№ 9 (24108)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На­бу­ли чин­но­сті до­мо­вле­но­сті про при­пи­нен­ня вог­ню на си­рій­ських фрон­тах. На­га­да­ємо, що з 27 лю­то­го 2016 ро­ку діє уго­да про за­ми­рен­ня між ар­мією Ба­ша­ра Аса­да та май­же 97 різ­ни­ми вій­сь­ко­ви­ми уг­ру­по­ван­ня­ми, які на­вес­ні 2011-го про­го­ло­си­ли се­бе опо­зи­цій­ни­ми до цьо­го ре­жи­му.

Формально угода укладена до 14 березня, але лише 7 березня 2016 року у Женеві мають відновитися мирні переговори між цими ворогуючими сторонами. У цьому контексті згадується старий радянський анекдот, коли на запитання, чи буде війна, оптимісти відповідали «ні». Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться. На превеликий жаль, ситуація в сучасній Сирії є яскравою ілюстрацією цього «чорного» гумору.
Впадає в око той факт, що за межами цієї угоди опинились організації, які Росія і США погодилися вважати терористичними. Тобто проти «Ісламської держави» та «Джебхат-аль-Нусра» можна продовжити ведення бойових дій.

П'ятниця, 04 Березень 2016 02:00

«Супервівторок» у США

Пер­ший день бе­рез­ня 2016 ро­ку є осо­бли­вою да­тою по­лі­тич­но­го ка­лен­да­ря пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США. Це «су­пер­вів­то­рок», ко­ли по­пе­ред­ній від­бір кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної та Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тій США роб­лять од­ра­зу в оди­над­ця­ти шта­тах. То­му це фак­тич­но «пів­фі­нал» ба­та­лій: пе­ре­мо­га у біль­шо­сті цих шта­тів озна­ча­ти­ме май­же га­ран­то­ва­ний ви­хід у фі­нал для пе­ре­мож­ця і схо­джен­ня з дис­тан­ції тих, хто про­грав.

Напередодні «супервівторка» стало зрозуміло, що у демократів боротьбу з несподівано досить щільним результатом продовжують Гілларі Клінтон та Берні Сандерс. Натомість у таборі республіканців ситуація стала більш зрозумілою. Визначився фаворит — Дональд Трамп, який поки що впевнено випереджає Теда Круза та Марка Рубіо. У цю внутрішньопартійну конкуренцію так і не спромігся втрутитися на рівних Джебб Буш, який уже оголосив про припинення своєї виборчої кампанії.

Близько 46% українських жінок зазначають, що мають порушення сну, а 44% — хронічну втому.
Такі дані всеукраїнського опитування щодо ставлення жінок до здорового способу життя в Україні озвучив голова правління асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» Владислав Сила.
«Ми проводили опитування щодо суб’єктивного відчуття жінок до їхнього стану здоров’я. Так, про порушення сну повідомили близько 46% жінок, хронічну втому — 44, а часті головні болі — 34%», — наголосив голова правління асоціації.

Published in Суспільство

Укра­їн­ці вва­жа­ють, що най­біль­ше при­єд­нан­ню Ук­раї­ни до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу за­ва­жає ко­руп­ція.

Такі дані соцопитування оприлюднила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна на прес-конференції в Укрінформі.
«43 відсотки населення України вважають, що найбільше приєднанню країни до ЄС заважають: корупція та повільний темп реформ; недостатній економічний розвиток України (41%) та низький рівень життя населення (36%)», — зазначила Бекешкіна.
Окрім того, 27% населення вважають, що на заваді євроінтеграції України стоїть агресія Росії і воєнні дії на Донбасі, 22% називають перешкодою позицію західних держав-членів, які не прагнуть бачити Україну членом ЄС. 20% українців — що на шляху до ЄС стоять проблеми з демократією та правами людини в Україні.

Published in Суспільство

Центральний те­ле­ка­на­л пла­нує те­ле­міст з Япо­нією, при­свя­че­ний п’я­ти­річ­чю ава­рії на Фо­ку­сі­мі і 30-річ­чю Чор­но­биль­ської тра­ге­дії. Цією про­гра­мою ав­то­ри про­ек­ту ма­ють на­мір від­но­ви­ти при­за­бу­тий те­ле­ма­ра­фон «Дзво­ни Чор­но­би­ля», що ви­хо­див в ефір май­же де­ся­ти­літ­тя.

Її літа немов обходять стороною. Струнка, і з тим же вогником в очах, як в юності, вона й досьогодні сповнена творчих сил і енергії.
Тамара Хрущ — одна з перших відчайдушних жінок-журналісток, яка, незважаючи на небезпеку, впродовж багатьох років їздила в радіаційне пекло Чорнобиля, аби донести правду про наслідки найбільшої ядерної катастрофи у світі. Ця надзвичайно обдарована журналістка більш як двадцять років разом зі своїми колегами по телевізійному цеху знімала унікальні кадри, відстежувала сотні людських доль.
Великий творчий колектив «Дзвонів Чорнобиля» за ці роки, на жаль, зазнав втрат — не з нами талановита журналістка, серце програми Віра Бояренко, оператори Валентин Юрченко, Юрій Коляда, Георгій Шапошников, журналісти Геннадій Душейко і Людмила Бондарчук.

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Березень 2016 00:00

І чужому научайтесь...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ РОЗРОБИВ ДОРОЖНЮ КАРТУ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ РОБОТИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

На тлі не­ра­діс­них ро­ко­вин анек­сії Кри­му та пал­ких між­на­род­них дис­ку­сій сто­сов­но по­даль­шої до­лі так зва­них Мін­ських до­мо­вле­нос­тей, біль­шість по­лі­тич­них екс­пер­тів не­за­слу­же­но від­су­ну­ли на дру­гий план ще од­ну зна­ко­ву для на­шої дер­жа­ви по­дію, кот­ра від­бу­ла­ся цьо­го тиж­ня.
Йдеть­ся про спіль­ну кон­фе­рен­цію ви­со­ко­го рів­ня з пи­тань роз­вит­ку і зміц­нен­ня по­тен­ці­алу віт­чиз­ня­но­го за­ко­но­дав­чо­го ор­га­ну. По­при те, що зга­да­ний фо­рум, про­ве­де­ний під егі­дою Єв­ро­пар­ла­мен­ту, був три­ден­ним, він здо­був до­во­лі про­мо­ви­сту на­зву: «Ук­ра­їн­ський тиж­день».

Під час його проведення депутати Європарламенту, парламентів країн — членів ЄС, а також представники інших інституцій Євросоюзу та міжнародних організацій обмінялися досвідом зі своїми українськими колегами. А своєрідним апогеєм цього багатообіцяючого тет-а-тет стала презентація ґрунтовної праці наших європейських партнерів, покликаної допомогти в подальшій роботі Верховній Раді.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».