Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Гос­тем твор­чої «Ві­таль­ні» є на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Ана­то­лій Саф­ро­нов.Во­ло­дар уні­каль­но­го темб­ру «про­фун­до» (на окта­ву ниж­че ба­са) Ана­то­лій Саф­ро­нов — біль­ше…
ІННА КАПІНОС: На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ін­на Ка­пі­нос, за­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни, про­від­на акт­ри­са На­ціо­наль­но­го академічного драматичного те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка, яку…
ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО Наш спів­роз­мов­ник — Ва­силь Го­ло­бо­родь­ко, ви­дат­ний ук­ра­їн­ський по­ет, ди­си­дент, ла­уре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії (1994 р.), який у свої 69…
Об­лич­чям те­ат­ру за­зви­чай бу­ває йо­го тво­рець і ху­дож­ній ке­рів­ник. Са­ме він на ро­ки ви­зна­чає йо­го на­пря­мок і суть.Ва­ле­рій Па­цу­нов ство­рив…
ВАСИЛЬ ІВАНИНА: Наш спів­роз­мов­ник — про­за­їк та пе­ре­кла­дач Ва­силь Іва­ни­на. Він, зок­ре­ма, ці­ка­вий тим, що, про­йшов­ши ко­ри­до­ра­ми вла­ди (пра­цю­вав в…
Поет, прозаїк, критик, мистецтвознавець Володимир Корнійчук вирізняється різноманітністю зацікавлень: це — хореографія, музика, театр, письменство. Працював журналістом, нині — головний…
Наш співрозмовник Сергій Ковальов — телевізійник, кіношник, оператор, мультиплікатор і, передусім, фотограф, який бачить не так, як інші, тобто нестандартно.…
Наш спів­роз­мов­ник — Ми­ро­слав Во­ло­ди­ми­ро­вич По­по­вич, уче­ний-фі­ло­соф і гро­мад­ський ді­яч, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки…
Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро Олар, кі­но­ре­жи­сер, по­ет, жур­на­ліст, опе­ра­тор. Пра­цю­вав у пре­сі й ме­діа­прос­то­рі на Бу­ко­ви­ні та в те­ле­ком­па­нії «Ос­тан­кі­но»…
ВАСИЛЬ ПОПЕЛЬ Ху­дож­ник Ва­силь По­пель — вель­ми роз­кру­че­ний і про­да­ва­ний ми­тець, хо­ча спе­ці­аль­но ні­ко­ли не рек­ла­мує­ть­ся. Він над­то зо­се­ре­дже­ний на…
ІРИНА КЛІЩЕВСЬКА: Є в ук­ра­їн­ській сто­ли­ці мі­ні­атюр­ний те­атр, де ар­тис­ти гра­ють бук­валь­но на від­ста­ні по­ди­ху і ви­тяг­ну­тої ру­ки. А це…
СЕРГІЙ БОРЩЕВСЬКИЙ: Наш спів­роз­мов­ник пись­мен­ник Сер­гій Бор­щев­ський має ре­пу­та­цію най­ліп­шо­го пе­ре­кла­да­ча з іс­пан­ської мо­ви. Чи­ма­ло ро­ків пе­ре­бу­вав на дип­ло­ма­тич­ній служ­бі.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».