Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Роз­мо­ва з Пав­лом Воль­ва­чем спо­ну­ка­на кіль­ко­ма чин­ни­ка­ми. По-пер­ше, це один із най­ці­ка­ві­ших по­етів і про­за­їків, який ви­зна­чає рі­вень су­час­ної ук­ра­їн­ської…
Наш спів­роз­мов­ник — скульп­тор Ми­ко­ла Зно­ба. Учас­ник на­ціо­наль­них та за­кор­дон­них ви­ста­вок із 1994 ро­ку.Мо­ну­мен­таль­ни­ми тво­ра­ми М. Зно­би при­кра­ше­но пло­щі міст…
Пись­мен­ник Олек­сандр Ба­ку­мен­ко ствер­див­ся у ба­га­тьох жан­рах. Із-під йо­го пе­ра ви­йшло по­над 20 книг по­езії та про­зи.У спів­ав­тор­стві з ві­до­ми­ми…
Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Мар­чен­ко, ук­ра­їн­ський ре­жи­сер, сце­на­рист, фо­то­ху­дож­ник, ви­кла­дач, кі­но­зна­вець.Пра­цю­вав як фо­то­ко­рес­пон­дент у ча­со­пи­сах «Но­ви­ни кі­но­ек­ра­на», «Ук­раї­на», «Куль­ту­ра і…
Наш спів­роз­мов­ник ху­дож­ник Сер­гій Ци­ка­лов є яс­кра­вим під­твер­джен­ням при­каз­ки «Не­ма про­ро­ків у сво­їй віт­чиз­ні». Зна­ний в Єв­ро­пі, він в Ук­раї­ні…
Наш спів­роз­мов­ник — Со­ло­мія (Оле­на Кар­пен­ко), спів­ач­ка й по­ете­са, от­же, ви­ко­на­ви­ця ав­тор­ських пі­сень.У сво­їх піс­нях Solomia по­єд­нує кла­сич­не зву­чан­ня го­ло­су…
Наш спів­роз­мов­ник — Ва­лен­ти­на Да­ви­ден­ко, ві­до­ма ук­ра­їн­ська по­ете­са і ху­дож­ник, пе­ре­кла­дач, член На­ціо­наль­них спі­лок Ук­раї­ни — пись­мен­ни­ків і жур­на­ліс­тів. За­слу­же­ний…
Наш спів­роз­мов­ник — Ігор Ґур­ґу­ла, ук­ра­їн­ський про­за­їк, по­ет, дра­ма­тург, пуб­лі­цист і ви­да­вець. Ре­дак­тор мис­тець­ко­го ча­со­пи­су «Но­ва Не­ді­ля». Ав­тор п’ят­над­ця­ти кни­жок.Не­що­дав­но…
Наш спів­роз­мов­ник — Юрій Ко­сін, один із най­ві­до­мі­ших у сві­ті ук­ра­їн­ських фо­то­гра­фів, кі­но­опе­ра­тор, ак­тор, ви­кла­дач, ку­ра­тор фо­то­ви­ста­вок та ман­дрів­ник. Член…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ма­рія Ко­чур, акт­ри­са те­ат­ру і кі­но, за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Ук­раї­ни.У Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі юно­го гля­да­ча на Лип­ках…
Наш спів­роз­мов­ник — Ми­хай­ло Си­дор­жев­ський, го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, по­ет, пуб­лі­цист, крає­зна­вець і гро­мад­ський ді­яч.По­ка­зо­вим є йо­го твор­чий шлях…
Юрій Муш­ке­тик є та­ла­но­ви­тим пись­мен­ни­ком, який став кла­си­ком за жит­тя. Йо­го пе­ру на­ле­жать ро­ма­ни «Крап­ля кро­ві», «Гай­да­ма­ки», «По­зи­ція», «Ру­біж», «На…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».