Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Лесь За­дніп­ров­ський. Йо­го мож­на на­зи­ва­ти ві­зи­тів­кою На­ціо­наль­но­го ук­ра­їн­сько­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру ім. І. Фран­ка. І…
Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Да­ни­лен­ко, ке­рів­ник Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, ві­до­мий ук­ра­їн­ський про­за­їк, кри­тик й лі­те­ра­ту­роз­на­вець, про­дю­сер успіш­них…
Наш спів­роз­мов­ник Ан­дрій Бі­ло­ус — ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го Мо­ло­до­го те­ат­ру (з 2012 р.).А до цьо­го дип­ло­мо­ва­ний ак­тор і ре­жи­сер…
Наш спів­роз­мов­ник — Ва­лен­тин Бад­рак, пись­мен­ник (ав­тор по­над де­сят­ка за­хоп­ли­вих ро­ма­нів), тво­рець ме­то­ди­ки са­мо­роз­вит­ку «ге­ній-те­ра­пія», ди­рек­тор не­уря­до­во­го ана­лі­тич­но­го «Цен­тру до­слі­джень…
Ан­то­ні­на Лис­то­пад ро­дом із Рів­нен­щи­ни, за во­лею до­лі осе­ли­ла­ся на Схо­ді Ук­раї­ни — в Крас­но­до­ні на Лу­ган­щи­ні. Не зі своєї…
У ко­ро­ні об­да­ро­вань Ук­раї­ни яс­кра­во сяє діа­мант та­лан­ту пі­аніст­ки Анас­та­сії Лук’­янен­ко. Во­на має ґрун­тов­ну му­зич­ну осві­ту: це — Ки­їв­ська му­зич­на…
На­ціо­наль­ну спіл­ку пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни очо­лив Ми­хай­ло Си­дор­жев­ський, го­ло­ва Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції НСПУ, по­ет, пуб­лі­цист, гро­мад­ський ді­яч. Йо­го біль­шіс­тю го­ло­сів (249 із…
Ім’я на­род­ної ар­тист­ки Ук­раї­ни Те­тя­ни Во­ло­ди­ми­рів­ни Стеб­лов­ської доб­ре ві­до­ме у Ки­єві та да­ле­ко за йо­го ме­жа­ми. Ба­га­то ро­ків во­на ви­хо­дить…
На­шою спів­роз­мов­ни­цею є На­та­ля Око­лі­тен­ко, в якій щас­ли­во по­єд­на­ло­ся три об­да­ро­ван­ня: пись­мен­ни­ці, на­уков­ця (во­на є док­то­ром біо­ло­гіч­них на­ук і док­то­ром…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Бо­рис Ло­бо­да, ла­уре­ат Між­на­род­ної пре­мії «Тріумф». Від 1978 року працює артистом розмовного жанру Національної…
Ін­на За­ліз­нюк, май­стер на­род­ної твор­чо­сті, ди­зай­нер одя­гу в сти­лі ет­но, пе­да­гог, на­ро­ди­лась на Жи­то­мир­щи­ні в сім’ї справж­ніх ша­ну­валь­ни­ків ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го…
Юрій Щер­бак — лю­ди­на уні­вер­саль­но­го та не­бу­ден­но­го та­лан­ту, на­ле­жить до ко­гор­ти справж­ніх ін­те­лек­ту­алів.У різ­них ца­ри­нах він був пер­шим. Пер­шим «по­ліз»…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».