№ 14 (24164)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 29 Березень 2018 17:58

Чи піде Трамп шляхом Ніксона?

До­нальд Трамп здійс­нив чер­го­ву ата­ку про­ти слід­ства у спра­ві ро­сій­ських кон­так­тів сво­їх спів­пра­ців­ни­ків, яке ве­де спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер.

У серії твітів він уперше персонально напав на Мюллера, стверджуючи, що його розслідування «ніколи не повинно було початись», оскільки спирається виключно на неправдиві матеріали, надані йому демократами, і є не чим іншим, як «полюванням на відьом».
Це викликало спекуляції і домисли, що це є пропагандистською підготовкою до звільнення прокурора, що за дорученням президента може зробити заступник генерального прокурора Род Розенстайн.

Четвер, 29 Березень 2018 17:50

Нове обличчя німецької дипломатії

Ке­рів­ни­ком дип­ло­ма­тії у но­во­му уря­ді Ан­ге­ли Мер­кель став Хей­ко Ма­ас. Но­ві по­лі­тич­ні си­ли в СДПН на чо­лі з Ан­дреою На­лес і Ола­фом Шоль­цем узя­ли у свої ру­ки кер­мо пар­тії і бу­дуть ма­ти на­го­ду по­ка­за­ти, яким чи­ном і в яко­му на­прям­ку без учас­ті ста­рих ді­ячів по­ке­ру­ють пар­ті­єю, яка вже до­сить три­ва­лий час по­гір­шує свій рей­тинг в опи­ту­ван­нях.

Маасу 52 роки, він народився в землі Саар, на кордоні з Францією і Люксембургом, що, як підкреслила нині голова СДПН Андреа Налес, має велике значення, оскільки «там нікому не треба пояснювати, чим є Європа».

Четвер, 29 Березень 2018 17:48

Вибори без вибору

18 бе­рез­ня в Ро­сії від­бу­ли­ся пре­зи­дент­ські ви­бо­ри. Згід­но з ре­зуль­та­та­ми вчет­вер­те кра­їну бу­де очо­лю­ва­ти Во­ло­ди­мир Пу­тін. За да­ни­ми ЦВК, за пе­ре­мож­ця про­го­ло­су­ва­ли май­же 76,7% гро­ма­дян при ре­корд­но ви­со­кій ак­тив­но­сті, яка до­сяг­ла 67%.

Перемога Володимира Путіна нікого не здивувала. Як урядовий Всеросійський центр вивчення громадської думки, так і незалежний Центр Левади прогнозували виграш діючого президента з абсолютною перевагою.
«Починаючи з березня 2007 року, коли Володимир Чуров став головою Центральної виборчої комісії, відбувається поступова дискредитація соціологічних досліджень.

Президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення військових навчань США і Південної Кореї, які були перервані на час зимових Олімпійських ігор, котрі завершились у Південній Кореї.
Це рішення фактично є розворотом у протилежному напрямку від дипломатичних зусиль, на яких до відставки наполягав державний секретар Рекс Тіллерсон. Однак його наступник на цій посаді Майк Помпео, навпаки, закликає до демонстрації переважно силових методів у спробі вирішення конфліктів.

Четвер, 29 Березень 2018 17:13

Лівійський фактор дестабілізації

Сім ро­ків ми­ну­ло від ча­су по­чат­ку кри­зи в Лі­вії, вна­слі­док якої від вла­ди у серп­ні 2011 ро­ку бу­ло усу­не­но лі­де­ра лі­вій­ської ре­во­лю­ції Му­ам­ма­ра Кад­да­фі. Від­то­ді Лі­вія пе­ре­тво­ри­ла­ся на по­туж­ний фак­тор де­ста­бі­лі­за­ції як у Пів­ніч­ній Аф­ри­ці, так і у всьо­му Се­ре­дзем­но­мор­сько­му ре­гіо­ні.

З лівійського узбережжя на Італію та далі на інші країни Євросоюзу накочуються хвилі нелегальних мігрантів. Цей фактор уже позначився на початку березня на результаті парламентських виборів в Італії, де більшість голосів отримали ксенофобські політичні сили.

Четвер, 29 Березень 2018 17:10

Саудівські модернізаційні реформи

До­не­дав­на Ко­ро­лів­ство Са­удів­ська Ара­вія за­ли­ша­лось остан­ньою аб­со­лют­ною мо­нар­хією. Жорст­кий прав­ля­чий ре­жим мав на ме­ті кон­со­лі­да­цію те­ри­то­рії ко­ро­лів­ства, ство­ре­но­го зу­сил­ля­ми ко­ро­ля Са­уда в да­ле­ко­му 1932 ро­ці. Во­йов­ни­чі за­го­ни Са­уда то­ді під­по­ряд­ку­ва­ли єди­ний вла­ді су­час­ні про­він­ції Недж, Джид­да, Мек­ка і Ме­ді­на.

Фактично країна стрибнула у сучасну історію після відкриття найбільших у світі покладів нафти. Стратегічний союз США і Саудівської Аравії у роки холодної війни сприяв економічному виснаженню і поразці СРСР.

Го­лов­них бор­ців з ко­руп­цією пі­до­зрю­ють у ко­руп­ції, а су­спіль­ству до цьо­го бай­ду­же. Йо­го це не схви­лю­ва­ло.

«Українські новини» з посиланням на аноніма з правоохоронних органів повідомили, що Назара Холодницького можуть затримати і заарештувати, причому найближчим часом.
Холодницький — спеціалізований антикорупційний прокурор України, простіше кажучи — головний в Україні державний чиновник, відповідальний за боротьбу з топ-корупцією. У нього нема жодних інших службових обов’язків.

Published in Суспільство

У На­ціо­наль­но­му агент­стві з пи­тань за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції об­ра­ли но­во­го го­ло­ву — ним став один із п’я­ти чле­нів НАЗК Олек­сандр Ман­гул, за яко­го про­го­ло­су­ва­ли од­но­стай­но. Він уже по­чав ви­ко­ну­ва­ти свої обо­в’яз­ки, а тер­мін йо­го пов­но­ва­жень ста­но­ви­ти­ме два ро­ки.

Кандидатуру Наталії Корчак на посаду голови НАЗК не розглядали повторно, оскільки за законом про запобігання корупції одна й та ж особа не може обіймати цю посаду два терміни поспіль.

Published in Суспільство

31 БЕ­РЕЗ­НЯ 2019-ГО В УК­РАЇ­НІ ВІД­БУ­ДУТЬ­СЯ СЬО­МІ ЗА ЛІ­КОМ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­СЬКІ ВИ­БО­РИ

Ця по­дія, по­за вся­кі сум­ні­ви, не­пе­ре­січ­на, адже, на від­мі­ну від су­сід­ньої аг­ре­сив­ної дер­жа­ви, в нас, по су­ті, ні­ко­ли точ­но не­ві­до­ме ім’я май­бут­ньо­го пе­ре­мож­ця пе­ре­го­нів. А ни­ні й по­го­тів — ре­зуль­тат аб­со­лют­но не­пе­ред­ба­чу­ва­ний. Склад­но зро­зу­мі­ти, хто вза­га­лі зда­тен ви­йти бо­дай до дру­го­го ту­ру.

Пригадуючи відносно недавнє минуле, можна констатувати, що в 2004-му та 2010-му роках очевидними були саме двоє фіналістів президентських змагань. У 2014-му інтрига полягала в іншому: чи зможе Петро Порошенко здобути перемогу в першому турі.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».