№ 14 (24164)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 29 Березень 2018 22:09

Пам'ятаємо перемогу!

ПОЛ­ТАВ­ЩИ­НА ПРИ­ЄД­НА­ЛА­СЯ ДО ВСЕ­УК­РА­ЇН­СЬКОЇ ЕС­ТА­ФЕ­ТИ ПАМ’­ЯТІ

Події Другої світової війни, чиє нищівне полум’я сповна обпалило Україну, українці пам’ятають і досі. На знак подяки за жертовність загиблих, котрі виборювали у страшній схватці зі злом перемогу, їхні нащадки згадують народних героїв.
Так, 2018 року в Україні відзначатимуть 75-річницю визволення республіки від німецько-фашистських завойовників. Із цієї нагоди почала свою ходу Всеукраїнська естафета пам’яті «Слава визволителям України!», яку ініціювали ветеранські організації.

Published in Пам'ять
Четвер, 29 Березень 2018 22:04

«Печора» і «Вільха» нам допоможуть

Гли­бо­ка мо­дер­ні­за­ція за­ста­рі­лих зраз­ків ра­дян­сько­го озбро­єн­ня і тех­ні­ки сут­тє­во під­ви­щує їх так­ти­ко-тех­ніч­ні ха­рак­те­рис­ти­ки, до­зво­ля­ючи ефек­тив­но бо­ро­тись із во­ро­гом.

Верховний головнокомандувач чує і бійців...
Попри твердження деяких «експертів» про те, що влада нераціонально витрачає кошти з оборонного бюджету, Збройні Сили поповнються новими і модернізованими зразками озброєнь і військової техніки (ОВТ).
Торік наша армія отримала майже 2,5 тисячі зразків нового озброєння й техніки, а також більш ніж 27 тисяч ракет і боєприпасів.

Published in Військо

На Пол­тав­щи­ні ак­тив­но три­ває про­цес ство­рен­ня ко­му­наль­них охо­рон­них під­при­ємств із чис­ла ко­лиш­ніх учас­ни­ків АТО, кот­рі шу­ка­ють ро­бо­ту і пе­ре­бу­ва­ють на об­лі­ку в район­них цен­трах за­йня­то­сті.

Атошники — суб’єкти комунального експерименту?
Проблема працевлаштування колишніх бійців і командирів, які повернулись із зони бойових дій, дедалі стає гострішою в міру збільшення кількості учасників АТО, яких у регіоні сьогодні вже понад 10 тисяч. І це при тому, що загальна кількість безробітних, які офіційно зареєстровані в районних центрах зайнятості Полтавщини, коливається в межах 20–22 тисяч.

Published in Регіони
Четвер, 29 Березень 2018 21:05

Пожертвуйте для наших захисників...

ПІД ВИГЛЯДОМ ВОЛОНТЕРІВ-БЛАГОДІЙНИКІВ, ЯКІ НАЧЕБТО ОПІКУЮТЬСЯ ПОРАНЕНИМИ УЧАСНИКАМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДІЮТЬ І ПРОЙДИСВІТИ

«Ва­ші гро­ші вря­ту­ють чи­їсь жит­тя...»
Київський метрополітен. Станція «Хрещатик». До вагона заходить пара молодих людей.
— Ми збираємо кошти на потреби воїнів АТО, які перебувають у військовому госпіталі, — скоромовкою кажуть вони. — Пожертвуйте хто скільки може: ваші гроші врятують чиїсь життя.
І починають повільно рухатися вагоном, зазираючи людям у вічі. Дехто, не витримавши їхніх поглядів, дістає гаманці. Для підтвердження своїх благих намірів вони витягують із кишені якийсь папір, пропонуючи всім охочим ознайомитись із його змістом.

Published in Кримінал
Четвер, 29 Березень 2018 21:01

Чи наздожене Україна революцію 4.0

Світ — на по­ро­зі чет­вер­тої тех­но­ло­гіч­ної ре­во­лю­ції, яку на­зи­ва­ють ре­во­лю­цією 4.0. Во­на змі­нить аб­со­лют­но все — еко­но­мі­ку, сис­те­му управ­лін­ня біз­не­сом, ло­гіс­ти­ку, мис­лен­ня, на­уку, осві­ту.

Масштаби нової революції набагато суттєвіші за попередні індустріальні трансформації від ХІХ століття. Але суспільство до таких змін ще не готове. Революція 4.0 передбачає великі можливості й ризики, які можуть виникнути через цифрові й технологічні новації.
Людство вже пройшло серйозні випробування у глобалізації. Деякі країни й підприємства суттєво виграли у ній, добробут у цілому у світі підвищився, але нерівномірно.

Published in Економіка

Для лю­дей зі знач­ним тру­до­вим ста­жем та низь­ки­ми зар­пла­та­ми пен­сії бу­дуть збіль­ше­ні без змі­ни пен­сій­ної фор­му­ли.
Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва, ін­фор­мує прес-служ­ба ві­дом­ства.
«Проблема полягає в тому, що суми внесків до пенсійної системи є різними. З 2000 року все прозоро та зрозуміло — державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000 року, прийшовся переважно на радянські часи.

Ав­то­ма­тич­ний пе­ре­ра­ху­нок суб­си­дій на ос­но­ві до­хо­дів здій­сню­єть­ся дві­чі на рік — у трав­ні та жовт­ні, у квіт­ні він про­во­ди­ти­меть­ся з ог­ля­ду на те, що це не­пов­ний опа­лю­валь­ний мі­сяць.
Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба Мін­соц­по­лі­ти­ки, ко­мен­ту­ючи ін­фор­ма­цію де­яких ЗМІ що­до пе­ре­ра­хун­ку суб­си­дій у квіт­ні.
«Кожного року у травні органи соціального захисту населення здійснюють перепризначення субсидій на новий період, відповідно розраховуючи розмір допомоги на літній період, а у жовтні — на опалювальний сезон.

Четвер, 29 Березень 2018 20:54

Що там у гаманці?

За тиж­день до за­кін­чен­ня що­річ­ної кам­па­нії з де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів за ми­ну­лий рік укра­їн­ці за­де­кла­ру­ва­ли 12,3 млрд грн, от­ри­ма­них у 2017 ро­ці. Це на 13% мен­ше, ніж за ана­ло­гіч­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку.
Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба Дер­жав­ної фіс­каль­ної служ­би.
«За оперативними даними, станом на 21 березня 2018 року громадянами подано більше ніж 130 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи, що на 2% перевищує аналогічний період минулого року.

За не­ви­пла­ту за­ро­біт­ної пла­ти ро­бо­то­да­вець не­се не тіль­ки ад­мі­ніс­тра­тив­ну, але й кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність.
Про це за­яви­ла за­ступ­ник мі­ніс­тра юс­ти­ції Світ­ла­на Глу­щен­ко, ін­фор­мує прес-служ­ба Мін’­юс­ту.
«При відмові виплатити заробітну плату або інші виплати працівник може звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності.
Хочу нагадати, що роботодавець несе не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати», — зазначила Глущенко.

Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро ПО­РО­ШЕН­КО під­­пи­сав За­кон № 2300-VIII «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до дер­жав­ної під­трим­ки учас­ни­ків бо­йо­вих дій, осіб з ін­ва­лід­ніс­тю вна­слі­док вій­ни та їх­ніх ді­тей для здо­бут­тя про­фе­сій­но-тех­ніч­ної та ви­щої осві­ти», ухва­ле­ний Вер­хов­ною Ра­дою Ук­раї­ни 27 лю­то­го 2018 р., йдеть­ся в по­ві­дом­лен­ні прес-служ­би Гла­ви дер­жа­ви.
Зазначається, що цей Закон спрямований на забезпечення єдиних засад надання учасникам бойових дій (незалежно від підстав для надання відповідного статусу), особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».