Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 29 Квiтень 2016 10:47

Віртуальна подорож Чорнобилем

Rate this item
(1 Vote)

У Му­зеї іс­то­рії Ки­єва 26 квіт­ня від­бу­ла­ся сві­то­ва прем’­єра Chernobyl VR Project під на­звою «Міс­то-при­вид. Сві­то­ва прем’­єра по­до­ро­жі», по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм. Ін­но­ва­цій­ний про­ект поль­ських роз­роб­ни­ків має на ме­ті увіч­ни­ти пам’­ять про ка­тас­тро­фу 1986 ро­ку за до­по­мо­гою вір­ту­аль­ної по­до­ро­жі Чор­но­би­лем та При­п’ят­тю. Пре­зен­та­ція три­ва­ти­ме до 10 трав­ня.
Ни­ні тех­но­ло­гія VR (virtual reality) є га­ря­чим трен­дом у сві­ті ін­но­ва­цій. Са­ме VR є ве­ли­чез­ним стриб­ком у від­тво­рен­ні ме­діа-кон­тен­ту, при­най­мні з мо­мен­ту по­яви 3D-філь­мів. Ви­нят­ко­ві мож­ли­во­сті цієї тех­но­ло­гії бу­ли ви­ко­рис­та­ні роз­роб­ни­ком The Farm 51. Поль­ські про­гра­міс­ти ство­ри­ли ав­тор­ську тех­но­ло­гію Reality 51, яку ви­ко­рис­та­ли, щоб по­ка­за­ти сві­то­ві Чор­но­биль­ську ка­тас­тро­фу.

«Ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії The Farm 51 да­ють змо­гу мак­си­маль­но точ­но пе­ре­нес­ти ре­аль­ність у вір­ту­аль­ний cвіт. За­вдя­ки цьо­му ко­жен, хто при­йде в Му­зей іс­то­рії Ки­єва, ма­ти­ме мож­ли­вість пе­ре­нес­ти­ся в ін­ший світ і на влас­ні очі по­ба­чи­ти зо­ну від­чу­жен­ня», — ска­зав Лу­каш Ро­сін­ський з Farm 51.
Со­ці­аль­ний ас­пект про­ек­ту від­зна­чає ук­ра­їн­ська спів­ач­ка та ак­ти­віст­ка Рус­ла­на Ли­жич­ко: «Я пе­ре­ко­на­на, що за­вдя­ки Chernobyl VR Project ба­га­то лю­дей у всьо­му сві­ті зро­зу­мі­ють роз­мір ка­тас­тро­фи три­дця­ти­річ­ної дав­ни­ни і звер­нуть ува­гу на тра­ге­дії міль­йо­нів лю­дей, яких во­на тор­кну­ла­ся».
Піс­ля ки­їв­ської пре­зен­та­ції впро­довж на­ступ­них мі­ся­ців по­ка­зи від­бу­дуть­ся та­кож в ін­ших кра­їнах сві­ту, зок­ре­ма в Поль­щі та США.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».