№ 5 (24208)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У різ­но­ма­ніт­них рей­тин­гах між­на­род­них ор­га­ні­за­цій іс­лам­ська дер­жа­ва Па­кис­тан за­ли­шає­ть­ся у гли­бо­ко­му під­ва­лі со­ці­аль­но-по­лі­тич­них та еко­но­міч­них по­каз­ни­ків. Піс­ля про­ве­ден­ня у трав­ні 1998 ро­ку ви­про­бу­вань ядер­ної зброї до­дат­ко­вим го­лов­ним бо­лем для Па­кис­та­ну ста­ла внут­ріш­ньо­по­лі­тич­на не­ста­біль­ність.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 17:43

Двовладдя у Венесуелі

На по­чат­ку січ­ня від­бу­лась інав­гу­ра­ція Ні­ко­ла­са Ма­ду­ро на дру­гий пре­зи­дент­ський тер­мін. Це ста­ло при­во­дом для мо­бі­лі­за­ції опо­зи­ції. Спі­кер пар­ла­мен­ту Ве­не­су­ели Ху­ан Гу­ай­до ого­ло­сив се­бе тим­ча­со­вим пре­зи­ден­том Ве­не­су­ели. Від­ра­зу по­то­му він от­ри­мав ви­знан­ня від пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па.

На­при­кін­ці лис­то­па­да 2018 ро­ку рі­шен­ням Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­раї­ни бу­ло ство­ре­но Мі­ніс­тер­ство Ук­раї­ни у спра­вах ве­те­ра­нів. Про те, яки­ми об­ста­ви­на­ми бу­ло про­дик­то­ва­не це рі­шен­ня, зав­дан­ня, по­кла­де­ні на ві­дом­ство, ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти Іри­ну Фріз — мі­ніс­тра Ук­раї­ни у спра­вах ве­те­ра­нів.

Published in Суспільство
П'ятниця, 01 Лютий 2019 17:04

Другий похід Президента

ЦЬО­ГО ТИЖ­НЯ ПЕТ­РО ПО­РО­ШЕН­КО ОФІ­ЦІЙ­НО ВСТУ­ПИВ У ПЕ­РЕД­ВИ­БОР­НУ БО­РОТЬ­БУ ЗА ПОСТ ГЛА­ВИ ДЕР­ЖА­ВИ

Пре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія в Ук­раї­ні — в роз­па­лі. Цьо­го тиж­ня про свій на­мір пе­ре­об­ра­ти­ся на дру­гий тер­мін на­реш­ті за­явив чин­ний Гла­ва дер­жа­ви Пет­ро По­ро­шен­ко. По­при те що свою кам­па­нію Пет­ро Олек­сі­йо­вич ве­де фак­тич­но май­же рік, до 29 січ­ня він прин­ци­по­во уни­кав від­по­ві­дей на за­пи­тан­ня сто­сов­но на­мі­рів ба­ло­ту­ва­ти­ся вдру­ге.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».