Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 25, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 24 Липень 2015 10:22

Григорій Рябенко: Українці захищають країну свідомо, а не через страх

Rate this item
(0 votes)

Військовий прокурор центрального регіону старший радник юстиції Григорій Рябенко

Ни­ні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді, яка ве­де про­ти нас не­ого­ло­ше­ну вій­ну. Офі­це­ри і сол­да­ти Ук­раї­ни зі зброєю в ру­ках бо­ро­нять рід­ну зем­лю. Са­ме Зброй­ні Си­ли – при усій по­ва­зі до ін­ших дер­жав­них ін­сти­ту­тів – є клю­чо­вим фак­то­ром у збе­ре­жен­ні те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті кра­їни, її су­ве­ре­ні­те­ту.

Вагомий внесок у відстоювання національних інтересів та забезпечення обороноздатності держави як у зоні АТО, так і в інших регіонах держави, роблять військові прокурори, які спільно працюють на подолання агресії.


Про роботу військових правоохоронців ми попросили розповісти військового прокурора Центрального регіону України старшого радника юстиції Григорій Рябенко.
— Сьогодні, коли неоголошена війна прийшла в Україну, я і мої колеги відчуваємо особливу відповідальність за її долю, — говорить Григорій Миколайович. — Ті функції, які ми виконуємо, мають безпосереднє відношення до виконання військовими формуваннями своїх завдань, у тому числі і в зоні АТО.
За шість місяців 2015 року військовою прокуратурою Центрального регіону України до суду з обвинувальними актами направлено 630 кримінальних проваджень, з яких 418 про ухилення від військової служби, 100 — проти встановленого порядку підлеглості та 20 про заволодіння військовим майном. Розслідувано 20 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення, з яких 12 — про хабарництво.
За результатами розгляду судами позовів прокурорів регіону, в поточному році державі повернуто 58 мільйонів гривень. Наприклад, у сфері земельних відносин до судів подано позови щодо повернення та попередження незаконного вилучення земель оборони площею 45 га на загальну вартість 48,5 млн грн. Реально повернуто земель оборони площею 8,1 га вартістю 24,3 млн грн.
— А чи вжи­ва­ють вій­сь­ко­ві про­ку­ро­ри Цен­траль­но­го ре­гіо­ну Ук­раї­ни за­хо­ди що­до за­хис­ту ін­те­ре­сів вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, які бе­руть участь в Ан­ти­те­ро­рис­тич­ній опе­ра­ції та їх­ніх сі­мей?
— Загалом у поточному році за прокурорського реагування захищено права 65 військовослужбовців щодо поновлення їх на роботі, 32 військовослужбовців щодо виплати їм середньої заробітної плати та семи військовослужбовців щодо скасування нарахувань за кредитними зобов’язаннями.
Також за позовами військових прокурорів до суду військовослужбовцям та членам їхніх сімей нараховано та виплачено понад 3 млн грн гарантованих соціальних виплат (одноразові допомоги у зв’язку із пораненням, смертю тощо).
— Де­які віт­чиз­ня­ні мас-ме­діа, не ка­жу­чи вже про ро­сій­ські, пи­шуть про ма­со­ве ухи­лен­ня гро­ма­дян Ук­раї­ни від при­зо­ву. Про­ко­мен­туй­те ці по­ві­дом­лен­ня.
— Зауважу, що факти намагання окремих громадян уникнути військової служби були і раніше, про що, до речі, ваша газета неодноразово писала. Минулого року відновлено призов на строкову військову службу, але, за рішенням Президента України, строковиків в район антитерористичної операції не відправляють.
За результатами проведення п’ятої хвилі часткової мобілізації, на території діяльності військової прокуратури Центрального регіону України мобілізація людських ресурсів майже повністю виконана. Мають місце випадки ухилення від прибуття до військових комісаріатів та призову за мобілізацією у Черкаській, Київській та Харківській областях. Проте ніякого масового ухилення українців від виконання свого конституційного обов’язку із захисту країни не спостерігається.
Слід зауважити, що у порівнянні з минулим роком у 2015 році відмічається тенденція до зменшення кількості злочинів, пов’язаних з ухиленням від військової служби та виконанням військового обов’язку.
Військовими прокуратурами гарнізонів Центрального регіону України розпочато 1176 кримінальних проводжень щодо вчинення в 2014 році 2279 військовослужбовцями кримінальних правопорушень указаної категорії та 676 кримінальних проваджень стосовно 722 громадян, які їх вчинили в поточному році.
Окрім цього, військовими прокуратурами Центрального регіону України розслідується 395 кримінальних проваджень стосовно 4262 військовослужбовців, які не прибули за новим місцем проходження військової служби після окупації Автономної Республіки Крим. Ці факти також стосуються 2014 року.
Маю надію, що і в подальшому продовжуватиметься тенденція до зменшення кількості громадян, які шляхом ухилення від військової служби намагаються уникнути виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
— Що зму­си­ло лю­дей бу­ти більш від­по­ві­даль­ни­ми за до­лю кра­їни сві­до­мість чи страх пе­ред по­ка­ран­ням?
— Українцям, як свідчить історія, завжди було властиве високе почуття відповідальності за долю свого народу, своєї землі. І наші предки завжди виступали на їхній захист. Переконаний: їхні нащадки, тобто сьогоднішні українці, ідуть боронити Батьківщину не через страх, їхніми вчинками керує насамперед почуття обов’язку, висока свідомість і патріотична налаштованість.
— До ре­чі, а скіль­ки на сьо­го­дні за­су­дже­но вій­сь­ко­во­служ­бов­ців за ухи­лен­ня від вій­сь­ко­вої служ­би?
— Протягом 2015 року до кримінальної відповідальності притягнуто 427 осіб, з них 99 осіб засуджено до реальної міри покарання.
Зауважу, що покарання залежить від багатьох чинників, зокрема, тяжкості злочину. Наприклад, Вінницький міський суд засудив за дезертирство військовослужбовця-контрактника Нацгвардії, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки і шість місяців.
Військовослужбовець-контрактник Державної прикордонної служби К. самовільно залишив частину і протягом п’яти місяців ухилявся від виконання військового обов’язку. Тож тепер проведе два роки у дисциплінарному батальйоні.
А ось один із військовиків Харківського гарнізону, перебуваючи на лікуванні, самовільно залишив частину і тривалий час ухилявся від служби, при цьому двічі незаконно заволодівав транспортними засобами громадян. Тому за вироком суду п’ять з половиною років проведе в місцях позбавлення волі.
— Від­не­дав­на у нас від­нов­ле­но функ­ціо­ну­ван­ня вій­сь­ко­вих га­упт­вахт, ска­со­ва­них кіль­ка ро­ків то­му. У звяз­ку з чим на­зрі­ла не­об­хід­ність їх ре­ані­му­ва­ти?
— Інститут військових гауптвахт забезпечує реалізацію повноважень командира на притягнення до відповідальності військовослужбовця за вчинення ним адміністративного правопорушення шляхом накладання арешту і поміщення його на гауптвахту та є дієвим інструментом для зміцнення військової дисципліни.
За ініціативою військових прокурорів, на даний час відновлені та діють гауптвахти у Києві, Харкові, Житомирі та на військових полігонах у Чернігові, Чугуєві та селищі Десні Чернігівської області. Військовими прокурорами гарнізонів Центрального регіону України постійно здійснюється нагляд за умовами утримання військовослужбовців на гауптвахтах.
— Маю кіль­кох зна­йо­мих, які усі­ля­ко уни­ка­ють при­зо­ву, пе­ре­хо­ву­ючись, у пря­мо­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва, від пред­став­ни­ків військ­ко­ма­тів, аби ті не вру­чи­ли їм по­віс­ток...
— Нагадаю, що громадяни України, які не призвані до Збройних Сил чи інших військових формувань, не є військовослужбовцями. І розшукувати їх, притягувати до відповідальності повинні органи МВС, цивільні прокуратури. Ми ж займаємось тими громадянами, кого комісаріати вже призвали, але вони відмовляються проходити службу, самовільно залишаючи розташування частин і підрозділів.
— Які зло­чи­ни є най­більш ха­рак­тер­ни­ми для час­тин і під­роз­ді­лів, які пе­ре­бу­ва­ють під ва­шою юрис­дик­цією?
— Серед злочинів, вчинених у військових частинах і установах Центрального регіону України, найбільш розповсюджені кримінальні правопорушення про ухилення від військової служби, що становлять майже 80% від загальної кількості виявлених правопорушень. Майже кожне десяте кримінальне правопорушення проти встановленого порядку підлеглості. Крім того, мали місце злочини про викрадення військового майна, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та у сфері службової діяльності. У середньому їхня кількість становить по 3% від загальної кількості злочинів.
Фігурантами переважної більшості злочинів є військовослужбовці, призвані під час мобілізації. Близько десяти відсотків злочинів вчинили особи офіцерського складу та військовослужбовці-контрактники.
— Ук­ра­їн­ська вла­да ого­ло­си­ла вій­ну ко­руп­ціо­не­рам, у то­му чис­лі і в по­го­нах. Хо­ті­лось би по­чу­ти про най­більш ре­зо­нанс­ні спра­ви, їх­ніх фі­гу­ран­тів.
— Корупція, яка проникла практично в усі сфери нашого життя, є одним із найголовніших ворогів держави і суспільства. Зазначена проблема характерна для всіх видів військових формувань. У поточному році до суду скеровано 20 обвинувальних актів про вчинення корупційних кримінальних правопорушень, з яких три розглянуто судами, винесено обвинувальні вироки. Ще у п’яти кримінальних проваджень цієї категорії особам повідомлено про підозру, слідство триває.
Так, слідчий відділ військової прокуратури Центрального регіону України направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням одного з керівників управлінь Головного управління Національної гвардії України полковника М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Посадовець у листопаді-грудні 2014 року, після проведення конкурсних торгів щодо закупівлі однією з військових частин продуктів харчування (м’ясних консервів) для потреб Національної гвардії, висунув вимогу представнику комерційного товариства передати йому в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі десять відсотків від загальної суми договору, а саме 533 тис грн., погрожуючи створити перешкоди у фінансово-господарській діяльності цього підприємства шляхом повернення закуплених продуктів харчування. 19 січня 2015 року після отримання 232 тисяч гривень полковник був затриманий.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів прикордонної служби у Харківській області, який вимагав від своїх підлеглих надавати йому неправомірну вигоду в розмірі 1000 грн після кожного заступання старшими зміни прикордонних нарядів, погрожуючи в разі відмови створенням перешкод при проходженні служби.
Задокументовано факт вимагання та отримання слідчим управління СБ України в Полтавській області неправомірної вигоди у сумі 1800 доларів США від громадянина за невнесення стосовно нього відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про співучасть у контрабанді культурних цінностей.
Викликає тривогу наявність фактів хабарництва у військових комісаріатах, особливо факти отримання неправомірної вигоди за вирішення питання про непризов під час мобілізації.
Так, у Центральному регіоні у 2014 році викрито два таких факти. Кримінальні провадження направлені з обвинувальними актами до суду, їхній розгляд триває. У поточному році вже викрито п’ять таких фактів у Полтавському, Харківському, Житомирському та Вінницькому гарнізонах. Досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях завершено, триває судовий розгляд проваджень. Інші кримінальні провадження розслідуються.
У Вінницькій області нещодавно затримано начальника мобілізаційного відділу одного з військових комісаріатів під час передачі йому мешканцем області 500 доларів США за сприяння в ухиленні від призову на військову службу.
Також «на гарячому» викрито військового комісара одного з районів Вінницької області, який вимагав та одержав 400 доларів США. За цю суму він обіцяв громадянину М. посприяти у визнанні його непридатним до військової служби.
У приміщенні Кременчуцького ОМВК Полтавської області спільно з працівниками УСБУ Полтавської області та військової контррозвідки затримано військовозобов’язаного відразу після передачі посадовцю військкомату 500 євро. За ці гроші військовозобов’язаний намагався вирішити питання про звільнення його від призову за мобілізацією, аби уникнути відправки у війська за відсутності законних підстав.
Установлені факти, коли військові службові особи намагаються збагатитися за рахунок військовослужбовців, що виконують обов’язки в зоні проведення антитерористичної операції. Так, помічник командира одного з батальйонів з фінансово-економічної роботи, що задіяні в антитерористичній операції, з метою особистого збагачення привласнив грошові кошти в розмірі 213 тис. грн, що були призначені для виплати грошового забезпечення та винагороди військовикам, які брали безпосередню участь у бойових діях.
Натомість цей посадовець придбав на них легковика та погасив кредит. Обвинувальний акт щодо вказаної особи розглянуто судом, винесено обвинувальний вирок з призначенням покарання у вигляді шести років позбавлення волі.
Проте зазначене покарання, на мою думку, є м’яким, у зв’язку з чим подано апеляцію, яка перебуває на розгляді суду.
І все ж повинен сказати, що абсолютна більшість військовиків чесно і сумлінно виконує свій обов’язок у цей нелегкий для усіх нас час.
Інтнрв'ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».