Листопад
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Клю­чо­ви­ми на­слід­ка­ми за­про­ва­джен­ня в Ук­раї­ні во­єн­но­го ста­ну ма­ють ста­ти по­си­лен­ня обо­ро­но­здат­но­сті дер­жа­ви, роз­бло­ку­ван­ня на­ві­га­ції на Азо­ві, мо­бі­лі­за­ція між­на­род­них парт­не­рів та кон­со­лі­до­ва­ний по­зов про­ти РФ до між­на­род­них су­дів.

Таку думку висловила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Published in Суспільство
Четвер, 29 Листопад 2018 23:37

Будьмо єдині!

Цього дня відбувався Всеукраїнський референдум, на який було винесено єдине запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?», ухвалений українським парламентом 24 серпня 1991 року. Перед цим парламентарі прийняли звернення до співвітчизників, в якому, зокрема, було сказано:

Published in Суспільство
Четвер, 29 Листопад 2018 23:27

Нам би 30 днів протриматися...

У НИЗЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ВОЄННИЙ СТАН

Во­че­видь, не­має жод­но­го сен­су всо­те пе­ре­по­ві­да­ти по­дії, що ста­ли­ся 25 лис­то­па­да у Кер­чен­ській про­то­ці.
Як і вти­сяч­не ци­ту­ва­ти ті роз­ді­ли віт­чиз­ня­ної Кон­сти­ту­ції, де йдеть­ся про осо­бли­во­сті на­шо­го жит­тя в пе­рі­од во­єн­но­го ста­ну, кот­рий усе ж та­ки бу­ло за­про­ва­дже­но в Ук­раї­ні. Впер­ше (!) за ча­сів Не­за­леж­но­сті та й, ма­буть, із мо­мен­ту за­кін­чен­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни...

Published in Суспільство

У фут­боль­ній Єв­ро­пі за­вер­шив­ся гру­по­вий етап но­во­го тур­ні­ру на­ціо­наль­них збір­них — Лі­ги на­цій УЄФА.
У фінальній стадії Ліги націй УЄФА зіграють збірні Англії, Голландії, Португалії і Швейцарії — переможці чотирьох груп Ліги А, повідомляє Укрінформ.
Фінальну стадію дебютного розіграшу Ліги націй улітку 2019 року приймуть португальські стадіони «Драгау» в Порту і «Афонсу Енрікеш» у Гімарайнші. Півфінали пройдуть 5-го і 6 червня. Матч за третє місце і фінал відбудуться 9 червня.

Published in Футбол

Збір­на Ук­раї­ни про­ве­ла за­ключ­ний матч ква­лі­фі­ка­ції чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2019 се­ред жі­но­чих ко­манд.
У шостому турі групи F українки з рахунком 71:84 (14:21, 18:18, 24:22, 15:23) поступилися в Мелільї чинним чемпіонкам Європи іспанкам, проте за додатковими показниками пробилися на Євробаскет-2019, повідомляє Укрінформ.

Published in Баскетбол

Ле­ген­дар­ний ук­ра­їн­ський бок­сер, дво­ра­зо­вий чем­пі­он сві­ту в су­пер­важ­кій ва­зі, пе­ре­мо­жець Олім­пі­ади-1996 Во­ло­ди­мир Клич­ко ви­сту­пив на під­трим­ку бок­су, який мо­жуть ви­клю­чи­ти з про­гра­ми Олім­пій­ських ігор.
Відповідне відео із заявою Володимир Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.
«Я втілив у життя свою мрію, завоювавши золоту медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Тепер бокс ризикує втратити місце в олімпійській програмі Ігор у Токіо 2020 року, знищивши мрії молодих боксерів, які були і в мене, позбавивши їх шансу не лише на перемогу, але й навіть просто на участь у змаганнях.

Published in Бокс

2018 рік слід вва­жа­ти од­ним із най­успіш­ні­ших в іс­то­рії збір­ної Ук­раї­ни. Коман­да Ан­дрія Шев­чен­ка не тіль­ки здо­бу­ла не­об­хід­ний ре­зуль­тат, але й спро­бу­ва­ла якіс­но ви­доз­мі­ни­ти свою гру.

Ре­зуль­та­ти
Збірна України достроково виконала турнірне завдання на рік — «синьо-жовті» виграли свою групу в Лізі Європи. Вони вийшли до елітного дивізіону і підвищили свої шанси на вихід до фінального турніру Євро-2020.

Published in Футбол
П'ятниця, 23 Листопад 2018 18:47

Що треба знати про гепатит А?

Ли­ше про­тя­гом остан­ніх двох тиж­нів в Ук­раї­ні, зок­ре­ма на Львів­щи­ні, Іва­но-Фран­ків­щи­ні та Оде­щи­ні, на ге­па­тит А за­хво­рі­ли по­над 3 де­сят­ки на­ших кра­ян — ма­лих та до­рос­лих.
Як­що звер­ну­ти­ся до ста­тис­ти­ки ми­ну­ло­го ро­ку, то ми по­ба­чи­мо три­вож­ну тен­ден­цію під­ви­щен­ня рів­ня за­хво­рю­ва­но­сті на цю не­ду­гу по­рів­ня­но з по­пе­ред­нім пе­ріо­дом на 9%.

Уче­ні ство­ри­ли таб­лет­ки для схуд­нен­ня Gelesis100, які до­по­ма­га­ють за пів­ро­ку втра­ти­ти 5–10% ва­ги лю­дям з ожи­рін­ням. Це — кап­су­ла, яка у шлун­ку пе­ре­тво­рює­ть­ся на гель і ви­кли­кає від­чут­тя на­си­чен­ня. Очо­лю­ва­ли до­слі­джен­ня на­уков­ці Уні­вер­си­те­ту шта­ту Лу­їзі­ана.

Gelesis100 виготовлений із целюлози і лимонної кислоти і розчиняється у кишечнику. Його приймають за півгодини до їди.
Дослідження засвідчили, що таблетка подвоює ймовірність успішної дієти для схуднення.

П'ятниця, 23 Листопад 2018 18:39

Телевізійний диктор номер один

28 ЛИСТОПАДА — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА САФОНОВА (1943), УКРАЇНСЬКОГО ДИКТОРА

Ве­ду­чи мо­ву про Олек­сан­дра Са­фо­но­ва, мож­на без пе­ре­біль­шен­ня ска­за­ти прос­то — Ле­ген­да. Мо­лодь, мо­же, і не знає, але лю­ди тро­хи стар­ші ма­ють пам’­ята­ти — і йо­го не­по­втор­ний го­лос, і зов­ніш­ність.

Сафонов 40 років заворожував глядачів своєю вишуканою вимовою: він був диктором Українського телебачення Державної телерадіокомпанії.

Published in Особистість

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».