Особистість
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:55

Головний із проблем діабету

Rate this item
(0 votes)

90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ АН­ДРІЯ СЕ­МЕ­НО­ВИ­ЧА 
ЄФІ­МО­ВА (1928–2017), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО, МЕ­ДИ­КА

На­ро­див­ся май­бут­ній уче­ний 10 лис­то­па­да 1928 ро­ку в се­лі Зі­нов’­їв­ка Са­ра­тов­ської об­лас­ті. У 1952 ро­ці Ан­дрій Єфі­мов за­кін­чив лі­ку­валь­ний фа­куль­тет Горь­ков­сько­го дер­жав­но­го ме­дич­но­го ін­сти­ту­ту, а в 1955 ро­ці — клі­ніч­ну ор­ди­на­ту­ру.
Піс­ля за­хис­ту кан­ди­дат­ської ди­сер­та­ції він став го­лов­ним те­ра­пев­том мед­сан­час­ти­ни на од­ній із но­во­бу­дов Си­бі­ру в Крас­но­яр­ську. Ан­дрі­єм Се­ме­но­ви­чем бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні кіль­ка лі­кар­ських екс­пе­ди­цій із ви­вчен­ня зо­бу і скла­де­на кар­та зоб­ної ен­де­мії Крас­но­яр­сько­го краю.
Єфі­мов та­кож брав участь у що­річ­них кон­фе­рен­ці­ях Крас­но­яр­сько­го мед­ін­сти­ту­ту, йо­го стат­ті дру­ку­ва­ли­ся в «Пра­цях кон­фе­рен­ції».

З 1958 року Андрій Семенович працював асистентом кафедри терапії Горьковського медінституту. У 1964 році він захистив докторську дисертацію, присвячену дослідженню нейрогуморальної регуляції при зобній хворобі.
У 1965 році Андрій Семенович Єфімов був обраний за конкурсом у знов організований Інститут ендокринології та обміну речовин МОЗ УРСР у Києві на посаду керівника діабетологічної клініки. З 1992 року він — заступник директора НДІ по клініці.
Андрій Семенович Єфімов був обраний членом-кореспондентом АМН СРСР у 1984 році, академіком АМН СРСР — у 1988 році, академіком НАН України — у 1992 році й академіком АМН України — у 1993-му.
У 1985 році професор Єфімов організував кафедру ендокринології в Київському медичному інституті (нині університет) і до 1992 року завідував нею. У 1993 році він організував кафедру ендокринології в Українському інституті удосконалення лікарів (нині Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України), якою завідував (за сумісництвом) до 2003 року.
Спільна робота клініцистів та експериментаторів в очолюваному відділі Єфімова, а також співпраця з інститутами НАН України створили надійну наукову основу для вивчення патогенезу та відпрацювання нових напрямків у діагностиці та лікуванні цукрового діабету. Особлива увага ним приділялася всебічному вивченню механізмів розвитку діабетичних ускладнень серцево-судинної системи.
Уперше була з’ясована роль контрінсулярних гормонів та імунних порушень в їх патогенезі, запропонована оригінальна схема патогенезу і класифікація діабетичних ангіопатій, яка знайшла своє відображення у першій у СРСР монографії «Діабетичні ангіопатії» (1973).
Вивчення інсулін-рецепторної взаємодії виявило гальмівну дію (вплив) на цей процес усіх головних контрінсулярних гормонів, а поглиблене дослідження учасників ліквідації аварії на ЧАЕС показало «діабетогенний ефект» наслідків аварії у формуванні серед ліквідаторів гіперінсулінемії та інсулінорезистентності.
За його керівництва був створений і впроваджений у практику експрес-аналізатор глюкози «Глюкофот» з індикаторними смужками «Глюкозан». Серед впроваджених нових методів лікування цукрового діабету та ангіонейропатій, до розробки яких мав безпосереднє відношення Андрій Семенович, слід назвати: комплекс імунокоректорів з інгібіторами протеолізу при діабеті 1-го типу, трансплантацію культур бета-клітин і кріоконсервованої ембріональної тканини печінки, мікрохвильову резонансну терапію, лазерну терапію, включення в дієту топінамбура.
Слід зазначити, що А. Єфімов володів даром зацікавлювати співробітників науковою роботою, надихати їх на здійснення непростого, а іноді дуже складного наукового пошуку, наполегливо йти до мети.
А. Єфімов опублікував понад 650 наукових робіт, у тому числі 28 монографій, 2 підручники, довідник, керівництво. Андрій Семенович є автором 30 патентів. Під керівництвом академіка Єфімова захищено 50 кандидатських і 15 докторських дисертацій.
У 1982 році за участь у написанні підручника «Внутрішні хвороби» Андрій Семенович був удостоєний Державної премії Української РСР. Єфімов був заслуженим діячем науки і техніки України (1998), членом Європейської діабетичної федерації (1990), віце-президентом Української діабетичної асоціації (2000), експертом ВООЗ з ендокринології (1992). А ще він був нагороджений орденами «Знак Пошани» (1984) і «За заслуги» III ступеня (2001), медалями.
Відомо, що вчений продовжував трудитися до останніх днів свого життя, залишаючись відданим своїй справі — боротьбі з діабетом.
Показово, що вже на 81-му році життя Андрій Семенович так відповів на запитання інтерв’юера: «Як Вам удається виглядати років на 10 молодшим за свій вік?» — «Почнемо з генетики — мама прожила 99 років, бабуся — 88. Генетика позначається. Але нічого б вона не коштувала, якби не була підкріплена режимом. Починаючи з військово-морської школи — щоденна зарядка. Завжди займався спортом.
Зараз — півгодинна зарядка вранці і вечірня активна прогулянка. Плюс біганина на роботі. І все ж головне — це турбота і клопоти моєї дружини про мене, її підтримка, розуміння і любов. Ось вам і засіб Макропулоса».
Цікавий факт із біографії Андрія Семеновича — він консультував телефільм Володимира Бортка «Собаче серце». І всім, хто знав Єфімова, професор Преображенський чимось невловимо нагадує Андрія Семеновича. Може, це йде від того, що талант і натхненна праця робить їх схожими?

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».