№ 4 (24207)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Сiчень 21, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Три ро­ки то­му, ко­ли у черв­ні 2016 ро­ку бри­тан­ці на ре­фе­рен­ду­мі про­го­ло­су­ва­ли за ви­хід з Єв­ро­со­юзу, а у лис­то­па­ді 2016 ро­ку До­нальд Трамп був об­ра­ний 45-м пре­зи­ден­том США, важ­ко бу­ло пе­ред­ба­чи­ти гос­тро­ту внут­ріш­ньо­по­лі­тич­них кри­зо­вих явищ, які ста­ли на­слід­ком цих про­це­сів.

Поточний тиждень важливий з огляду на переговорний процес, який стосується питань внутрішньої і зовнішньої політики в обох провідних країнах євроатлантичного простору.

РПЦ про­дов­жу­ва­ти­ме про­ти­стоя­ти Пра­во­слав­ній церк­ві Ук­раї­ни, але про­цес пе­ре­хо­ду па­ра­фій до но­вої церк­ви ни­ні від­бу­ває­ть­ся мир­но і три­ва­ти­ме так на­да­лі.

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній в інтерв’ю грецькому виданню TaNea, переклад якого опубліковано на сторінці митрополита у Facebook.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 25 Сiчень 2019 01:21

Понад усе вони любили Україну...

29 СІЧ­НЯ — ДЕНЬ ПАМ’­ЯТІ ГЕ­РО­ЇВ КРУТ

Скіль­ки мо­ло­дих укра­їн­ців всту­пи­ли у смер­тель­ний дво­бій із ро­сій­сько-біль­шо­виць­кою ор­дою в січ­ні 1918 ро­ку не­по­да­лік за­ліз­нич­ної стан­ції Кру­ти? Які втра­ти во­ни по­нес­ли? Як скла­ла­ся по­даль­ша до­ля тих, ко­му по­щас­ти­ло ви­жи­ти?
Від­по­віс­ти на ці та ін­ші за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли іс­то­ри­ка, за­ступ­ни­ка ди­рек­то­ра На­ціо­наль­но­го вій­сь­ко­во-іс­то­рич­но­го му­зею Ук­раї­ни Яро­сла­ва Тин­чен­ка, який ба­га­то ро­ків до­слі­джує по­дії більш як сто­літ­ньої дав­ни­ни.

Published in Пам'ять

Со­ціо­ло­гіч­ні до­слі­джен­ня, кот­рі ма­со­во про­во­дять­ся в Ук­раї­ні на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів, за­зви­чай не об­ме­жую­ть­ся са­мим ли­ше праг­нен­ням ви­зна­чи­ти лі­де­ра май­бут­ніх пе­ре­го­нів. По­де­ку­ди ви­вчен­ня гро­мад­ської дум­ки має на ме­ті ще й до­слі­ди­ти су­спіль­ні на­строї сто­сов­но важ­ли­вих по­дій.

Сучасних громадян нашої держави в цьому контексті без перебільшення можна назвати суспільством... невдоволених. Торік 70% населення були впевнені, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку й лише 18% вважали, що все загалом гаразд. І це — вже доволі стійка тенденція.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».