.

У Йоганнесбурзі днями завершився ювілейний 50-й саміт Африканського союзу. Насправді нумерація цих африканських зустрічей виглядає дивною, адже саміт 1965 року проводила інша організація, яка називалася Організацією африканської єдності. Створена на хвилі деколонізації, ця організація за задумом її засновників мала слугувати зміцненню солідарності між африканськими країнами, сприяти їхньому соціально-економічному розвитку.

П'ятниця, 26 Червень 2015 03:03

ЄС на роздоріжжі

Алек­сіс Цип­рас по­над мі­сяць шан­та­жує єв­ро­пей­ських парт­не­рів тим, що 30 черв­ня Гре­ція не за­пла­тить чер­го­вої су­ми в ра­ху­нок об­слу­го­ву­ван­ня від­сот­ків за бор­га­ми.

Відвідавши минулого тижня Петербурзький економічний форум, Алексіс Ципрас намагався вкотре розіграти російську карту у своїх відносинах з Євросоюзом. Однак, перебуваючи під режимом санкцій і потерпаючи від падіння цін на енергетичні носії, Росія й сама не має достатніх вільних фінансових ресурсів для допомоги Греції.

П'ятниця, 26 Червень 2015 02:58

Вибори без... вибору

Згід­но з опи­ту­ван­ням не­за­леж­но­го ін­сти­ту­ту NISEPI з Віль­ню­са, аж 80% бі­ло­ру­сів не бу­дуть про­тес­ту­ва­ти, на­віть у ра­зі фаль­шу­ван­ня ре­зуль­та­тів лис­то­па­до­вих пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Що­прав­да, 51% опи­та­них під­три­му­ють по­лі­тич­ні змі­ни, але по­над 46% хо­ті­ли б, щоб во­ни ве­ли до по­си­лен­ня ро­лі дер­жа­ви. Під­трим­ку опо­зи­ції ви­сло­ви­ли 20% опи­та­них, але до­ві­ря­ють її лі­де­рам ли­ше 3,5%.

П'ятниця, 26 Червень 2015 02:05

Пропозиція Кудріна

У Ро­сії ли­ше Бо­рис Єль­цин зій­шов на вер­ши­ну вла­ди са­мо­стій­но. Піз­ні­ше бу­ли вже тіль­ки про­ек­ти: Пу­тін і Мед­ве­дєв. Чи очі­кує нас ще один по­діб­ний за­хід — «про­ект Куд­рін»?

Олексій Кудрін протягом одинадцяти років був міністром фінансів. Цей політик з ліберальними поглядами не підтримував розтратних статей бюджету, максимально намагався зменшити закордонну заборгованість, підтримував підвищення пенсійного віку. Кудрін — представник так званої групи ліберальних реформаторів, завданням яких було, передовсім, переконати Захід, що Росія прагне до ринкової, ліберальної і демонополізованої економіки.

П'ятниця, 26 Червень 2015 01:50

«Мінське перепуття»

23 черв­ня 2015 ро­ку в Па­ри­жі у фор­ма­ті «Нор­манд­ської чет­вір­ки» від­бу­ла­ся зу­стріч мі­ніс­трів за­кор­дон­них справ Ук­раї­ни, Ро­сії, Ні­меч­чи­ни і Фран­ції. Май­же чо­ти­ри мі­ся­ці ми­ну­ло від ча­су їх­ньо­го під­пи­сан­ня, але важ­ко слі­дом за ко­лиш­нім по­се­ред­ни­ком від Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки і спів­ро­біт­ниц­тва в Єв­ро­пі Хай­ді Таль­яві­ні ствер­джу­ва­ти, що «про­грес на­мі­тив­ся, але про­ри­ву не­має».

П'ятниця, 26 Червень 2015 09:01

Дума думу думає

Державна дума готує законопроект про проведення позачергових парламентських виборів не в грудні поточного року, а у вересні 2016-го. Офіційне мотивування цього рішення пов’язане з бажанням економії бюджетних коштів шляхом проведення думських виборів у єдиний день голосування з виборами до місцевих органів влади в більшості російських регіонів. Також прихильники цієї ідеї вважають, що, обравши Думу у вересні 2016-го, можна буде приймати державний бюджет на 2017 рік уже депутатам нового складу Думи.

П'ятниця, 26 Червень 2015 00:32

Росія: відступ у... майбутнє?

Те, що аг­ре­сія Ро­сії що­до Ук­раї­ни є зло­чи­ном, не ви­кли­кає сум­ні­ву у жод­ної здра­во­мис­ля­чої лю­ди­ни. Од­нак ро­сій­ський по­лі­то­лог Дмит­ро Орєш­кін вва­жає, що «то, что сде­лал Пу­тин, ху­же, чем пре­ступ­ле­ние. Это— ошиб­ка». І не бу­де­мо над­то при­скіп­ли­ви­ми що­до ав­тор­ства цих слів, при­пи­су­ва­но­го й мі­ніс­тру по­лі­ції Фран­ції Фу­ше, і мі­ніс­тру за­кор­дон­них справ Та­лей­ра­ну, і юрис­ту Ан­ту­ану Бу­ле де ля Мет­ру.
Го­лов­не в ін­шо­му: у трак­тов­ці Орєш­кі­на Пу­тін прос­то «по­пал­ся на раз­вод­ку» з бо­ку ро­сій­сько­го про­па­ган­дис­та Олек­сан­дра Ду­гі­на, який при­ду­мав та­ку со­бі іс­то­рич­ну те­ри­то­рію, як «Но­во­ро­сія» у скла­ді вось­ми ре­гіо­нів Ук­раї­ни. Піс­ля анек­сії Кри­му Пу­тін роз­ра­хо­ву­вав, що Пів­ден­ний Схід Ук­раї­ни «как зре­лое яб­ло­ко, упа­дет к не­му в ру­ки, и тог­да все бу­дет за­ме­ча­тель­но. То есть, бу­дет су­хо­пут­ный мост в Крым, су­хо­пут­ный мост к При­днес­тро­вью и па­фос­ное по­бед­ное шес­твие...

П'ятниця, 26 Червень 2015 00:00

Конституція: напередодні реформ

19 ро­ків то­му, 28 черв­ня 1996 ро­ку, на­род­ні де­пу­та­ти ухва­ли­ли Кон­сти­ту­цію. Від­то­ді ця да­та є дер­жав­ним свя­том.

«Венеціанці» поставили «п’ять з мінусом»...
У минулому числі ми детально проаналізували ризики, пов’язані з майбутнім реформуванням місцевого самоврядування. А вже цими днями Венеціанська комісія схвально оцінила запропоновані конституційною комісією зміни у частині децентралізації.
Принаймні, про це йдеться у попередньому висновку комісії щодо поправок до української Конституції. «Пропоновані зміни до Основного закону в частині децентралізації значною мірою сумісні з Європейською хартією місцевого самоврядування.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».