№ 29 (24024)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Липень 2014 03:00

Десять найпоширеніших мов світу?

Населення Землі говорить майже на 7000 мовах. Проте лише кілька десятків із них мають офіційний статус у тих чи інших країнах і світове значення. Наприклад, в ООН є тільки 6 офіційних мов: англійська, арабська, російська, французька, китайська та іспанська.
Ми ж нині пропонуємо топ-10 найпоширеніших мов світу. Головним критерієм для оцінки поширеності стала кількість людей, які вважають ту чи іншу мову рідною.
1. Китайська (рідна для 1213 млн осіб).
Найпоширеніша мова у світі є офіційною у Китаї, Тайвані та Сінгапурі. На китайській складено 4,5% веб-сайтів мережі Інтернет. У китайській мові 10 діалектичних груп, причому діалекти так різняться між собою, що жителям різних районів Китаю часом неможливо зрозуміти один одного.
2. Англійська (рідна для 560 млн осіб).

Published in Розмаїття

Українець Богдан Бондаренко та чешка Барбора Шпотакова є найкращими легкоатлетами червня в Європі. Голосування проводила Європейська асоціація легкої атлетики. Участь у ньому взяли експерти, представники ЗМІ та уболівальники, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).
14 червня на етапі «Діамантової ліги» в Нью-Йорку Богдан Бондаренко переміг, повторивши рекорд Європи зі стрибків у висоту (2,42 м). Цей результат був недосяжним для всіх інших атлетів континенту з 1987 року. Тоді на таку ж висоту злетів швед Патрік Шеберг.

Чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу у Бра­зи­лії вже став іс­то­рією. Сві­то­ва пер­шість по­да­ру­ва­ла вбо­лі­валь­ни­кам ба­га­то яс­кра­вих по­єдин­ків. Не ста­ли ви­нят­ком і дві остан­ні гри — фі­нал та матч за тре­тє міс­це.

Господарі турніру — бразильці після ганебної поразки від німців у півфіналі (1:7) прагнули реабілітуватися перед своїми прихильниками. Напередодні матчу за бронзу переважна більшість гравців бразильської команди говорила про шанс це зробити у протистоянні зі збірною Нідерландів. Але зовсім іншої думки були футболісти з європейського континенту.
Привид поразки від Німеччини літав над стадіоном «Національний» у Бразиліа вже в першому таймі матчу за третє місце. Так, на 3-й хвилині гри Тьяго Сілва збив Роббена, і алжирський суддя Хаймуді вказав на одинадцятиметрову позначку. Робін ван Персі свій шанс використав, і рахунок став 1:0 на користь європейців.
Але в епізоді з призначенням пенальті не все так чітко. Відеоповтори показали, що фол на Роббені був ще до лінії штрафного майданчика, а сам Тьяго Сілва мав отримувати червону картку, оскільки це порушення у будь-якому випадку трактувалося як фол останньої надії, і Роббен виходив сам на сам із воротарем.

Published in Футбол
П'ятниця, 18 Липень 2014 03:00

Яке то щастя – чути світ?

У ди­тя­чій кон­суль­та­тив­ній по­лі­клі­ні­ці Ін­сти­ту­ту ото­ла­рин­го­ло­гії ім. про­фе­со­ра О. С. Ко­ло­мій­чен­ка НАМН Ук­раї­ни га­мір­но — під две­ри­ма у фа­хів­ців си­дять на ру­ках у бать­ків, бі­га­ють, роз­ма­ху­ють ма­лень­ки­ми руч­ка­ми ма­лі і най­мен­ші па­ці­єн­ти. Всі во­ни ра­зом із бать­ка­ми прий­шли сю­ди з на­дією від­но­ви­ти слух за до­по­мо­гою хі­рур­гіч­но­го втру­чан­ня із вжив­лен­ня сис­те­ми кох­ле­ар­ної ім­план­та­ції (штуч­не ву­хо). На жаль, ці ді­ти не ма­ють та­кої ра­до­сті, як чу­ти всі зву­ки при­ро­ди, ву­ли­ці, го­ло­су сво­їх близь­ких і рід­них.
Глу­хо­та зни­жує ін­те­лект, уне­мож­лив­лює спіл­ку­ван­ня зі сво­їми од­но­літ­ка­ми. Ві­до­мо, що в пер­ші ро­ки жит­тя са­ме слух є ос­но­вою роз­вит­ку мо­ви, піз­на­валь­них та со­ці­аль­но-емо­цій­них на­ви­чок.
Ось що роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» го­лов­ний лі­кар клі­ні­ки Ін­сти­ту­ту ото­ла­рин­го­ло­гії, за­слу­же­ний лі­кар Ук­раї­ни Олек­сандр Че­мер­кін.

— Як ви знаєте, саме слух є одним із найбільш вагомих надбань розвитку фізіології людини, оскільки завдяки йому людина отримує інформацію про навколишній світ.

П'ятниця, 18 Липень 2014 03:00

Лямбліоз. Боротьба з паразитами

Лямб­лі­оз — до­сить по­ши­ре­не за­хво­рю­ван­ня, що роз­ви­ває­ть­ся в ре­зуль­та­ті ура­жен­ня пе­чін­ки і тон­ко­го ки­шеч­ни­ка од­но­ймен­ни­ми па­ра­зи­та­ми, які по­трап­ля­ють до ор­га­ніз­му лю­ди­ни че­рез рот з їжею та во­дою.

Лямблії — найпростіші одноклітинні, що належать до класу джгутикових. За формою вони нагадують грушу, а їх увігнута черевна частина утворює присосок, за допомогою якого лямблії тимчасово прикріплюються до тканин.
Ця хвороба поширена в усіх частинах світу і має спорадичний характер. На лямбліоз хворіють близько 20% населення планети, а в Сполучених Штатах Америки — це провідне паразитарне захворювання.
Що ж робити або, навпаки, чого не треба робити, щоб не захворіти на лямбліоз? Як говориться у прислів’ї, «якщо попереджений, значить озброєний». Тож про те, як запобігти цьому захворюванню та як лікувати, розповість кандидат медичних наук, лікар 1 категорії Олександр Бойчук.

ВАСИЛЬ ПОПЕЛЬ

Ху­дож­ник Ва­силь По­пель — вель­ми роз­кру­че­ний і про­да­ва­ний ми­тець, хо­ча спе­ці­аль­но ні­ко­ли не рек­ла­мує­ть­ся. Він над­то зо­се­ре­дже­ний на твор­чо­сті, до то­го ж має со­ром’­яз­ли­вий ха­рак­тер. Йо­го не по­ба­чиш на ту­сов­ках і світ­ських зі­бран­нях, він га­лер­но пра­цює в май­стер­ні без ви­хід­них і свят.

Утім, дехто може сказати: «А побудова власної картинної галереї хіба не ефектний піар-хід?» А для нього це лише найдієвіша можливість донести свою творчість людям, тож будівлю він виклав власними руками до останньої цеглини.
Живопис ірпінчанина Василя Попеля — традиційний, у тому сенсі, що він несе добро, надію, любов. Ніякої чорнухи і хворобливості. Дивна річ, за цією звичайністю ховається неймовірно точне влучення в серце і розум глядача засобами магічного реалізму. Попель, вочевидь, знає щось таке, що змушує щемливо відгукуватися душу.
— Василю Олександровичу, що Вас вивело на стезю художника?

Published in Вітальня

По­пу­ляр­ність та фе­но­ме­наль­ний ус­піх де­яких лі­те­ра­тур­них тво­рів із пли­ном ча­су за­зна­ють змін, на жаль, не в бік збіль­шен­ня чи­таць­ко­го ін­те­ре­су, а нав­па­ки — сут­тє­во­го змен­шен­ня і на­віть за­бут­тя. Од­нак у тих ви­пад­ках, ко­ли во­ни при­вер­та­ють ува­гу твор­чих лю­дей, що пра­цю­ють в ін­ших сфе­рах мис­тец­тва, от­ри­му­ють шанс на три­ва­ле жит­тя.

Так, свого часу новела Проспера Меріме «Кармен» надихнула французького композитора Жоржа Бізе на створення всесвітньо відомої опери, що має таку ж назву. А згодом, уже у ХХ столітті, ця опера надала імпульс балетмейстеру з Куби Альберто Алонсо і російському композитору Родіону Щедріну здійснити балетну версію, яка і нині не зникає зі сцен провідних театрів різних країн.
Поява у Франції роману Олександра Дюма-сина «Дама з камеліями» у 1848 році, створеного на основі особистих переживань автора, викликала сенсаційний успіх у читачів. Створена цим же письменником драматургічна версія твору з дивовижним успіхом ішла у багатьох театрах Європи понад півстоліття.

Published in Культура
П'ятниця, 18 Липень 2014 03:00

Коли ми буваємо щасливими?

У Бу­дин­ку ак­то­ра На­ціо­наль­ної спіл­ки те­ат­раль­них ді­ячів Ук­раї­ни від­бу­ла­ся прем’­єра мо­но­ви­ста­ви «Си­ній ав­то­мо­біль» за п’єсою Яро­сла­ва Стель­ма­ха, по­ста­но­вку якої здійс­нив за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Юрій Оди­но­кий, а єди­ну роль ви­ко­нав за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Ми­хай­ло Фі­ца.

За роки роботи у театрах Києва, Львова, Севастополя Михайлові вдалося створити цілу низку самобутніх образів. Але найяскравіше талант митця проявився в моновиставах — чи не найскладнішому жанрі театрального мистецтва. Достатньо сказати, що, перебуваючи на сцені віч-на-віч із глядачем, актор має бути настільки переконливим у своїх почуттях, аби примусити людей, що спостерігають за його грою, забути про всі умовності, які становлять саму суть театру.
Проте артист із цим упорався, про що засвідчили його роботи у моновиставах «Записки божевільного» за Миколою Гоголем, «Пропозиція» за Антоном Чеховим, а також спектаклях за творами Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Published in Культура

Ук­ра­їн­ська сіль­сько­гос­по­дар­ська дій­сність скла­де­на з па­ра­до­ксів. Один із них — кра­їна ви­роб­ляє чи не най­біль­ші у сві­ті об­ся­ги зер­но­вих та тех­ніч­них куль­тур та вод­но­час де­мон­струє май­же ціл­ко­ви­те іг­но­ру­ван­ня аг­ро­стра­ху­ван­ня.

У цивілізованому світі, підкреслила під час круглого столу, який 8 липня відбувся в Кіровограді, експерт IFC Тетяна Бривко, подібне не практикується. У США, Канаді та країнах Євросоюзу агрострахування вже давно стало невід’ємною частиною агровиробництва. Тому тут страховики перетворилися для фермерів на надійних партнерів по бізнесу.
Не дивно, що сільське господарство цих країн розвивається по висхідній. І це в умовах, коли природно-кліматичні катаклізми останнім часом стали такими звичними, що багатьма американцями, канадцями та європейцями сприймаються мало не як норма життя.
Схоже на те, що ми також адаптувалися до природних вередувань і тому здебільшого не зважаємо на них чи стараємося робити вигляд, що нічого надприродного навколо нас не відбувається.

Published in Земля і люди

Рі­вень зе­мель­ної ко­руп­ції в Ук­раї­ні, за ви­знан­ням фа­хів­ців, аж за­шка­лює. З нею по­стій­но сти­каю­ть­ся зем­ле­влас­ни­ки і зем­ле­ко­рис­ту­ва­чі. Як спро­сти­ти їм жит­тя, зня­ти до­дат­ко­ве фі­нан­со­ве на­ван­та­жен­ня, яке важ­ким тя­га­рем ля­гає на сіль­гос­пви­роб­ниц­тво і не­га­тив­но по­зна­чає­ть­ся на йо­го ефек­тив­но­сті?
Про це ми по­го­во­ри­мо з Ан­дрі­єм Ко­ши­лем, пре­зи­ден­том Асо­ці­ації «Зе­мель­на спіл­ка Ук­раї­ни», яка не­що­дав­но за­про­по­ну­ва­ла уря­ду до вті­лен­ня за­галь­но­на­ціо­наль­ну про­гра­му «10 кро­ків для по­до­лан­ня ко­руп­ції в зе­мель­них від­но­си­нах».

— Чому Ви вирішили взятися за підготовку такої програми?
— Не секрет, що земельна сфера в Україні належить до найбільш корумпованих. Такий висновок може зробити кожен, чиї інтереси дотичні до неї. І без зміни законодавства, без зміни правил гри у цій сфері її нормальне функціонування стає дедалі проблематичнішим. Корупція також зумовлює негативні наслідки в суспільстві. Тому ми підготували цю програму як пропозиції уряду, щоб урегулювати цю нагальну проблему.

Published in Земля і люди
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».