Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — Ста­ні­слав Дов­гий, док­тор фі­зи­ко-ма­те­ма­тич­них на­ук, на­род­ний де­пу­тат ВР IV–VI скли­кань. Пра­цю­вав мі­ніс­тром Ук­раї­ни у спра­вах на­уки і…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця Ва­лен­ти­на Ка­мен­чук — ди­тя­ча пись­мен­ни­ця, пе­ре­кла­дач, стар­ший на­уко­вий спів­ро­біт­ник На­ціо­наль­но­го му­зею лі­те­ра­ту­ри. Вва­жає свою до­лю щас­ли­вою, бо в…
Наш спів­роз­мов­ник — ви­знач­ний ук­ра­їн­ський ху­дож­ник, за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни і Поль­щі Ми­ко­ла Ше­лест. Тво­ри майс­тра жи­во­пи­су і гра­фі­ки при­сут­ні…
Наш спів­роз­мов­ник — Ігор Бор­ко, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, со­ліст На­ціо­наль­ної опе­ри ім. Т. Г. Шев­чен­ка, яко­го на­зи­ва­ють зо­ло­тим те­но­ром Ук­раї­ни…
Свою пер­со­наль­ну ви­став­ку в сто­лич­но­му Бу­дин­ку ху­дож­ни­ка майс­три­ня Люд­ми­ла Ку­бай без­пре­тен­зій­но на­зва­ла «Вес­ня­ні на­строї». А ви­йшла роз­ма­їта і гли­бо­ка за…
Моя спів­роз­мов­ни­ця Те­тя­на Фе­до­ро­ва — за­слу­же­ний май­стер на­род­ної твор­чо­сті Ук­раї­ни, ла­уре­ат пре­мій Да­ни­ла Щер­ба­ків­сько­го та Пет­ра Вер­ни, яка вже по­над…
СЕРГІЙ ПОНОМАРЕНКО: На­віть у на­ших ук­ра­їн­ських ре­алі­ях є успіш­ні пись­мен­ни­ки не тіль­ки твор­чо, а й, так би мо­ви­ти, го­но­рар­но. До…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Та­рас Жир­ко, про­від­ний ак­тор На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Іва­на Фран­ка. Цікаво, що після…
Біо­гра­фія пись­мен­ни­ка Олек­сан­дра Еса­уло­ва ви­кли­кає по­див (пев­но, так має бу­ти, ко­ли йдеть­ся са­ме про пись­мен­ни­ка, та ще й схиль­но­го пи­са­ти…
За­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Ана­то­лій Мар­чук (а ще — ака­де­мік Ук­ра­їн­ської ака­де­мії ге­раль­ди­ки, на­уко­вий рад­ник Еко­ло­гіч­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни) — лю­ди­на…
Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Ко­валь, зна­ний в Ук­раї­ні са­ти­рик і гу­мо­рист, май­стер хльос­ткої мі­ні­атю­ри, тво­рець жан­ру в’їд­ли­вих ку­сю­чих пі­ра­ток. У…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник і по­лі­тич­ний ді­яч Вік­тор Те­рен (справж­нє пріз­ви­ще Та­ран). Пе­ред­усім впадає в очі сим­во­ліч­ний пе­ре­гук псев­до­ні­ма і…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».