Людина i право
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Жовтень 2015 17:14

Стартував конкурс на адміністративні посади до спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Rate this item
(0 votes)

Не­що­дав­но ство­ре­на кон­курс­на ко­мі­сія з від­бо­ру кан­ди­да­тів на ад­мі­ніс­тра­тив­ні по­са­ди до Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри ни­ні пра­цює в ак­тив­но­му тем­пі і, що над­зви­чай­но важ­ли­во, від­кри­та для ши­ро­ко­го за­га­лу гро­ма­дян. Її за­сі­дан­ня транс­люю­ть­ся в он­лайн-ре­жи­мі, що до­зво­ляє всім охо­чим спос­те­рі­га­ти за пе­ре­бі­гом цьо­го про­це­су.
Для чо­го по­тріб­не при­зна­чен­ня ке­рів­ни­ка Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри та ін­ших її спів­ро­біт­ни­ків? Хто мо­же по­да­ва­ти до­ку­мен­ти на кон­курс? Яким бу­де по­ря­док їх роз­гля­ду та ухва­лен­ня рі­шень? Ко­му від­да­ва­ти­муть пе­ре­ва­гу — «но­вим об­лич­чям» чи до­свід­че­ним спе­ціа­ліс­там? Ці та ін­ші пи­тан­ня ми об­го­во­рю­ємо з го­ло­вою кон­курс­ної ко­мі­сії, пра­во­за­хис­ни­цею, док­то­ром юри­дич­них на­ук, про­фе­со­ром Ка­те­ри­ною Лев­чен­ко.

— Чо­му при­зна­чен­ня очіль­ни­ка Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри та чле­нів йо­го коман­ди є вель­ми важ­ли­вим для Ук­раї­ни і при­вер­тає су­спіль­ну ува­гу?
— Спеціалізована антикорупційна прокуратура необхідна для того, щоб працювало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; підтримує державне обвинувачення у відповідних провадженнях, а також має представляти інтереси громадянина або держави в суді у випадках, пов’язаних із корупційними правопорушеннями.
НАБУ перебуває в стані формування, вже перші працівники взяті на роботу, ще раніше призначений голова НАБУ. Тому потрібно, щоб був призначений очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має статус заступника Генерального прокурора, і, відповідно, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Власне така прокуратура була створена за наказом Генерального прокурора України Віктора Шокіна від 22 вересня 2015 року — як структурний підрозділ Генеральної прокуратури. Конкурсна комісія фактично була обрана незадовго перед тим. Вона формується з членів, яких визначила Генеральна прокуратура (це 4 особи), та тих, кого обрала Верховна Рада (7 осіб). Парламентарі проголосували за своїх представників 17 вересня, а 21 вересня вже відбулося перше засідання нашої комісії. Були вирішені організаційні питання, мене обрали головою конкурсної комісії, Віталія Шабуніна — секретарем. До 1 жовтня комісія розробила та ухвалила порядок проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на адміністративні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто ми роботу не затягуємо, це було б неправильно.
— Хто увій­шов до кон­курс­ної ко­мі­сії?
— Верховну Раду представляють як фахові юристи, так і громадські діячі. Серед них — Володимир Горбач, Володимир Філенко, Віктор Шишкін, Євген Нищук, Віталій Шабунін, американський прокурор Мері Батлер. Мою кандидатуру також підтримали парламентарі. Від Генеральної прокуратури до комісії входять перший заступник Генерального прокурора України Юрій Севрук, а також Юрій Грищенко, Роман Балита, Микола Садовий.
— У чо­му по­ля­га­ти­ме ро­бо­та ко­мі­сії?
— Комісія організовує відкритий конкурс на адміністративні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Усього передбачено 12 посад. І наше завдання — відібрати по 3 кандидатури на кожну посаду. Це передбачено Законом України «Про прокуратуру».
Але спочатку маємо відібрати кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У законі не зазначено, скільки має бути цих кандидатів, тобто маємо добрати не менше двох. Хоча, звісно, можемо запропонувати й більше кандидатур. Свої пропозиції передаємо Генеральному прокуророві, він обирає з поданих нами кандидатів одного і затверджує на посаді.
Саме керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури конкурсна комісія передаватиме подання щодо запропонованих кандидатів на інші адміністративні посади в цій прокуратурі, серед яких — перший заступник керівника, заступник, начальник управління, начальники відділів. Тобто свою команду він формуватиме сам.
Конкурсна комісія відпрацювала та затвердила порядок проведення відкритого конкурсу щодо відбору кандидатів на адміністративні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей порядок важливий для нас, бо регламентує нашу роботу. І ще більш важливий він для громадян, які хочуть подавати свої кандидатури для участі в цьому конкурсі. Тож порядок має бути зрозумілим.
— Хто мо­же по­да­ва­ти за­яви на ад­мі­ніс­тра­тив­ні по­са­ди до Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри?
— Ця норма регламентується ст. 27 Закону України «Про прокуратуру». Відповідно до неї, у такому конкурсі можуть брати участь люди, які мають вищу юридичну освіту, володіють державною мовою, не мають судимості. Вони також повинні мати 5 років стажу роботи в органах прокуратури. Не обов’язково, щоб ішлося про теперішній стаж роботи на посаді. Можливо, хтось працював в органах прокуратури раніше, а потім перейшов на іншу роботу. Закон визначає обов’язковий термін прокурорської роботи.
Одразу зауважу, що в суспільстві є багато питань щодо цього пункту, бо Антикорупційне бюро і Антикорупційна прокуратура створювалися на вимогу щодо очищення органів влади, їх кардинального реформування. Це був результат Революції гідності, яка відстоювала суспільні зміни. Багато хто вважає, що для боротьби з корупцією мають бути задіяні зовсім нові спеціалісти, які можуть і не мати п’ятирічного прокурорського стажу. Головне, щоб у них була вища юридична освіта, і вони могли здійснювати прокурорські функції.
У конкурсній комісії також неоднозначні підходи до цієї норми. Частина членів комісії вважає, що ця норма прийнятна, і її не треба змінювати. А частина пропонує розширити базу для подання документів претендентів на участь у конкурсі.
Треба мати на увазі, що чинну систему може змінити лише Верховна Рада. Але для цього, на жаль, фактично нема часу.
Конкурс відбувається на підставі чинного законодавства.
— Чи за­сто­со­ву­ва­ти­меть­ся до кан­ди­да­тів пе­ре­вір­ка на по­лі­гра­фі? І яке во­на ма­ти­ме зна­чен­ня для оста­точ­но­го рі­шен­ня ко­мі­сії?
— Порядком проведення конкурсу передбачається, що може застосовуватися перевірка з використанням поліграфа. У разі необхідності комісія може ухвалити відповідне рішення. Метою проведення перевірки за допомогою поліграфа може бути отримання даних про особу, яка претендує на адміністративну посаду.
— Чи мо­же кан­ди­да­том на по­са­ду ке­рів­ни­ка чи ін­шу у Спе­ціа­лі­зо­ва­ній ан­ти­ко­руп­цій­ній про­ку­ра­ту­рі бу­ти по­лі­тич­на фі­гу­ра, як­що во­на має юри­дич­ну осві­ту?
— Ні, не може бути. Є вимоги до сумісності посад. І людина-політик, представник чи представниця тієї чи іншої політичної партії, не може обіймати посади в будь-якій прокуратурі, відповідно — і в Спеціалізованій антикорупційній.
— При­зна­чен­ня на по­са­ду ке­рів­ни­ка-про­ку­ро­ра Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри ґрун­тує­ть­ся на до­ві­рі су­спіль­ства до цьо­го про­це­су. То­му ба­га­тьох гро­ма­дян ці­ка­вить, чи чи­нить­ся на чле­нів ко­мі­сії по­лі­тич­ний тиск? Що Ви ска­же­те з цьо­го при­во­ду?
— На сьогодні політичного тиску немає. І ми робитимемо все можливе, щоб його не було і в подальшому.
Робота комісії є відкритою. Усі наші засідання транслюються в режимі он-лайн. Про обговорення, питання, репліки, голосування, згоду-незгоду, позицію кожного члена комісії зможе дізнатися будь-який громадянин України, який має доступ до Інтернету. Трансляцію так само, як і роботу комісії, організаційно та технічно забезпечує Генеральна прокуратура України. Є телеканали, які наживо транслюють ці засідання. Думаю, суспільство уважно стежитиме за нашою роботою.
Більшість дискусійних питань, які у нас виникали, ми вирішували шляхом конструктивного діалогу, демократичним шляхом. Наша робота прозора. Тому якщо хтось має зауваження до неї, будь ласка, комісія відкрита для діалогу з громадськими активістами, з усіма, хто зацікавлений в успішності цього процесу.
— От­же, вся ін­фор­ма­ція про осіб, які по­да­ють до­ку­мен­ти на кон­курс, ста­не до­ступ­ною ши­ро­ко­му за­га­лу?
— Ми обумовили в порядку проведення конкурсу необхідність оприлюднення даних не лише про кандидатів на посади, а й про претендентів.
Поясню. Коли розпочинається конкурс, люди подають документи. Вони є претендентами. Робоча група допомагає конкурсній комісії ці документи обробляти — приймати, розбирати, сортувати, тут багато технічної роботи. Не всі документи відповідають необхідним критеріям, є різні зауваження, питання тощо. Тому не всі претенденти затим стануть кандидатами.
Водночас ми передбачаємо подавати на сайті Генеральної прокуратури інформацію також про претендентів. Звісно, ми не порушуватимемо права на приватну інформацію, але дані про доходи, трудовий стаж претендентів і кандидатів стануть доступними для громадськості.
— Як від­бу­ва­ти­меть­ся до­бір кан­ди­датів?
— Спочатку вони проходитимуть тест на знання законодавства. Поки що не знаю достеменно, чи буде пряма трансляція із залів, де відбуватиметься тестування, але обговорення його результатів конкурсною комісією неодмінно показуватимуть наживо в Інтернеті, тож будуть оприлюднені й самі результати.
Потім відбуватимуться тестування, співбесіди. У разі необхідності за рішенням конкурсної комісії застосовуватиметься перевірка кандидатів на поліграфі. І всі результати будуть відомі громадськості.
Мені здається, що це достатньо серйозний фільтр. Допомога громадськості дуже потрібна нашій комісії, насамперед, тоді, коли розглядатимемо тих чи інших кандидатів. В областях краще знають своїх людей, тож можуть привернути нашу увагу до їх професійних та морально-етичних якостей. Моніторинг цих процесів нам справді не завадить.
— Як впи­сує­ть­ся в ро­бо­ту ко­мі­сії аме­ри­кан­ський про­ку­рор?
— Ми голосували і дозволили Мері Батлер брати участь у засіданнях комісії в режимі он-лайн або за допомогою телефонного зв’язку. Тобто, через комп’ютерну програму Скайп — сучасні технології дозволяють так працювати. У першому засіданні вона брала участь особисто. Документи з української на англійську їй перекладають перекладачі, які з нею працюють. Подібний досвід уже був під час добору кандидатів до Національного антикорупційного бюро.
— Як у та­ко­му ра­зі кон­курс­на ко­мі­сія пла­нує от­ри­му­ва­ти не­об­хід­ний кво­рум для ухва­лен­ня рі­шень?
— Ми передбачили в порядку проведення конкурсу, що рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.
— Ко­го з гро­мад­сько­сті ви мо­же­те за­про­шу­ва­ти на за­сі­дан­ня кон­курс­ної ко­мі­сії?
— У залі під час засідання комісії присутні лише журналісти.
Тестування кандидатів проводитимуться на майданчиках Національної академії прокуратури України. Тестування електронне, а там є спеціальні комп’ютерні зали, одночасно сідає кілька десятків людей у кількох аудиторіях. І, за порядком проведення конкурсу, спостерігачами можуть виступати представники громадських, міжнародних, міжурядових організацій, щоб бачили, як це все відбувається.
— Кон­курс на по­са­ди ого­ло­ше­но. Що б Ви по­ба­жа­ли тим лю­дям, які пла­ну­ють бра­ти в ньо­му участь?
— Прийом документів почався 8 жовтня. Усі охочі взяти участь у конкурсі мають уважно ознайомитися з усіма вимогами до кандидатів, звернути увагу на всі необхідні документи та обумовлені терміни. На жаль, прикрі невдачі можуть трапитися через недбале оформлення документів. Якщо людина подає документи на посаду в прокуратурі, вона має робити це чітко і правильно, оскільки повинна розуміти, як із ними працювати.
Документи можуть бути подані також поштою, і ми додаємо кілька днів на їх отримання. Потім відбуватимуться формування списків кандидатів, тестування, співбесіди. Ми даємо дні на оскарження рішень між зазначеними етапами. Все це забиратиме час, але важливо, щоб усі процедури були дотримані. Є сподівання, що наприкінці листопада — початку грудня перші кандидатури буде відібрано комісією.
Я бажаю всім успіхів! Переконана, що на посади будуть призначені найдостойніші.
Во­ло­ди­мир ДОБ­РО­ТА,
На­ціо­наль­ний прес-клуб 
«Ук­ра­їн­ська пер­спек­ти­ва»

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».