Безпека
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Сiчень 20, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ВСТУПАЮТЬ ПІРОТЕХНІКИ 1-го СПЕЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ: ЛИШЕ ПРОТЯГОМ 2014 РОКУ ВОНИ ЗНЕШКОДИЛИ МАЙЖЕ 14 ТИСЯЧ МІН І…
Кор­дон — не ли­ше не­від’­єм­ний ат­ри­бут не­за­леж­но­сті дер­жа­ви, яку ук­ра­їн­ський на­род від­стоює впро­довж остан­ніх двох ро­ків зі зброєю в ру­ках.…
У Льво­ві від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція що­до спіль­но­го між­на­род­но­го на­вчан­ня Дер­жав­ної служ­би Ук­раї­ни з над­зви­чай­них си­ту­ацій (ДСНС) та НА­ТО із за­по­бі­ган­ня та…
20 ве­рес­ня на­бу­ва­ють чин­но­сті по­ло­жен­ня За­ко­ну Ук­раї­ни «Про ос­нов­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­печ­но­сті та якос­ті хар­чо­вих про­дук­тів». Фа­хів­ці на­зи­ва­ють…
У Льво­ві від­бу­ла­ся все­ук­ра­їн­ська кон­фе­рен­ція «Ак­ту­аль­ні пи­тан­ня су­час­ної бо­йо­вої трав­ми», при­свя­че­на ак­ту­аль­но­му пи­тан­ню сьо­го­ден­ня — на­дан­ню ме­дич­ної до­по­мо­ги по­ра­не­ним і…
Склад­на еко­но­міч­на си­ту­ація в Ук­раї­ні, а від­так не­га­тив­ні про­це­си, по­в’яза­ні з па­дін­ням кур­су грив­ні, пов­ною мі­рою тор­кну­ли­ся й ви­дав­ни­чо-ре­дак­цій­ної га­лу­зі.…
Під­мі­че­но, що на­род­ні му­зеї зав­жди ви­кли­ка­ють не­під­роб­ний ін­те­рес у тих, хто впер­ше пе­ре­сту­пає їх­ній по­ріг. І не ли­ше ори­гі­наль­ніс­тю екс­по­на­тів,…
Ук­раї­на пе­ре­бу­ває у ста­ні не­ого­ло­ше­ної про­ти неї вій­ни, ко­ли ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ні вій­ська на­ма­гаю­ть­ся роз­чле­ну­ва­ти на­шу те­ри­то­рію, по­зба­вив­ши укра­їн­ців дер­жав­но­сті. Та на­віть…
Пол­тав­ці по­тер­па­ють від квар­тир­них кра­ді­їв. За мі­лі­цей­ською ста­тис­ти­кою 2014 ро­ку, в ре­гіо­ні ско­єно 683 кра­діж­ки з квар­тир та при­ват­них бу­дин­ків,…
Бо­йо­ві дії на Схо­ді Ук­раї­ни з ча­сом фак­тич­но по­ста­ви­ли в рів­ні умо­ви і вій­сь­ко­вих, і ци­віль­них. Смер­тель­на не­без­пе­ка од­на­ко­во під­ступ­но…
Ми до­сить час­то чу­ємо ін­фор­ма­цію про за­мі­ну­ван­ня різ­них об’­єк­тів. У Хар­ко­ві в чо­ти­ри ра­зи збіль­ши­ла­ся кіль­кість дзвін­ків про тер­ак­ти, у…
ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ДІЄВА РУШІЙНА СИЛА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 22 лип­ня Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про вне­сен­ня змін до…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».