№ 43 (24142)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 12:05

Новий механізм оплати послуг

Ві­це-прем’­єр-мі­ністр Пав­ло РО­ЗЕН­КО прог­но­зує, що сис­те­ма оформ­лен­ня роз­строч­ки для опла­ти по­слуг цен­траль­но­го опа­лен­ня пов­но­цін­но за­пра­цює у се­ре­ди­ні лис­то­па­да. Про це він ска­зав в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «112 Ук­раї­на».

Для того, щоб механізм запрацював, потрібно внести зміни щонайменше до чотирьох постанов Кабінету Міністрів України. «Я думаю, що на одному з найближчих засідань уряду всі зміни до постанов Кабміну будуть прийняті», — наголосив віцепрем’єр та відзначив, що Прем’єрміністр України дав відповідне доручення готувати ці документи.
Немає сумнівів у тому, що систему розстрочки критикуватимуть, як свого часу й механізм субсидій, але, як вважає П. Розенко, це не заважатиме владі допомагати громадянам.

Українці, які працюють за кордоном, уже давно стали вагомим фактором економіки, оскільки за останні п’ять років в Україну перераховано близько 35 млрд доларів.
Про це заявив президент ГО «Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування» Василь ВОСКОБОЙНИК під час пресконференції в Укрінформі.
За його словами, у 2013 р. Національний банк України зафіксував рекорд із перерахунку грошей від заробітчан у сумі 8,5 млрд доларів. Ця сума значно перевищує всі іноземні інвестиції, що надходять в Україну.

У січ­ні—ве­рес­ні 2016 р. по­слу­ги дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті з по­шу­ку ро­бо­ти от­ри­му­ва­ли 1026,6 тис. за­ре­єс­тро­ва­них без­ро­біт­них.
За спри­ян­ня служ­би за­йня­то­сті ро­бо­ту знай­шли 571,5 тис. гро­ма­дян, у то­му чис­лі 320,5 тис. без­ро­біт­них, що на 20 тис. осіб більш ніж у від­по­від­но­му пе­ріо­ді то­рік.
Про це за­явив ви­ко­ну­ючий обо­в’яз­ки го­ло­ви Дер­жав­ної служ­би за­й­ня­то­сті (Цен­траль­но­го апа­ра­ту) Ва­ле­рій ЯРО­ШЕН­КО, ін­фор­мує прес-служ­ба ві­дом­ства.

Про це Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройс­ман ска­зав на за­сі­дан­ні уря­ду в се­ре­ду, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.
Він переконаний, що підходи до оплати праці необхідно змінювати. Нині є велика проблема у країні, прожитковий мінімум та мінімальна зарплата не співставні. «Людина, яка йде на мінімальну заробітну плату, не може забезпечити собі проживання», — обурився Прем’єр.
Крім того, ненормальним, на його думку, є співвідношення мінімальної та середньої заробітної плат. Середня заробітна плата в нас зростає, а мінімальна, за його словами, зростає меншими темпами, і це треба змінювати.

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 11:53

Ризикована гра Анкари

Лі­де­ри Ту­реч­чи­ни і Ро­сії де­да­лі го­лос­ні­ше за­яв­ля­ють про роз­ши­рен­ня спів­пра­ці у сфе­рі без­пе­ки та обо­ро­ни. Важ­ли­вий член НА­ТО ни­ні ду­же не­без­печ­но грає ро­сій­ською кар­тою у від­но­си­нах з ін­ши­ми парт­не­ра­ми по Аль­ян­су. Од­но­час­но Ро­сія, як зав­жди, праг­не ос­ла­би­ти впли­ви США у ре­гіо­ні і мо­но­літ­ність НА­ТО піс­ля са­мі­ту у Вар­ша­ві.

Ще наприкінці минулого року військово-політична турецько-російська конфронтація здавалася дуже ймовірною. Поворотним пунктом для встановлення нового формату відносин між Анкарою і Москвою могло стати збиття російського літака Су-24 під час його польоту в прикордонному сирійсько-турецькому регіоні.

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 11:50

Британія: повний назад

За­вер­ше­ний кіль­ка днів то­му у Бір­мін­ге­мі чо­ти­ри­ден­ний з’їзд прав­ля­чої пар­тії то­рі по­ка­зав, що уряд Те­ре­зи Мей зби­рає­ть­ся вклю­чи­ти у свою еко­но­міч­ну про­гра­му еле­мен­ти ін­тер­вен­ціо­ніз­му, тим са­мим від­да­ля­ючись від спад­щи­ни Мар­га­рет Тет­чер, і вод­но­час по­си­лить твер­ду ри­то­ри­ку в га­лу­зі ім­міг­ра­ції та від­но­син з ЄС.

За словами Терези Мей, червневий референдум, на якому 52% голосів було подано за розрив з ЄС, був «тихою революцією», закликом «до зміни назавжди того, як функціонує наша країна».
«Це поворотний пункт, єдиний шанс цього покоління, щоб змінити долю нашого народу», — сказала прем’єр.
Після з’їзду, а потім на саміті ЄС, Мей оголосила, що до кінця березня 2017 року розпочне процедуру Брексіту.

24–27 жовт­ня 2016 ро­ку в Пе­кі­ні від­був­ся VI пле­нум ЦК Ко­му­ніс­тич­ної пар­тії Ки­таю. Про­ве­ден­ня цьо­го фо­ру­му ки­тай­ських ко­му­ніс­тів збіг­ло­ся з по­міт­ним за­гос­трен­ням як внут­ріш­ньо­по­лі­тич­них проб­лем, так і між­на­род­но­го ста­но­ви­ща Ки­таю.

Після початку економічних реформ 1978 року Китай дійсно перетворився на глобальний складальний цех. Але з початком світової економічної кризи 2008го китайських конкурентів наполегливо намагаються обмежити в присутності на зовнішніх ринках. Улітку 2016 року Сполучені Штати Америки всупереч китайським інтересам у ПівденноСхідній Азії створили АзійськоТихоокеанське економічне співтовариство.

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 11:45

Японія політично модернізується

Піс­ля ка­пі­ту­ля­ції Япо­нії 2 ве­рес­ня 1945 ро­ку до­ля кра­їни опи­ни­лась у ру­ках аме­ри­кан­сько­го ге­не­ра­ла Дуг­ла­са Ма­кар­ту­ра. Він при­слу­хав­ся до дум­ки аме­ри­кан­ських екс­пер­тів по Япо­нії, які звер­та­ли ува­гу на важ­ли­вість для япон­ської іден­тич­но­сті ім­пе­ра­тор­ської вла­ди. 
Кон­сти­ту­ція Япо­нії 1948 ро­ку за­фік­су­ва­ла в кра­їні не ли­ше від­сут­ність по­стій­ної ар­мії у мир­ний час, а й збе­ре­жен­ня кон­сти­ту­цій­ної ім­пе­ра­тор­ської вла­ди.

Конституція Японії не передбачає можливості добровільної відставки імператора. Проте Ватикан у 2011 році також порушив це табу, прийнявши відставку Папи Римського Бенедикта ХVІ та обравши його наступником Франциска.

Де­сять ро­ків то­му аме­ри­кан­ський ана­лі­тик Збіг­нев Бже­зин­ський ви­дав куль­то­ву пра­цю «Ве­ли­ка ша­хів­ни­ця», в якій роз­гля­нув кон­ку­рент­ну бо­роть­бу між дер­жа­ва­ми у по­нят­тях ша­хо­вої гри.

Шахова теорія має такий сценарій гри, як цугцванг, коли кожен вимушений наступний крок гравця тільки погіршує його становище. Згадаємо мотивацію російського президента Володимира Путіна, який 30 вересня 2015 року втягнув російські війська у сирійську війну. Здається, що Кремль тоді прагнув будь-що зберегти при владі сирійського президента Башара Асада, показати Бараку Обамі, що Сполучені Штати не всевладні та довести, що «багатополюсна система» міжнародних відносин є реальністю.

Го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на ГОП­КО ба­чить по­зи­тив не­дав­ньої зу­стрі­чі «нор­манд­сько­го квар­те­ту» в Бер­лі­ні у то­му, що вда­ло­ся зру­ши­ти Мін­ський про­цес з мерт­вої точ­ки.
А ось тер­мі­ни от­ри­ман­ня Ук­раї­ною дов­го­очі­ку­ва­но­го без­ві­зу на­зи­ва­ти бої­ть­ся. Різ­ні ас­пек­ти ук­ра­їн­сько-ні­мець­ких і ук­ра­їн­сько-єв­ро­пей­ських від­но­син во­на об­го­во­рю­ва­ла в Бер­лі­ні у по­не­ді­лок, про що роз­по­ві­ла в ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».